Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.10.2014

Dane adresowe w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2

Z uzasadnienia: Ustawodawca wymaga, by podatnicy będący osobami fizycznymi wskazywali, w szczególności adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności. Tego rodzaju zastrzeżenie dotyczące głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz dodatkowych miejsc wykonywania działalności nie dotyczy jednak podatników niebędących osobami fizycznymi, wobec których zakres obowiązków ewidencyjnych sformułowany został w art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Waldemar Inerowicz Sędziowie Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A sp. z o. o. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

I. uchyla zaskarżoną interpretację;
II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej spółki kwotę [...] zł ([...] 00/100) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

W dniu [...] września 2013 r. A Sp. z o. o. z siedzibą w G. przy ul. [...] (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku aktualizowania danych adresowych dotyczących lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia [...] listopada 2013 r. o informacje doprecyzowujące przedstawiony stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność oświatowa. Wnioskodawca poza siedzibą Spółki w G. posiada również stałą lokalizację (lokal biurowy na podstawie umowy najmu) w P. przy ul. [...], gdzie również prowadzi działalność oświatową.

Ponadto Wnioskodawca realizuje projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są na terenie województwa wielkopolskiego oraz innych województwach na terenie całego kraju (średni okres realizacji projektu ok. 24 miesiące). Dla celów realizacji projektu Wnioskodawca na terenie konkretnego województwa wynajmuje lokal biurowy i prowadzi tam biuro projektu do kontaktu z uczestnikami projektu i zarządzania projektem.

Zarówno lokalizacja w P., jak i biura projektowe nie stanowią wyodrębnionej i samodzielnej organizacyjnie (nie mają zdolności zawierania umów, wystawiania faktur oraz zatrudniania pracowników) części działalności Wnioskodawcy.

Ponadto Wnioskodawca w ramach działalności oświatowej organizuje szkolenia poza siedzibą i wskazanymi wyżej lokalizacjami, trwające - w zależności od specyfiki - od kilku dni do często kilku miesięcy, na cele, których wynajmowane są sale szkoleniowe, plac manewrowy, spawalnia, inne.

Pismem z dnia [...] listopada 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

- jedynym formalnym organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki, który znajduje się w siedzibie Spółki, tj. w G., a Spółka nie posiada organów nadzorczych;

- w biurach znajduje się personel Wnioskodawcy oraz urządzenia biurowe typu komputery i telefony;

- dokumentacja rachunkowa Spółki przechowywana jest w siedzibie w G.;

- biura w P. oraz w województwach na terenie całego kraju (biura projektowe), poza biurem w P. służą wyłącznie do bieżącej obsługi projektu - biuro w P. służy do nawiązywania i utrzymywania relacji gospodarczych z klientami Spółki;

- sprzedaż świadczeń bądź sprzedaż towarów na rzecz klientów Spółki prowadzona jest wyłącznie w siedzibie Spółki w G. oraz w biurze P.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek aktualizowania w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej w skrócie: "u.z.e.") danych adresowych dotyczących lokalizacji w P., danych adresowych dotyczących lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczących lokalizacji miejsc organizacji szkoleń organizowanych poza siedzibą Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, dyspozycja normy prawnej zawartej w art. 9 w zw. z art. 5 u.z.e. nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku aktualizowania danych innych niż wymagane w art. 5 ustawy. W sytuacji bowiem osoby prawnej, jako płatnika posługującego się odrębnym numerem identyfikacji podatkowej NIP zastosowanie w zakresie danych objętych zgłoszeniem i aktualizacją znajduje art. 5 ust. 3 u.z.e.

Wnioskodawca uważa zatem, że nie ma obowiązku aktualizowania danych adresowych dotyczących lokalizacji w P., danych adresowych dotyczących lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczących lokalizacji miejsc organizacji szkoleń organizowanych poza siedzibą Wnioskodawcy.

W interpretacji indywidualnej z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...], Minister Finansów, reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zdaniem organu podatkowego, dla uznania czy dane miejsce, inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej, jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej istotne jest czy charakteryzuje się ono wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie personalnym i technicznym umożliwiającą, a zarazem i zapewniającą prowadzenie działalności m.in. takiej jak sprzedaż świadczeń/towarów wytwarzanych przez podatnika.

Organ podatkowy podniósł, iż z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że w biurach, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność znajduje się Jego personel i urządzenia biurowe typu komputer i telefony. Zatem należy stwierdzić, że infrastruktura techniczna i zaangażowanie osobowe pozostaje w ścisłym związku z dokonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie bowiem biura wykorzystywane są do wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością oświatową. Organ podatkowy podniósł zatem, że miejscem prowadzenia działalności jest miejsce, gdzie wykonywana jest w sposób ciągły i zorganizowany jakakolwiek działalność gospodarcza w celach zarobkowych, tj. w celu osiągnięcia przychodu (zysku).

Tym samym, zdaniem organu podatkowego, Wnioskodawca winien podać w zgłoszeniu NIP-2 jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej adresy wyszczególnionych wyżej biur. Mimo, że jak wskazano są to miejsca, które nie są organizacyjnie wyodrębnionymi oddziałami Spółki, nie są też miejscami, w których znajdują się organy uczestniczące w zarządzaniu i nadzorowaniu działalności Spółki. Istotny bowiem w niniejszej sprawie jest fakt, że w lokalach, będących przedmiotem zapytania, Spółka podejmuje czynności w ramach prowadzonej działalności oświatowej, zatrudniony jest personel osobowy, który świadczy w imieniu Wnioskodawcy usługi szkoleniowe, tj. wykonuje czynności związane z osiągnięciem obrotu z tego tytułu, a w obiektach znajdują się niezbędne urządzenia techniczne służące do świadczenia ww. usług. Zatem z powyższego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca posiada w obiektach, o których mowa wyżej, wystarczające zasoby ludzkie i techniczne do realizacji zadań Spółki.

W związku z powyższym, organ podatkowy stwierdził, że położenie wskazanych przez Spółkę biur, w których wykonywana jest przez Wnioskodawcę jakakolwiek działalność gospodarcza, należy uznać za "miejsce prowadzenia działalności" i jako takie winno zostać wymienione w polu B.l 1 formularza NIP-2, a w przypadk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »