Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.05.2012

Darowizna firmowej nieruchomości a VAT

Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupiła nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu, budynków i budowli ze stawką VAT zwolnioną (nieruchomość używana). Czy darowizna na rzecz córki ww. nieruchomości będzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firmę w latach 2001-2010 ulepszeń, których rezultatem był wzrost wartości nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 05 grudnia 2011 r.) uzupełnionym w dniach 23 lutego 2012 r. i 21 marca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności darowizny nieruchomości oraz obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego w związku z darowizną nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności darowizny nieruchomości oraz obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego w związku z darowizną nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony w dniach 23 lutego 2012 r. i 21 marca 2012 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, postawienia pytania, przedstawienia własnego stanowiska oraz o pełnomocnictwo.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku):

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 07.03.1996 r.

Firma (osoba fizyczna), której jestem właścicielem, w dniu 15.01.1997 r. zakupiła nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu na wartość 55.500 zł, budynków i budowli na wartość 520.611,00 zł ze stawką VAT zwolnioną (nieruchomość używana). Zakupiona nieruchomość przyjęta została na stan środków trwałych firmy. W kolejnych latach Firma dokonała nakładów inwestycyjnych, a od zakupów jako czynny podatnik VAT dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego.

Firma inwestycję przyjmowała jako powiększenie środków trwałych następująco:

- w roku 2003 nakłady wynosiły 619.381,60 zł VAT naliczony został odliczony w kwocie 245.322,19 zł;
- w roku 2004 nakłady w wysokości 1.115,100,88 zł VAT naliczony został odliczony w kwocie 245.322,19 zł;
- w roku 2005 nakłady 249.106,12 zł VAT naliczony został odliczony w kwocie 54.803,35 zł;
- w roku 2006 nakłady 30.325,17 zł VAT naliczony został odliczony w kwocie 6.671,54 zł;
- w roku 2007 nakłady 71.908.75 zł VAT naliczony został odliczony w kwocie 15.819,93 zł;
- w roku 2008 nakłady 3.271,00 zł VAT naliczony został odliczony w kwocie 719,62 zł;
- w roku 2009 nakłady w wysokości 283.246,57 zł VAT naliczony został odliczony w kwocie 62.314,25 zł.

Ponadto od roku 2009 do chwili obecnej prowadzona jest inwestycja - rozbudowa sieci kanalizacyjnej na wartość 194.013,77 zł VAT odliczony 42.683,03 zł oraz budowa antresoli na wartość 23.817,78 zł VAT odliczony 5.239,9l zł. Obie te inwestycje nie są środkami trwałymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W roku 2012 Wnioskodawca planuje przekazać nieruchomość użytkowaną przez przedsiębiorstwo, jako darowiznę na rzecz osoby bliskiej w I kategorii (córce).

W uzupełnieniu z dnia 21 lutego 2012 r. (data wpływu 23 lutego 2012 r.) Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, wykańczania i sprzedaży dzianin oraz najmu i dzierżawy nieruchomości. W związku z tym prowadzona działalność gospodarcza jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług - pierwotnie ze stawką 22%, a od stycznia 2011 roku stawką 23%. Budynki i budowle znajdujące się na gruncie są z nimi stale związane. Zasiedlenie budynków miało miejsce w 1997 roku, przy czym zakupiona nieruchomość była używana. Nieruchomość przyjęta została na stan środków trwałych, przy czym wartość początkowa, która została przyjęta przekraczała 15.000 zł. Nakłady inwestycyjne były większe niż 30% wartości początkowej. Budynki i budowle w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Planowane przekazanie nieruchomości zabudowanej na rzecz córki, o której mowa wyżej, składa się z prawa użytkowania wieczystego i własności budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, iż przedmiotem darowizny nie będzie ani przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ani zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Pomimo darowizny Wnioskodawca nie zaprzestanie wykonywania działalności opodatkowanej. Darowana nieruchomość będzie stanowić majątek osobisty córki, która będzie prowadziła działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług polegającą na najmie prywatnym, gdzie jako źródło przychodów będzie najem lub dzierżawa.

W uzupełnieniu w dniu 21 marca 2012 r. Wnioskodawca wskazał, iż pełna księgowość prowadzona jest od 2002 roku i nie jest w stanie określić nakładów poniesionych w 2001 roku, jak również w latach wcześniejszych na poszczególne budynki. Zakupiony w 1997 roku budynek produkcyjny za ceną netto 124.570,00 zł był użytkowany i amortyzowany od marca 1997 roku, a jednocześnie etapami od 1998 roku modernizowany. W 2002 roku wartość nakładów inwestycyjnych w budynek produkcyjny wyniosła 34.358,02 zł, a w 2003 roku kwotę 53.213,10 zł. Oddanie do użytkowania, czyli pierwsze zwiększenie od momentu zakupu wartości budynku produkcyjnego nastąpiło z dniem 31 grudnia 2004 roku na łączna kwotę 967.850,29 zł i od stycznia 2005 roku naliczona była amortyzacja od zwiększonej wartości budynku produkcyjnego. Kolejne zwiększenie wartości budynku produkcyjnego następowały w 2005 roku o kwotę 71.205,08 zł, a w 2006 roku o kwotę 8.213,50 zł i w kwietniu 2007 roku o kwotę 21.937,09 zł. Wartość budynku produkcyjnego została jeszcze podwyższona w październiku 2009 roku o kwotę 283.246,57 zł. Następny budynek magazynowy zakupiony za kwotę 117.693,00 zł i amortyzowany od 1997 roku zostaje modernizowany i oddany do użytkowania, czyli zwiększona zostaje jego wartość w grudniu 2003 roku o kwotę 297.935,15 zł i od stycznia 2004 roku amortyzowany od zwiększonej wartości, kolejne zwiększenia tego budynku to 2004 rok kwota 117.698,00 zł, 2005 rok 11.344,26 zł, 2006 rok 17.166,85 zł i 2007 rok 13.918,29 zł. Budynek portierni zakupiony w 1997 roku za kwotę 4.930,00 zł - zwiększenie wartości w grudniu 2003 roku o kwotę 91.446,45 zł i amortyzacja od stycznia 2004 roku od zwiększonej wartości. Kolejne zwiększenie wartości tego budynku to grudzień 2004 roku kwota 4.930 zł. Natomiast budynek kotłowni zakupiony w 1997 roku za kwotę 22.052,00 zł, pierwsze zwiększenie jego wartości w grudniu 2004 roku o kwotę 24.622,00 zł amortyzacja od stycznia 2005 roku od zwiększonej wartości, a kolejne zwiększenia wartości to grudzień 2005 rok kwota 10.238,78 zł i 2006 rok 1.049,22 zł. Ogrodzenie z siatki zakup w 1997 roku kwota 3.026,00 zł, pierwsze zwiększenie wartości data 31 lipiec 2006 rok kwota 3.895,60 zł, następne to 31 sierpnia 2007 wartość 36.053,37 zł i kolejne w styczniu 2008 roku kwota 3.271,00 zł.

Jeśli chodzi o inwestycje polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i budowie antresoli to nie są one oddane do użytkowania. Natomiast nakłady poniesione w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- antresola: rok 2009 - 21.817,17 zł; rok 2011 - 2.000 zł;
- sieć kanalizacyjna: rok 2009 - 191.899,02 zł; rok 2010 - 2.114,75 zł.

Jeśli chodzi o prawo wieczystego użytkowania to zostało ona przekształcone we własność w 2008 roku po zakończeniu wnoszenia opłat w celu przekształcenia na rzecz Starostwa Powiatowego. Obecna wartość gruntów wynosi 227.933,41 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 marca 2012 r.):

Czy ww. czynność będzie zwolniona z podatku VAT oraz, czy Wnioskodawca spowoduje obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez przedsiębiorstwo na przełomie lat 2001-2010 ulepszeń, których rezultatem był wzrost wartości nieruchomości?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 marca 2012 r.), zwiększenie wartości budynku produkcyjnego w roku 2004 roku wynosiło 967.850,29 zł. Przewyższa to 30% wartości początkowej tego budynku, dlatego nie jest to czynność zwolniona z podatku VAT, o czym mówi art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Inwestycja została oddana do użytkowania na koniec roku 2004. Zatem w sytuacji dokonania czynności darowizny nie podlegającej opodatkowaniu w roku 2012 wysokość korekty w podatku VAT wyniesie:

967.850,29 zł /10*2 =193.570,06 zł netto 193.570,06 22% VAT = 42.585,41 zł VAT.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a nakłady poniesione w pozostałych latach są zwolnione z obowiązku korekty podatku VAT naliczonego.

Budynek magazynowy jego wartość na koniec 2003 roku wynosi 415.633,15 zł (zakup 117.698,00 + 297.935,15 zwiększenie wartości w 2003 roku). Zwiększenie wartości w 2004 roku o kwotę 117.698,00 nie przewyższa 30% wartości początkowej i nie powoduje obowiązku korekty podatku VAT naliczonego.

W przypadku budynku kotłowni korektę naliczyć należy tylko od pierwszego zwiększenia w 2004 roku, czyli od kwoty 24.622,59 zł, w pozostałych latach zwiększenia są zwolnione z obowiązku korekty VAT naliczonego, gdyż nie przekraczają 30% wartości początkowej.

Ogrodzenie korekta od zwiększenia wartości w 2006 roku i 2007 roku. Wartość korekty podatku VAT wyniesie:

3.895,60 zł /10*4 = 1.558,24 zł netto 22% VAT = 342,81 zł i 36.053,37 zł /10*5 = 18.026,69 zł netto 22%VAT = 3.965,87 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »