Darowany udział we współwłasności samochodu w kosztach firmy

Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla celów prowadzonej działalności zamierza przez krótki okres czasu (krótszy niż 1 rok) wykorzystywać samochód osobowy, którego jest współwłaścicielem. Drugim współwłaścicielem jest jego matka. Czy wartość początkowa samochodu (koszt po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia wynikającą z umowy sprzedaży i z uwzględnieniem wartości udziału przysługującego Wnioskodawcy we własności samochodu, a w razie otrzymania w darowiźnie udziału obecnie należącego do mamy Wnioskodawcy wg wartości rynkowej udziału z dnia otrzymania darowizny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2012 r. (data wpływu 6 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

- w części dotyczącej jednorazowego zaliczenia do kosztów wartości samochodu jest prawidłowe,
- w części dotyczącej ustalenia wysokości kosztów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi od 2009 r. jednoosobową działalność gospodarczą, której jednym z podstawowych profili działalności jest świadczenie usług w zakresie pomocy przy organizacji specjalistycznych szkoleń z dziedziny fizjoterapii, jak również osobiste prowadzenie bądź współprowadzenie takich szkoleń. Obecnie, na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności Wnioskodawca wykorzystuje samochód osobowy stanowiący współwłasność Wnioskodawcy i jego żony (samochód został nabyty przez ww. osoby przed zawarciem związku małżeńskiego). Prężnie rozwijająca się działalność wymaga jednak od Wnioskodawcy dużej mobilności. Z kolei fakt, iż obecnie wykorzystywany samochód użytkuje także żona Wnioskodawcy sprawia, że samochód ten nie może pozostawać w stałej dyspozycji Wnioskodawcy. Co za tym idzie, Wnioskodawca, na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności, zamierza zacząć wykorzystywać inny samochód osobowy, którego jest współwłaścicielem (dalej: Samochód B).

Samochód B nabyty został w 2001 r. wspólnie przez Wnioskodawcę i jego mamę (nabycie Samochodu B nastąpiło jeszcze przed zawarciem przez Wnioskodawcę związku małżeńskiego). Co istotne, Wnioskodawca zamierza wykorzystywać Samochód B jedynie przez krótki okres czasu (krótszy niż 1 rok). W ciągu kilku najbliższych miesięcy Wnioskodawca nabędzie bowiem docelowy samochód, który będzie przez niego wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Na okres wykorzystywania przez Wnioskodawcę Samochodu B zostanie on mu użyczony do wyłącznego korzystania przez mamę Wnioskodawcy.

Ewentualnie, udział jaki obecnie przysługuje mamie Wnioskodawcy zostanie mu przekazany w formie darowizny.

Krótki okres użytkowania Samochodu B sprawia, iż tak wniesionego do działalności gospodarczej samochodu nie planuje on zaliczać do środków trwałych i amortyzować (choć stanowić on będzie składnik majątku firmy), lecz planuje zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, wg ceny jego nabycia z 2001 r. i w stosunku w jakim przysługuje mu prawo własności Samochodu B. W razie otrzymania w formie darowizny udziału przysługującego mamie Wnioskodawcy, tak otrzymany udział w Samochodzie B Wnioskodawca zamierza rozpoznać w kosztach uzyskania przychodu wg jego wartości rynkowej z dnia otrzymania darowizny.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodów w momencie wniesienia Samochodu B do składników majątku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok)?
2. Czy wartość początkowa Samochodu B (koszt, po jakim Wnioskodawca obciążać będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia wynikającą z umowy sprzedaży i z uwzględnieniem wartości udziału przysługującego Wnioskodawcy we własności Samochodu B, a w razie otrzymania w darowiźnie udziału obecnie należącego do mamy Wnioskodawcy wg wartości rynkowej udziału z dnia otrzymania darowizny?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodów w momencie wniesienia Samochodu B do jego działalności z uwagi na założenie, iż przedmiotowy pojazd użytkowany będzie w prowadzonej działalności przez okres krótszy niż 1 rok. Wartość początkowa Samochodu B (koszt, po jakim winien on obciążyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej) winna natomiast być ustalona wg rzeczywistej ceny zakupu wynikającej z umowy kupna Samochodu B z 2001 r. i z uwzględnieniem wartości udziału przysługującego Wnioskodawcy we współwłasności Samochodu B a w razie otrzymania w darowiźnie udziału obecnie należącego do mamy Wnioskodawcy wg wartości rynkowej udziału z dnia otrzymania darowizny.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, a zatem, aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

1. pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
2. nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów (wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT),
3. być właściwie udokumentowany.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały po to, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano, lub też aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

W analizowanym stanie faktycznym, Samochód B wnoszony do majątku fi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »