JESTEŚ W STREFIE

Czytanie sprawozdań finansowych (11) Rachunek zysków i strat - Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat jest zestawieniem zawierającym informacje o efekcie działalności przedsiębiorstwa przez pewien okres.W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF może być określany jako sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów.

Należy zauważyć, że w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z regulacjami międzynarodowymi to sprawozdanie może być jedno- lub dwuczęściowe:

 • jedno sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów prezentuje zyski lub straty i inne całkowite dochody w dwóch odrębnych sekcjach; sekcje te przedstawiane są razem, przy czym sekcja dotycząca zysków lub strat prezentowana jest jako pierwsza, a bezpośrednio po niej przedstawiana jest sekcja dotycząca innych całkowitych dochodów;
 • można przedstawić sekcję dotyczącą zysków lub strat w odrębnym sprawozdaniu z zysków lub strat; jeżeli skorzysta się z takiej możliwości, odrębne sprawozdanie z zysków lub strat poprzedza bezpośrednio sprawozdanie z całkowitych dochodów, które na początku przedstawia zyski lub straty.

Składniki innych całkowitych dochodów zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych obejmują:

 1. zmiany w nadwyżce z przeszacowania (zob. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne),
 2. ponowne wyceny programów określonych świadczeń (zob. MSR 19 Świadczenia pracownicze),
 3. zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą (zob. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych),
 4. zyski i straty z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z paragrafem 5.7.5 MSSF 9 Instrumenty finansowe,
  • zyski i straty z tytułu aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z paragrafem 4.1.2 A MSSF 9,
 5. efektywną część zysków i strat z tytułu instrumentów zabezpieczających w zabezpieczaniu przepływów pieniężnych oraz zyski i straty z tytułu instrumentów zabezpieczających, które zabezpieczają inwestycje w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z paragrafem 5.7.5 MSSF 9 (zob. rozdział 6 MSSF 9),
 6. dla określonych zobowiązań wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, kwotę zmiany wartości godziwej, którą można przypisać zmianom ryzyka kredytowego zobowiązania (zob. paragraf 5.7.7 MSSF 9),
 7. zmiany wartości opcji w czasie w przypadku oddzielenia wartości wewnętrznej oraz wartości w czasie umowy opcji i wyznaczania jako instrumentu zabezpieczającego wyłącznie zmian wartości wewnętrznej (zob. rozdział 6 MSSF 9),
 8. zmiany wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward w przypadku oddzielenia elementu terminowego (forward) oraz elementu bieżącego (spot) kontraktu forward i wyznaczenia jako instrumentu zabezpieczającego wyłącznie zmian wartości elementu bieżącego (spot), jak również zmiany wartości walutowego spreadu bazowego instrumentu finansowego, jeżeli jest on wyłączany z wyznaczenia tego instrumentu finansowego jako instrumentu zabezpieczającego (zob. rozdział 6 MSSF 9),

Przez zestawienie przychodów i zysków nadzwyczajnych z kosztami i stratami nadzwyczajnymi rachunek zysków i strat przedstawia czynniki kształtujące efekt działania danego podmiotu gospodarczego. W odróżnieniu od bilansu, który jest sporządzany na dzień bilansowy, rachunek zysków i strat sporządza się za pewien okres działalności, np. za rok obrachunkowy albo za kwartał danego roku – jednakże w tym przypadku należy pamiętać, że wiele przedsiębiorstw sporządza ten rachunek na zasadzie rachunku „międzyokresowego”, co oznacza niezakwalifikowanie wszystkich istotnych wartości do danego kwartalnego przedziału czasowego z uwagi na konieczność szybkiego sporządzenia zestawienia.

Rachunek zysków i strat informuje o tym, jaka jest efektywność na poszczególnych etapach rodzajów działalności, jaki wynik finansowy osiągnęła dana jednostka gospodarcza oraz jakie wartości i na jakim etapie miały na niego wpływ.

Wynikiem finansowym jest wyrażony w pieniądzu rezultat działalności przedsiębiorstwa w danym okresie. Wielkość ta może być wartością dodatnią – wówczas mówimy o zysku, bądź wartością ujemną – wtedy mówimy o stracie.

Kompozycję rachunku zysków i strat stanowią cztery podstawowe poziomy działalności:

 1. wynik ze sprzedaży – ukazujący podstawową relację pomiędzy przychodem netto ze sprzedaży a kosztami działalności operacyjnej (dla wariantu porównawczego) albo kosztami sprzedanych produktów (dla wariantu kalkulacyjnego),
 2. operacyjny – odzwierciedlający zarówno podstawową statutową działalność przedsiębiorstwa (przychody i koszty związane ze sprzedażą produktów i usług), jak i pozostałą działalność operacyjną (sprzedaż zużytego majątku przedsiębiorstwa),
 3. finansowy – w którego skład wchodzą przychody i koszty pochodzące z inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo oraz kredytów, emisji papierów wartościowych,
 4. podział wyniku finansowego – podziałowi zostaje poddany zysk brutto, w wyniku czego część płaci się w formie podatku dochodowego państwu, a część może przypadać na ewentualne inne obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego brutto (powiększenie straty); pozostała część zostaje w jednostce w postaci zysku netto.

Rachunek zysków i strat w Polsce występuje w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym. W obu wariantach jest sporządzony metodą drabinkową, charakteryzującą się tym, że od każdego rodzaju przychodu odejmowany jest koszt tego samego typu.

Ogólna konstrukcja rachunku zysków i strat

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
– koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
= zysk (strata) brutto ze sprzedaży
+ pozostałe przychody operacyjne
– pozostałe koszty operacyjne
= zysk (strata) z działalności operacyjnej

poziom
operacyjny

+ przychody finansowe
– koszty finansowe
= zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej

poziom
finansowy

– podatek dochodowy
+ pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
(zwiększenie straty)
= zysk (strata) netto

poziom
wstępnego
podziału wyniku
finansowego

Pierwszy poziom rachunku zysków i strat jest związany z:

 

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?