Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.10.2013

Czy można wydać interpretację warunkową?

Tezy: 1. Skoro poprzez interpretację indywidualną organ interpretacyjny powinien dokonywać precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stronę, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujący podejmuje ocenę prawną stanowiska podatnika z zastrzeżeniem, od wystąpienia którego zależy spełnienie się jakiegoś następstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ponieważ w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.

2. Tylko indywidualna interpretacja podatkowa, która jest jednoznaczna, precyzyjna i bezwarunkowa wypełnia funkcję informacyjną i gwarancyjną nadaną instytucji interpretacji indywidualnej przez ustawodawcę w art. 14b § 1, art. 14c § 1, art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, ponieważ tylko interpretacja jednoznaczna, precyzyjna i bezwarunkowa zapewnia wyjaśnienie sprawy oraz umożliwia stronie zastosowanie się do wskazań z interpretacji i uzyskanie pewności oceny prawnej swojego postępowania.

3. Wydanie „warunkowej interpretacji” przekracza zakres umocowania organu do wydania interpretacji z art. 14b § 1 i n. Ordynacji podatkowej, ponieważ instytucja „interpretacji warunkowej”, rodzajowo odmienna od interpretacji indywidualnej, nie została przewidziana przez ustawodawcę, a organy administracji są zobowiązane, na podstawie art. 120 Ordynacji podatkowej, art. 2 i art. 7 Konstytucji RP działać na podstawie prawa.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia WSA del. Lidia Ciechomska–Florek (sprawozdawca), Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. F. sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w M. (poprzednio A. G. [...] S.A. Oddział w K. z siedzibą w K.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 571/11 w sprawie ze skarg A. F. sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w M. (poprzednio A. G. [...] S.A. Oddział w K. z siedzibą w K.) na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2010 r., nr [...] i [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz A. F. sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w M. (poprzednio A. G. [...] S.A. Oddział w K. z siedzibą w K.) kwotę 337 (trzysta trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 571/11. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę A. SA Oddział w K., dalej jako strona, na dwie jednobrzmiące pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w K., Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w B. działającego w imieniu Ministra Finansów o nr [...], dotyczącej stanu faktycznego oraz o nr [...] dotyczącej stanu przyszłego, w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług.

Z uzasadnienia powołanego wyżej wyroku wynika następujący stan faktyczny sprawy oraz przebieg administracyjnego postępowania interpretacyjnego, a następnie postępowania przed sądem administracyjnym.

Strona, dnia 26 sierpnia 2010r., złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług. We wniosku wskazała, że prowadzi, na podstawie zawieranych umów, skup pierza i puchu od rolników ryczałtowych, przy czym transakcje te nie są dokumentowane fakturami RR. Pierze i puch kwalifikowane są do grupy PKWiU 15.12.20. Strona wyjaśniła, że opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawieranych transakcji. W tak przedstawionym stanie faktycznym sprawy zwróciła się z pytaniami: - czy sprzedaż pierza i puchu dokonywana przez rolników ryczałtowych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? - czy od zakupionego pierza i puchu od rolników ryczałtowych ma obowiązek odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem strony, transakcja sprzedaży pierza i puchu przez rolnika ryczałtowego jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm., dalej jako ustawa o VAT), a w konsekwencji brak jest obowiązku pobrania z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art.2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 101 poz. 649 ze zm., dalej jako "p.c.c".).

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2010r. organ interpretacyjny odmówił wszczęcia postępowania w trybie art.165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm., dalej jako Ordynacja podatkowa), w przedmiocie podatku od towarów i usług uzasadniając, że pytanie o zasady zwolnienia rolników ryczałtowych z podatku od towarów i usług nie dotyczyło indywidualnej sprawy strony. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy postanowieniem z dnia 1 lutego 2011r.

W przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych organ interpretacyjny wydał dnia 30 listopada 2010r. dwie, niemal jednobrzmiące, indywidualne interpretacje dotyczące stanu faktycznego oraz o dotyczące stanu przyszłego, w których uznał stanowisko strony za prawidłowe. Organ wskazał, że o ile z ustaleń poczynionych przez stronę wynika, że jedna ze stron podlega regułom ustawy o podatku od towarów i usług (jest zwolniona od opodatkowania), to zawierane umowy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przeciwnym razie będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit.a) ustawy o p.c.c.

W odpowiedziach na wezwanie do usunięcia prawa, strona zakwestionowała warunkowe uzasadnienie indywidualnej interpretacji. Organ podtrzymał swoje stanowisko, argumentując przy tym, że postępowanie dotyczące podatku od towarów i usług nie dotyczyło indywidualnej sprawy strony.

W skargach z dnia 23 lutego 2011r. na dwie ww. interpretacje w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, strona zarzuciła naruszenie art.14b § 1, art.14 c, art. 14 f, art.121 § 1, art. 120 w zw. z art. 14 h Ordynacji podatkowej oraz art. 2 pkt 19 i art. 20 w zw. z art. 15 oraz art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Jej zdaniem, zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu transakcji skupu pierza i puchu od rolników ryczałtowych jest uzasadnione. Wskazała też, że wprawdzie organ uznał jej stanowisko za prawidłowe, jednak w uzasadnieniu zastrzegł, że jeżeli transakcje sprzedaży będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub będą z niego zwolnione, czynności takie nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym razie, czynności takie będą opodatkowane na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy o p.c.c. Zdaniem strony, interpretacja formułująca w sposób warunkowy, odpowiedź na zadane pytania nie spełniła swojego celu ponieważ strona, otrzymując odpowiedź "warunkową" nie uzyskała pewności co do konsekwencji podatkowych przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanu przyszłego. Na poparcie swojego stanowiska, strona powołała wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2010r. sygn. akt I FSK 1796/08, uzasadniając naruszenie w sprawie zasady praworządności i zasady zaufania do działania organów podatkowych.

W odpowiedziach na skargi organ podatkowy wniósł o oddalenie skarg.

Na rozprawie w dniu 21 czerwca 2011r. Sąd połączył sprawy prowadzone dotychczas pod sygnaturami I SA/Kr 571/11 i I SA/Kr 572/11 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, prowadząc je pod wspólną sygnaturą I SA/Kr 571/11.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalając skargę uzasadniał, że skargi nie mogły być uwzględnione z powodów formalnych. Strona nie zaskarżyła bowiem postanowienia organu odmawiającego wszczęcia postępowania w przedmiocie podatku od towarów i usług. Ten element sporu sądowego miał znaczenie dla rozstrzygnięcia w rozpatrywanej sprawie, ponieważ brak zaskarżenia przez stronę ww. postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania uniemożliwił Sądowi skontrolowanie indywidualnej interpretacji w części dotyczącej warunkowego uzależnienia zwolnienia transakcji sprzedaży puchu i pierza z podatku od czynności cywilnoprawnych w zależności od sposobu opodatkowania jego kontrahentów podatkiem od towarów i usług. W treści wniosku strona nie wskazała w opisanym stanie faktycznym (czy też w opisie stanu przyszłego), że jej kontrahenci – rolnicy ryczałtowi byli zwolnieni z podatku od towarów i usług. Zdaniem Sądu, organ nie był związany tym elementem sprawy, gdyż kwestia zwolnienia z podatku od towarów i usług nie była częścią stanu faktycznego (stanu przyszłego). Sąd zaznaczył, że organ uznał za prawidłowe stanowisko strony dotyczące zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych. Strona podnosiła bowiem w swoim stanowisku, że skoro dostawa puchu i pierza przez rolników ryczałtowych jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (czyli strona skarżąca) nie ma obowiązku odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit.b) wyżej powołanej ustawy. Strony zgodne były, że przyczyną zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych jest, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o p.c.c., podleganie przepisom dotyczącym zwolnienia od podatku od towarów i usług przez rolnika ryczałtowego sprzedającego puch i pierze i nie wystawiającego faktur RR. Tryb postępowania przyjęty przez organ w sprawie, doprowadził do rozdzielenia obu pytań zawartych we wniosku, na dwa odrębne postępowania. Zdaniem Sądu, to nie interpretacje w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadziły stan niepewności co do skutków podatkowych opisywanych transakcji skupu pierza i puchu, ale brak wyraźnej konstatacji organu, czy te transakcje podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, a konkretnie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług zwalniającemu je od opodatkowania. Na skutek nie wniesienia przez stronę skargi na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w przedmiocie podatku od towarów i usług, Sąd nie mógł rozważyć zasadności odmowy wszczęcia postępowania, jak i dokonać wykładni art. 43 ust.1 pkt 3 tej ustawy. Zdaniem Sądu, powołany przez stronę wyrok NSA z 15 stycznia 2010r. sygn. akt I FSK 1796/08, nie może być miarodajny w warunkach rozpoznawanej sprawy z uwagi na inny stan faktyczny, w którym zapadł wyrok. Z uzasadnienia NSA wynika, że w drugiej części wniosku została wydana interpretacja w zakresie kosztów uzyskania przychodu; nie wynika przy tym czy została ona zaskarżona do sądu administracyjnego – a ten element sprawy, sąd uznał za istotny w rozstrzyganym sporze. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, wbrew sugestiom strony, nie została ona pozbawiona możliwości skutecznego ustalenia skutków podatkowych zawartych transakcji. Skoro organ podatkowy, uznając za prawidłowe stanowisko strony w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, nie kwestionował braku obowiązku pobierania tego podatku – strona ma możliwość uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia, z którego wynikałaby wykładnia w przedmiocie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów, z uwagi na ewentualny wniosek w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych (co do wszystkich dotychczasowych lub też wybranych transakcji).

W wywiedzionej od tego wyroku skardze kasacyjnej Spółka, zakwestionowała w całości powołany wyżej wyrok zarzucając:
1/ naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. a/ art. 2 pkt 19 i 20 w zw. z art. 15 oraz art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług poprzez brak ich zastosowania;
2/ naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, tj. : a/ art. 146 § 1 p.p.s.a. poprzez uchybienie przez Sąd pierwszej instancji polegające na braku uwzględnienia skarg na interpretacje indywidualne pomimo naruszenia przez organ podatkowy:
- art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa poprzez ograniczenie interpretacji do jednego pytania zawartego we wniosku o jego wydanie;
- art. 14c Ordynacji podatkowej - poprzez uznanie stanowiska strony za prawidłowe, pomimo braku rozpoznania wniosków o wydanie interpretacji w całości oraz posłużenia się w uzasadnieniach stwierdzeniami warunkowymi;
- art. 121 § 1 i art. 120 w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez złamanie zasad w nich wyrażonych,
b/ art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skarg mimo wydania interpretacji z naruszeniem wskazanych wyżej regulacji prawa materialnego.
c/ art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez uznanie, że ustosunkowanie się do zagadnienia dotyczącego podatku od towarów i usług nie mieści się w granicach skargi.
Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie oraz o zasądzenie na rzecz strony zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

W uzasadnieniu strona powołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 15 stycznia 2010 r. sygn. akt I FSK 1796/08, zgodnie z którym nie ma żadnego uzasadnienia dzielenie wniosku o interpretację w zależności od rodzaju podatku i udzielanie odpowiedzi tylko na jedno z postawionych pyt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »