JESTEŚ W STREFIE

Czytanie sprawozdań finansowych (9) Istota bilansu

Każdy podmiot, który jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego. Pierwszy element tego sprawozdania to bilans, czyli zestawienie majątku jednostki wraz ze źródłami jego finansowania.

Istota bilansu

W zależności od rodzaju podmiotu ten element sprawozdania może przybrać nieco odmienną postać lub nazwę.

W przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości zawsze jest określany jako bilans i przygotowywany w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do tej ustawy.

W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF najczęściej jest określany jako sprawozdanie z sytuacji finansowej i nie ma tu żadnego wzoru układu danych.

Bilans może też przybrać formy uproszczone w stosunku do zawartości informacji z załącznika nr 4 lub 5 do ustawy o rachunkowości. Zagregowane dane mają prawo przedstawić podmioty, które mogą sporządzać sprawozdania uproszczone. Oto przykład tak przygotowanego bilansu:

AKTYWA

Stan na

 

31 grudnia
20xx -1 r.

31 grudnia 20xx r.

A. Aktywa trwałe

 8 301,00

 1 938,00

I. Wartości niematerialne i prawne

 -

 -

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 1 816,00

 1 303,00

III. Należności długoterminowe

 303,00

 197,00

IV. Inwestycje długoterminowe

 5 622,00

 -

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 560,00

 438,00

B. Aktywa obrotowe

 12 143,00

 7 465,00

I. Zapasy

 770,00

 -

II. Należności krótkoterminowe

 8 093,00

 7 356,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

 2 396,00

 22,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 884,00

 87,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

Aktywa razem

 20 444,00

 9 403,00

 

 

PASYWA

Stan na

 

31 grudnia 20xx -1 r.

31 grudnia 20xx r.

A. Kapitał (fundusz) własny

 771,00

 - 549,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

 2 274,00

 2 274,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy

 945,00

0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 0,00

-2 448,00

VI. Zysk (strata) netto

-2 448,00

-375,00

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

0,00

0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 18 798,00

 9 077,00

I. Rezerwy na zobowiązania

 1 902,00

 1 724,00

II. Zobowiązania długoterminowe

 1 509,00

 -

III. Zobowiązania krótkoterminowe

 13 773,00

 7 125,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 1 614,00

 228,00

Pasywa razem

 20 444,00

 9 403,00

 

Warto przypomnieć, że sprawozdanie uproszczone zgodne z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości mogą sporządzać „małe” jednostki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe (20xx), oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (20xx -1), a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości, w myśl art. 3 ust. 1c:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 25 500 000 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 51 000 000 zł.

Przykład bilansu dla spółek małych

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?