Czy opłata rezerwacyjna jest zaliczką podlegającą VAT?

Pytanie: Wnioskodawca w ramach swojej działalności zajmuje się także organizacją imprez okolicznościowych. Spółka pobiera od podmiotów chcących nabyć określone usługi, w szczególności rezerwujących sale konferencyjne, pokoje i różnego rodzaju wydarzenia okolicznościowe, opłatę rezerwacyjną, która nie odnosi się do żadnej konkretnej dostawy towaru/świadczenia usługi. Czy opłata ta stanowi zaliczkę/przedpłatę/zadatek w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy VAT? Czy spółka ma obowiązek udokumentowania otrzymania opłaty rezerwacyjnej fakturą VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2019 r. (data wpływu 23 kwietnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania Opłaty rezerwacyjnej i udokumentowania jej fakturą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania Opłaty rezerwacyjnej i udokumentowania jej fakturą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245) (dalej: Ustawa CIT) oraz zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174); dalej: Ustawa VAT.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług hotelowych. Dodatkowo, Spółka dysponuje salami konferencyjnymi, które udostępnia w związku z organizacją różnych wydarzeń oraz restauracją, dzięki posiadaniu której świadczy usługi gastronomiczne. Ze względu na różnorodny charakter świadczonych usług (np. fakt posiadania przez Spółkę koncesji na alkohol) może ona sprzedawać towary lub świadczyć usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT (w szczególności 8% i 23%).

Wnioskodawca w ramach swojej działalności zajmuje się także organizacją imprez okolicznościowych, m.in.: wesel, komunii/bankietów/chrztów, urodzin, czy też wydarzeń firmowych. Taka usługa polega zarówno na udostępnieniu odpowiedniej sali, przygotowaniu zaplecza gastronomicznego oraz zorganizowaniu innych atrakcji/udogodnień. Nabywcami wyżej wymienionych usług są zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty.

Spółka pobiera od podmiotów chcących nabyć określone usługi, w szczególności rezerwujących sale konferencyjne, pokoje i różnego rodzaju wydarzenia okolicznościowe, opłatę (dalej: Opłata rezerwacyjna), która nie odnosi się do żadnej konkretnej dostawy towaru/świadczenia usługi. Stanowi ona dla Spółki przede wszystkim zabezpieczenie realizacji świadczeń oraz uprawnia do nabywania od Spółki różnych towarów i usług o wartości równej kwocie Opłaty rezerwacyjnej.

Klient (dalej: Nabywca), w momencie ich realizacji może modyfikować zakres usług w stosunku do wcześniejszego zamówienia oraz może wybrać inne towary znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy, na poczet zapłaty za które ma zostać zaliczona Opłata rezerwacyjna. Dlatego też, na moment otrzymania powyższej wpłaty, dostawa towarów ani świadczenie usług nie podlega ostatecznej konkretyzacji co do ilości, rodzaju, stawki podatkowej, a nawet co do ceny (nie jest pewne, czy Nabywca nabędzie towary lub usługi w cenie równej co najmniej kwocie Opłaty rezerwacyjnej).

Analogiczne zdarzenia będą miały miejsce również w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy Opłata rezerwacyjna stanowi zaliczkę/przedpłatę/zadatek w rozumieniu art. 19a ust. 8 Ustawy VAT?
  2. Czy Spółka ma obowiązek udokumentowania otrzymania Opłaty rezerwacyjnej Fakturą VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Opłata rezerwacyjna dokonywana celem zabezpieczenia terminu organizacji danego wydarzenia, w momencie jej przekazania przez Nabywcę nie jest skonkretyzowanym wynagrodzeniem za dostawę towaru, który zostanie dostarczony, ani usługi, która zostanie wyświadczona, a w związku z tym nie stanowi zaliczki w rozumieniu art. 19a ust. 8 Ustawy VAT.
  2. Spółka nie ma obowiązku udokumentowania otrzymania Opłaty rezerwacyjnej Fakturą VAT.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei w świetle art. 8 ust. 1 Ustawy VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy VAT.

Definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Innymi słowy, każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Co do zasady, na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług i powinien być rozliczony również za ten okres.

Odstępstwem od ogólnej zasady przedstawionej powyżej jest art. 19a ust. 8 Ustawy VAT, który stanowi, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4.

Powyższe oznacza, że w momencie, gdy przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do przekazanej kwoty.

Jeżeli natomiast chodzi o obowiązek udokumentowania takiej wpłaty, zgodnie z treścią art. 106i ust. 2 Ustawy VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Ustawodawca nie zamieścił w treści Ustawy VAT definicji zaliczki, przedpłaty, czy zadatku. W takiej sytuacji należy się zatem odnieść do wykładni językowej z definicją wskazaną w Słowniku Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (dostępnego na stronie: https://sjp.pwn.pl/), według którego „zapłata” oznacza „uiszczenie należności za coś”. Fakt, że należność musi być przypisana do określonego przedmiotu, stanowi więc zasadniczy element jej definicji. Podobnie została zdefiniowana zaliczka (otwierająca katalog należności w rozumieniu ustawodawcy bez wątpienia mieszczących się w pojęciu „zapłaty”, a więc mogąca pomocniczo służyć do interpretacji tego p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »