Czy umowa użyczenia materiałów i sprzętu pomiędzy firmami podlega VAT?

Nieodpłatna usługa użyczenia maszyn budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ świadczenie to nie będzie odbywało się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Użyczenia tego nie należy dokumentować fakturą z uwagi na fakt, że jest to usługa nieodpłatna. Natomiast w przypadku użyczenia materiałów mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem towarów w formie darowizny, a czynność ta podlega VAT, jednakże nie podlega udokumentowaniu fakturą z uwagi na fakt, że jest to darowizna. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

Przedsiębiorca prowadzi jako osoba fizyczna jednoosobową działalność gospodarczą, w której przeważającą działalnością jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej. Firma ponadto zajmuje się produkcją wyrobów budowlanych, produkcją masy betonowej, wykonuje roboty związane z budową dróg i autostrad, budową dróg szynowych i kolei podziemnej, rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, prowadzi sprzedaż hurtową i naprawę pojazdów, transport drogowy, wynajem maszyn i innych urządzeń drogowych. Przedsiębiorca zamierza nieodpłatnie użyczać rzeczy ruchome w postaci maszyn budowlanych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej swojemu bratu prowadzącemu działalność gospodarczą, w zakresie robót związanych z budową dróg i autostrad. Poza wyżej wymienionymi maszynami budowlanymi zamierza użyczyć swojemu bratu w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych rzeczy ruchome w postaci masy bitumicznej, grysu pod budowę autostrad. Umowa użyczenia pomiędzy braćmi zostanie zawarta na czas nieokreślony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rzeczy ruchome będą użyczane bratu przedsiębiorcy nieodpłatnie. Przedsiębiorca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem użyczanych maszyn/masy bitumicznej/grysu.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca zapytał, czy jeśli będzie użyczał bratu z obowiązkiem oddania takiej samej ilości i w takich samych parametrach grysu i masy bitumicznej, a także maszyn budowlanych, to czy może to robić nieodpłatnie, z obowiązkiem zwrotu, by nie wystawiać faktur, które w przyszłości mogą zostać uznane przez kontrolujący organ skarbowy za fikcyjne. W jego opinii, w przypadku maszyn budowlanych będą miały zastosowanie przepisy dotyczące umowy użyczenia, w których to użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez pewien czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Przedmiotem umowy użyczenia mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości, do tego konkretnego stanu faktycznego mamy do czynienia z umową użyczenia która nie jest opodatkowana. A w przypadku, gdyby jednak rzeczy zużywalne takie jak grys czy masa bitumiczna mogą być przedmiotem jedynie umowy pożyczki lub darowizny, to także zdaniem przedsiębiorcy takie świadczenie jest zwolnione z opodatkowania. Ponadto, przedsiębiorca nie musi wystawiać faktur pomiędzy przedsiębiorstwami braci.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Jak z powyższego wynika ustawodawca przewidział wyjątki, które zost...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »