Czy gmina odliczy VAT od usług doradczych?

Pytanie podatnika: Czy Gmina ma (będzie miała) pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych od kancelarii prawniczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie z faktur otrzymywanych od kancelarii prawniczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 16 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie z faktur otrzymywanych od kancelarii prawniczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).
Gmina … (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina ponosiła/ponosi/będzie ponosiła liczne wydatki zarówno bieżące, jak i wydatki inwestycyjne, które służyły/służą/będą służyły do wykonywanych przez Gminę czynności opodatkowanych VAT.

Gmina ponosiła/ponosi/będzie ponosiła m.in. wydatki związane z:

 1. opodatkowaną sprzedażą nieruchomości – opodatkowanie VAT sprzedaży przez Gminę niezabudowanych działek (gruntów) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub komercyjną oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w celu sprzedaży tych działek zostało potwierdzone przez Dyrektora IS w Bydgoszczy w wydanej dla Gminy interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2014 r., znak: …;
 2. cmentarzami komunalnymi – opodatkowanie usług cmentarnych świadczonych przez Gminę na cmentarzach komunalnych oraz prawo Gminy do odliczenia VAT od wydatków na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz wydatków inwestycyjnych w sytuacji, gdy zakupy te wykazują związek ze sprzedażą opodatkowaną Gminy, zostało potwierdzone przez Dyrektora IS w Bydgoszczy w wydanej dla Gminy interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2014 r. znak: ….

Wyżej wskazane wydatki ponoszone przez Gminę były/są/będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców fakturami VAT, z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.
Gmina zawarła z kancelarią prawną umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego. Usługi te polegały/polegają/będą polegały na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz w innych postępowaniach związanych z rozliczeniami w zakresie VAT. Świadczenie przedmiotowych usług zostało poprzedzone analizą zasadności ewentualnych roszczeń Gminy w zakresie rozliczeń VAT.

W ramach szerokiego zakresu prac kancelarii, część usług prawniczych świadczonych na rzecz Gminy dotyczyła/będzie dotyczyła odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą niezabudowanych działek (gruntów) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub komercyjną oraz wydatków związanych z cmentarzami komunalnymi. Gmina postanowiła skorzystać z pomocy kancelarii prawnej ze względu na złożoność tych kwestii z perspektywy prawnopodatkowej, dlatego też nabycie usług prawniczych było/jest dla Gminy niezwykle istotne.

W pierwszej kolejności, kancelaria prawna dokonała prawnopodatkowej analizy, czy sprzedaż przez Gminę niezabudowanych działek (gruntów) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub komercyjną oraz świadczenie przez Gminę na cmentarzach komunalnych usług cmentarnych, uprawnia/będzie uprawniała Gminę do odliczenia kwot VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na ww. majątek Gminy.

Następnie, wyświadczone na rzecz Gminy usługi prawne polegały/będą polegały w szczególności na:

 • przygotowaniu i złożeniu w imieniu Gminy (na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wniosków do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących wydatków ponoszonych na majątek gminny. Celem wniosków było przede wszystkim potwierdzenie zasadności roszczeń Gminy w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego od poniesionych/ponoszonych wydatków. Przedmiotowe wnioski zostały złożone przez pełnomocnika Gminy, będącego współpracownikiem kancelarii;
 • analizie prawnej zasadności roszczeń Gminy i przygotowanie stanowiska prawnego ją uzasadniającego;
 • pomocy w przygotowaniu dokumentów do odpowiedniego urzędu skarbowego, dotyczących wystąpienia Gminy o zwrot podatku naliczonego od ww. wydatków, w szczególności: pomoc w przygotowaniu korekt deklaracji VAT, pisemnego uzasadnienia przyczyn korekt oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty;
 • bieżącym wsparciu podczas czynności sprawdzających, w związku ze złożonymi przez Gminę korektami deklaracji VAT w powyższym zakresie.

Gmina podkreśliła, że czynności zastępstwa procesowego świadczone na jej rzecz przez kancelarię prawną w powyższym zakresie są/będą związane wyłącznie z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych VAT. W szczególności nie są/nie będą one związane z wykonywaniem czynności zwolnionych od opodatkowania VAT.

Z tytułu przedmiotowych usług, Gmina otrzymała/będzie otrzymywała od kancelarii faktury VAT z wykazanymi kwotami VAT naliczonego.

Gmina wskazała, że w przeszłości/przyszłości kancelaria prawnicza mogła/może wyświadczyć na rzecz Gminy usługi w stosunku do innych obszarów działalności Gminy związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie.
Czy Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych/które otrzyma w przyszłości od kancelarii prawniczej?

Zdaniem Gminy, ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych/które otrzyma w przyszłości od kancelarii prawniczej.

Uzasadnienie stanowiska Gminy.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji Gmina uznała, że sprzedaż niezabudowanych działek (gruntów) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub komercyjną oraz świadczenie usług cmentarnych stanowi/będzie stanowiło, po stronie Gminy, czynności podlegające opodatkowaniu VAT i nie korz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »