Darowizny: Zmiana miejsca zamieszkania po otrzymaniu darowizny nie zmienia właściwości miejscowej

Teza: Podatek od spadków i darowizn nie jest podatkiem rozliczanym po zakończeniu roku podatkowego, czy też innego okresu rozliczeniowego. nie jest więc możliwe zastosowanie normy wynikającej z art. 18a O.p. gdyz dotyczy ona innych stanów faktycznych - rozstrzyga o właściwości organów w zakresie podatków, w przypadku których obowiązek podatkowy przekształca się w zobowiązanie podatkowe z upływem danego okresu rozliczeniowego nie zaś w zakresie zobowiązań podatkowych powstających z upływem wskazanego w ustawie terminu od zajścia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maciej Kurasz (sprawozdawca), Sędziowie sędzia del. SO Agnieszka Baran, sędzia WSA Waldemar Śledzik, Protokolant referent Michał Strzałkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn oddala skargę

Uzasadnienie

1. Na podstawie przedłożonych akt sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oceniał następujący stan faktyczny: W. K. (dalej: "Skarżący", "Strona") w dniu 5 grudnia 2012 r. złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. (dalej: NUS) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-Z1, w którym Skarżący zgłosił darowiznę środków pieniężnych w kwocie [...] zł otrzymanych od ojca F. K. w 2012 r. Pismem z dnia 13 czerwca 2017 r. NUS wezwał Skarżącego do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wpływ na konto środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny wraz z umową darowizny. Strona nie złożyła wymaganych dokumentów.

2. NUS postanowieniem z [...] sierpnia 2017 r. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe z tytułu darowizny. Następnie decyzją z [...] października 2017 r. NUS przyjął do podstawy opodatkowania wartość otrzymanej darowizny w wysokości [...] zł, zaś po odjęciu kwoty wolnej dla I grupy podatkowej tj. [...] zł, ustalił Stronie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn w kwocie [...] zł. Organ podatkowy uznał, że Skarżący nie dopełnił wymogów zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zm., dalej: u.p.s.d.).

3. Skarżący złożył odwołanie wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania. Zaskarżonej decyzji Strona zarzuciła naruszenie art. 17 § 1 w zw. z art. 15 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: "O.p.") przez wydanie decyzji z uchybieniem przepisów o właściwości miejscowej organów podatkowych oraz art. 18a § 1 O.p. przez nieuwzględnienie zmiany właściwości organu podatkowego. W uzasadnieniu Skarżący wskazał, że w 2013 r. zmienił adres zamieszkania, więc zmienił się właściwy miejscowo urząd skarbowy. Skarżący w piśmie z 27 grudnia 2017 r. podał, że jest w posiadaniu potwierdzenia przelewu środków pieniężnych, które otrzymał od ojca. Potwierdzeniem miały być dane przelewu, który został wykonany z rachunku spółki [...] z siedzibą na Cyprze w kwocie [...] zł na rzecz ojca obdarowanego.

4. Decyzją z dnia [...] lutego 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej: DIAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. DIAS uznał za bezzasadny zarzut naruszenia art. 17 § 1 w zw. z art. 15 § 1 O.p. Organ odwoławczy powołał się na § 7 lit. c rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 122), zgodnie z którym właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się w sprawach darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, ustanowienia użytkowania i służebności w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu. Obowiązek podatkowy Strony powstał 1 czerwca 2012 r. tj. w dniu dokonania darowizny podanym przez podatnika, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 Skarżący w dniu powstania obowiązku podatkowego zamieszkiwał w W. przy ul. [...], więc właściwym miejscowo urzędem skarbowym był Naczelnik Urzędu Skarbowego W.. Zmiana adresu zamieszkania obdarowanego w 2013 r., czyli po otrzymaniu darowizny w 2012 r., nie naruszała właściwości miejscowej organu administracyjnego. Zdaniem DIAS, art. 18a § 1 O.p. nie miał w sprawie zastosowania, ponieważ nie dotyczył podatków za okres rozliczeniowy, tylko podatku należnego od jednorazowej czynności cywilnoprawnej. Odnosząc się do przelewu, na który powoływał się Skarżący DIAS wskazał, że nie miał on znaczenia w postępowaniu, ponieważ udokumentowane przelewem winno być przekazanie pieniędzy przez ojca darczyńcę na rachunek obdarowanego syna, a bez znaczenia pozostawało w jaki sposób ojciec stał się ich nabywcą.

5. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania. Strona podniosła naruszenie art. 233 § 2 lit. b) O.p. w zw. z art. 18a O.p. przez utrzymanie w mocy decyzji wydanej przez niewłaściwy organ, dotkniętej wadą nieważności. Zdaniem Skarżącego art. 18a O.p. obe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »