Czy podatnik musi udowodnić związek wydatku z przychodem?

Z uzasadnienia: Dany stan faktyczny może zostać zakwalifikowany do grupy kosztów podlegających pomniejszeniu przychodu, ale w celu takiego "potrącenia" kosztów, należy ocenić jego związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. W takiej sytuacji zawsze obowiązkiem podatnika jest udowodnienie (wykazanie) poniesienia określonego wydatku, jak również wykazanie, iż usługa rzeczywiście została wykonana.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Protokolant Magdalena Gródecka, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 459/12 w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy kwotę 2 700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 459/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (dalej: "WSA") oddalił skargę R. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (dalej: "Dyrektor IS") z dnia 15 marca 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. Podstawą prawną powyższego orzeczenia był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm., dalej: "p.p.s.a.").

Z uzasadnienia wyroku WSA wynika, że w ramach prowadzonej w 2007 r. pozarolniczej działalności gospodarczej Firma Usługowo-Handlowa "J." R. P. świadczyła usługi transportu wewnątrzzakładowego dla b. oddziału "U. [...]" S.A. oraz specjalistyczne usługi (głównie na rzecz tej spółki) w zakresie konstrukcji stalowych, dotyczące m. in.: remontów, przestawiania, modernizacji instalacji, urządzeń, maszyn, regałów wysokiego składowania, instalacji przeciwpożarowej, wykonania balustrad metalowych, podestów specjalistycznych.
W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że pomimo zatrudniania 12 pracowników (a przeciętnie 10 miesięcznie), w tym osób doświadczonych, wykwalifikowanych, w dokumentacji firmy "J." stwierdzono faktury VAT za usługi, na których figuruje jako wystawca "E." sp. z o. o. dotyczące tych samych usług jakie wykonywali pracownicy skarżącego na rzecz jego firmy. Wartość netto wynikająca z tych faktur łącznie wynosiła 831.554 zł, tj. niemal 55 % wartości wszystkich kosztów firmy, a wartość wszystkich pozostałych kosztów obejmujących wynagrodzenia, amortyzację, koszty zakupu materiałów, narzędzi, odzieży roboczej oraz wszystkie inne koszty ogólnego funkcjonowania firmy wynosiła 688.219,95 zł.

W konsekwencji decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. (dalej: "Dyrektor UKS") określił Skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Organ stwierdził, że w 2007 r. strona ujęła w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 47 faktur VAT wystawionych przez "E." sp. z o. o. w B., dokumentujących czynności, które faktycznie nie zostały dokonane.

Po rozpatrzeniu odwołania Skarżącego decyzją z dnia 15 marca 2012 r. Dyrektor IS utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ wskazał, że nie było możliwe przeprowadzenie czynności sprawdzających w tej firmie, gdyż nie mieści się ona pod adresem wskazanym na fakturach, który nadal figuruje w rejestrze przedsiębiorców, jako adres jej siedziby (B., ul K. [...]), numery telefonów spółki, zamieszczone na fakturach, również są nieaktualne. Z dokumentów przesłanych przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego oraz Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego wynika, że spółka ta za 2008 r. jak również za 2006, 2007 r. i za następne lata nie złożyła zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, za miesiące od marca 2008 r. nie składała deklaracji VAT-7, za okresy od 2005 r. posiada zaległości podatkowe.

W ocenie organu, w sprawie brak jest zatem dowodów, które wskazywałyby, aby "E." sp. z o. o., której faktury dokumentują ok. 55 % wartości wszystkich kosztów Firmy Usługowo-Handlowej "j.", zatrudniała pracowników oraz dokonywała zakupu materiałów. Spółka ta nie prowadziła bowiem działalności pod adresem zgłoszonym w organach podatkowych, nie odbierała korespondencji i nie wypełniała swoich obowiązków podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Z analizy materiału dowodowego wynika, iż faktury tej spółki w większości przypadków opiewają na kwoty przewyższające wartości faktur VAT sprzedaży firmy skarżącego na rzecz "U. [...]" S.A., a na fakturach spółki "E." określono,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »