Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.04.2017

Dane małżonka na fakturze nie są przeszkodą przy odliczaniu VAT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo, jako podatnik VAT czynny, obniżyć podatek VAT należny o cały podatek VAT naliczony, wynikający z faktury VAT dokumentującej zakup nieruchomości, pomimo tego, że na fakturze jako nabywca jest również wskazana żona Wnioskodawcy? Czy w celu odliczenia podatku VAT naliczonego Wnioskodawca jest zmuszony do wystawienia noty korygującej, w której Wnioskodawca będzie korygował dane dotyczące nabywcy, tzn. wskaże, że wyłącznym nabywcą jest Wnioskodawca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 31 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze wystawionej na małżonków oraz obowiązku wystawienia noty korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze wystawionej na małżonków oraz obowiązku wystawienia noty korygującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i polskim rezydentem podatkowym oraz prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca posiada wraz z żoną wspólność majątkową. Żona również prowadzi działalność gospodarczą i również jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W trakcie trwania związku małżeńskiego Wnioskodawca wraz z żoną zakupili niezabudowaną nieruchomość, położoną w B, oznaczoną numerem geodezyjnym działki karta mapy obręb B, o powierzchni 2 ha 2992 m². Nabycie nastąpiło do majątku wspólnego. Przeniesienie własności nastąpiło na podstawie aktu notarialnego. Sprzedającym było Miasto. Z uwagi na fakt, że przedmiotem zbycia była nieruchomość niezabudowana, do której nie miało zastosowania zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, transakcja została opodatkowana stawką 23%. W fakturze sprzedaży, w pozycji zawierającej dane nabywcy, sprzedający wpisał imię i nazwisko Wnioskodawcy, imię i nazwisko żony Wnioskodawcy, adres, który Wnioskodawca wskazał w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R oraz numer NIP Wnioskodawcy. Numer NIP żony Wnioskodawcy nie został wskazany. Sprzedający wystawił fakturę dnia 7 listopada 2016 r., a Wnioskodawca otrzymał ją dnia 7 listopada 2016 r.

Po dokonaniu zakupu, dnia 9 listopada 2015 r. Wnioskodawca sporządził pisemne oświadczenie o przeznaczeniu całej ww. nieruchomości wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej. Pod oświadczeniem podpisała się również żona Wnioskodawcy, która zaakceptowała w ten sposób fakt, że nieruchomość w całości będzie służyła działalności opodatkowanej, prowadzonej przez Wnioskodawcę. Nieruchomość będzie służyła wyłącznie działalności opodatkowanej VAT, prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Jako podatnik czynny VAT Wnioskodawca chce odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturze potwierdzającej zakup ww. nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy Wnioskodawca ma prawo, jako podatnik VAT czynny, obniżyć podatek VAT należny o cały podatek VAT naliczony, wynikający z faktury VAT dokumentującej zakup nieruchomości od Miasta, pomimo tego, że na fakturze jako nabywca jest również wskazana żona Wnioskodawcy?
  2. Czy w celu odliczenia podatku VAT naliczonego Wnioskodawca jest zmuszony do wystawienia noty korygującej, w której Wnioskodawca będzie korygował dane dotyczące nabywcy, tzn. wskaże, że wyłącznym nabywcą jest Wnioskodawca?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wystawiona faktura przez Sprzedającego uprawnia Wnioskodawcę do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z niej wynikającego. Faktura VAT wystawiona na obydwoje pozostających we wspólności ustawowej małżeńskiej potwierdza nabycie nieruchomości do majątku wspólnego, ale w związku z tym, że oboje małżonkowie potwierdzili, że nieruchomość będzie służyła działalności opodatkowanej tylko jednego z nich - Wnioskodawcy - uprawnionym do odliczenia podatku VAT naliczonego również jest tylko Wnioskodawca, który może obniżyć kwotę podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, wynikającego z przedmiotowej faktury. Podstawą odliczenia jest przepis art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Ad. 2

Wystawianie not korygujących określają przepisy art. 106k ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Ponieważ Wnioskodawca uważa, że faktura wystawiona przez Miasto nie zawiera pomyłki, bowiem prawidłowo wskazuje, że nieruchomość została sprzedana małżonkom do majątku wspólnego, czy też braków formalnych w pozycjach faktury określonych w art. 106k ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie spełnia ona przesłanek do wystawienia noty korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług, podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, natomiast jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »