Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.09.2019

Decyzja dla swojej ostateczności musi zostać doręczona wszystkim współwłaścicielom

Teza: Ostateczność decyzji w rozumieniu art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) możliwa jest wyłącznie w przypadku jej doręczenia wszystkim wymienionym w niej adresatom. Istotne jest, aby każdy ze współwłaścicieli nieruchomości, wobec solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe, posiadał wiedzę, iż decyzja taka została wydana.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia NSA Grażyna Nasierowska, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA (del.) Zbigniew Romała, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 października 2018 r. sygn. akt I SA/Łd 455/18 w sprawie ze skargi B. K., E. K., M. K. i R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 455/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie ze skargi E.K., M. K., B. K. i R. K. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 14 sierpnia 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości za 2008 r. Treść uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia dostępna jest na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dalej zwana: "CBOSA").

2.1. Od powyższego rozstrzygnięcia pełnomocnik organu wywiódł skargę kasacyjną, zaskarżając wyrok w całości i wnosząc o jego uchylenie w całości i oddalenie skargi, ewentualnie uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia. Autor skargi kasacyjnej na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej zwana: "p.p.s.a.") zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj.:

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) w zw. z art. 141 § 4 p.p.s.a. polegające na uchyleniu zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z powodu stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bez wyraźnego wskazania, które przepisy postępowania w sposób mogący mieć wpływ na wynik sprawy zostały naruszone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i § 2 w zw. z art. 141 § 4 p.p.s.a. i w zw. z art. 128, art. 223 § 1 i § 2 i art. 247 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.; dalej zwana: "Ordynacja podatkowa") poprzez błędną ocenę, iż nie można w sposób niebudzący wątpliwości stwierdzić, że decyzja Prezydenta Miasta L. z dnia 15 lica 2008 r. jest decyzją ostateczną, bo choć w aktach sprawy znajdują się zwrotne potwierdzenia odbioru przedmiotowej decyzji przez E. i M. K. to nie można stwierdzić, że została doręczona skarżącemu B. K. i przez to nie było możliwe stwierdzenie nieważności tej decyzji Prezydenta Miasta L. - w sytuacji gdy doręczenie decyzji choć jednej ze stron i niewniesienie przez nią odwołania w terminie 14 dni powoduje, że taka decyzja staje się ostateczna i jest możliwe jak w tym przypadku zarówno wszczęcie postępowania z urzędu jak i stwierdzenie z urzędu nieważności tej decyzji;

- art. 141 § 4 w zw. z art. 153 w zw. z art. 193 i art. 190 p.p.s.a. poprzez nieuzasadnine przyjęcie przez WSA w Łodzi, iż w związku z tym, że nie można jednoznacznie zdaniem Sądu stwierdzić doręczenia decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia 15 lipca 2008 r. B. K. to należało uchylić zaskarżoną decyzję w przedmiocie stwierdzenia nieważności tej decyzji i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi powinno wyjaśnić w postępowaniu dowodowym czy ta decyzja jest ostateczna i od tej daty - w sytuacji gdy Naczelny Sąd Administracyjny w prawomocnym wyroku z dnia 8 marca 2018 r. o sygn. akt II FSK 520/16 nakazał WSA w Łodzi wyjaśnienie tylko kwestii czy ta decyzja Prezydenta Miasta L. z dnia 15 lipca 2008 r. jest ostateczna, a w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 października 2018 r. o sygn. akt I SA/Łd 455/18 Sąd ustalił, że ta decyzja została doręczona stronom, tj. E. i M. K. (którzy nie wnieśli od niej odwołania), a więc mógł stwierdzić, że stała się ona ostateczna co najmniej wobec tych stron i tym samym zbędne dla możliwości stwierdzenia z urzędu nieważności tej decyzji było uchylenie zaskarżonej decyzji i dalsze wyjaśnianie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi czy ta decyzja na pewno została doręczona też B. K., w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

2.2. Odpowiedzi na skargę kasacyjną nie wniesiono.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

3.1. Skarga kasacyjna podlega oddaleniu, gdyż zaskarżony wyrok pomimo częściowo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.

3.2. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w skardze kasacyjnej, że zaskarżony wyrok narusza art. 141 § 4 p.p.s.a. oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. W jego uzasadnieniu wskazano bowiem przepisy, które w ocenie Sądu I instancji świadczą o tym kiedy decyzja staje się ostateczna i w jakich przypadkach podlega ona wzruszeniu w trybie stwierdzenia nieważności. Rozważania te zawarto na stronach 9-10 uzasadnienia. W tym kontekście poczyniono następnie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku uwagi co do braku jednoznacznych ustaleń przez organ o doręczeniu decyzji z 15 lipca 2008 r. o nr [...] B. K.

3.3. Za bezzasadne należy uznać zarzuty art. 141 § 4 p.p.s.a. oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 128, art. 223 § 1 i § 2 oraz art. 247 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej.

Nie można zgodzić się z zarzutem, że istnieje możliwość stwierdzenia ostateczności w części jednej decyzji skierowanej do kilku osób ponoszących solidarną odpowiedzialność za jedno zobowiązanie podatkowe, tj. w odniesieniu tylko do niektórych z adresatów, którym ją doręczono.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »