Czy potwierdzenie doręczenia faktury korygującej jest konieczne?

Z uzasadnienia: Można mieć uzasadnione wątpliwości czy skarżącą Spółkę można zwolnić z warunku przewidzianego w art. 29a ust. 13 u.p.t.u, gdy posiada ona jedynie wpis, w prowadzonej przez nią książce nadawczej o wysłaniu listów zwykłych, bez innych dowodów, które świadczą i to w sposób wiarygodny o złożeniu w placówce pocztowej dokumentu w postaci faktury korygującej, bądź dowodów, które wskazywałby, że Spółka nie uzyskała potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi, mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Bożena Dziełak, Sędziowie sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz, sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca), Protokolant starszy referent Karol Kodym, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi S. sp. z o.o. spółki komandytowej z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2014 r. nr IPPP2/443-79/14-4/KOM w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

I. Stan sprawy przedstawia się następująco:
1. S. sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w W. (dalej zwana: "Spółką") we wniosku o udzielnie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2014r., przedstawiła zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że prowadzi działalność w zakresie ochrony osób oraz ochrony i dozoru mienia, posiadając w tym zakresie stosowne licencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z prowadzoną działalnością, Spółka co miesiąc wystawia kilkadziesiąt tysięcy faktur oraz kilka tysięcy faktur korygujących, z których większość wystawiana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotychczas faktury korygujące wysyłane były listami poleconymi, jednak niewiele osób odsyłało je z potwierdzeniem ich otrzymania. Spółka planuje zatem zastąpić wysyłkę faktur korygujących do osób fizycznych listami poleconymi na rzecz wysyłki listem zwykłym. Potwierdzeniem wysłania takiej faktury listem zwykłym byłby odpowiedni wpis w książce nadawczej Spółki.

Spółka w uzupełnieniu wniosku wskazała, że potrzeba wystawienia faktur korygujących, które są wysyłane do osób fizycznych wynika z: 1) zawarcia aneksów do umów zmniejszających wynagrodzenie należne Spółce za daną usługę, 2) zawarcia porozumień na mocy, których Spółka udziela na określony okres klientowi rabatu od wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy, 3) czasowego zawieszenia świadczenia umowy na podstawie wniosku klienta. Aneksy/porozumienia w sprawie rabatów i wnioski o zawieszenie świadczenia usługi trafiają w pierwszej kolejności do właściwych działów Spółki, a dopiero po określonym czasie do działu odpowiedzialnego za fakturowanie. Możliwe są więc sytuacje, że dokumenty trafiają do działu fakturowania już po wystawieniu faktury za dany okres rozliczeniowy, gdzie z zawartego aneksu, porozumienia lub wniosku klienta wynika, że za dany okres rozliczeniowy rzeczywista kwota na fakturze winna być inna, niż ta która znalazła się na już wystawionej fakturze (lub faktura nie powinna być w ogóle wystawiona w przypadku zawieszenia świadczenia usług). W takich sytuacjach powstaje konieczność wystawiania faktur korygujących. Z posiadanej przez Spółkę dokumentacji wynikać będzie, że nabywca usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w wysłanej fakturze korygującej. Aneks i porozumienie podpisane przez nabywcę usługi w sprawie rabatu, wskazywać będzie wprost właściwą kwotę za usługę w danym miesiącu, zaś w przypadku zawiadomienia o zawieszeniu świadczenia usługi, świadczyć o tym będzie ww. zawiadomienie wraz z treścią umowy (przewiduje zawieszenie płatności nabywcy usługi w razie zawieszenia jej świadczenia). Dokumentami potwierdzającymi okoliczność wystawienia faktury korygującej będzie aneks lub porozumienie podpisane przez nabywcę usługi, jak i Spółkę oraz wniosek o zawieszenie świadczenia usługi, o których wiedzę będzie miał także nabywca.

Spółka, w związku z tym, zapytała: czy wpis w książce nadawczej Spółki, dokumentujący wysyłkę listu zwykłego z fakturą korygująca do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej, o której mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej zwana: "u.p.t.u.")?

Zdaniem Spółki wysłanie faktury korygującej do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej listem zwykłym, który odnotowany jest w książce nadawczej Spółki, w sposób należyty dokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej. Cel wprowadzenia przez ustawodawcę obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmierza do tego, aby uprawnienie (po stronie sprzedawcy) do skorygowania podatku należnego powstawało, jako korelat obowiązku (po stronie nabywcy) do pomniejszenia podatku naliczonego. Stąd warunek, że zmniejszenie VAT naliczonego u sprzedawcy może nastąpić wówczas, gdy u nabywcy powstał obowiązek skorygowania podatku naliczonego. W takiej bowiem sytuacji zapewniona zostanie ochrona budżetu, czy to przed wyłudzeniami (jakie mogłyby następować przy fikcyjnych korektach), czy to w ogóle przed nieuczciwymi nabywcami, którzy mogą nie akceptować skutków korekt (zmniejszenia podatku naliczonego). Natomiast zupełnie inaczej należałoby podchodzić do korekt podatku należnego w przypadku, gdy korekty te dotyczą czynności wykonanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, bądź na rzecz podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego albo wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo (czyli podatników niebędących "czynnymi podatnikami VAT"). W tego rodzaju sytuacjach nie ma bowiem niebezpieczeństwa utraty wpływów budżetowych wskutek wyłudzeń (w związku z korektą), gdyż nabywca nie odliczał VAT wynikającego z faktury pierwotnej. W związku z tym, wskutek korekty VAT należnego nie może powstać sytuacja, w której zmniejszony zostaje tylko VAT należny, a nie zmniejsza się wcześniej odliczony VAT naliczony. Nie ma niebezpieczeństwa, któremu zapobiegać ma obowiązek dostarczenia nabywcy korekty faktury. Skoro nie powstaje niebezpieczeństwo utraty wpływów budżetowych, to bezwzględne wymaganie spełnienia ww. warunku traci swoją rację bytu. W tym przypadku jedynym warunkiem obniżenia VAT należnego w wyniku korekty powinno być wykazanie, że korekta faktycznie miała miejsce (a nie jest pozorna). Może to być dowiedzione choćby dowodami odnoszącymi się do płatności (z których będzie wynikać, jaka ostatecznie była kwota płatności po uwzględnieniu rabatów, zwrotów, etc.). Z tych też powodów, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wystarczającym dowodem potwierdzającym próbę wysłania im faktury korygującej, będzie odpowiedni wpis w książce nadawczej (oczywiście przy założeniu, że inne dowody, np. przelewy, potwierdzają, że korekta VAT należnego rzeczywiście nastąpiła).

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »