Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

10.09.2014

Częściowy zwrot wkładów do spółki komandytowej a źródło przychodu w PIT

Art. 14 ustawy o PIT tylko w zakresie, o jakim mowa w ust. 3 pkt 10, pkt 11 i pkt 12 lit. b wskazuje przypadki, w których przychód z tytułu udziału wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną nie będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy przychód wspólnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu zwrotu wkładu będącego konsekwencją obniżenia wkładu, określony na podstawie art. 8 ust. 1, uznać należy za przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Bogusław Woźniak, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 101/12 w sprawie ze skargi R. J. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. nr ILPB1/415-925/11-2/AG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz R. J. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 22 marca 2012 r., I SA/Po 101/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną przez R. J.(zwanego dalej skarżącym) interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) z dnia 25 października 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynikało, że skarżący we wniosku o wydanie interpretacji wskazał, iż jest wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, zwanej dalej: k.s.h.). Wartość nominalna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przekształcanej), których właścicielem w momencie przekształcenia był skarżący, została przyjęta jako wartość jego wkładu w spółce komandytowej (przekształconej).

Przy przekształceniu nie zostały wniesione do spółki komandytowej jakiekolwiek dodatkowe wkłady, a wartość wkładów wspólników w spółce komandytowej również nie ulegała zmianom.

W chwili obecnej skarżący rozważa możliwość podwyższenia wkładu w spółce komandytowej o określoną kwotę pieniężną w celu dokapitalizowania tej spółki i zakłada przy tym, że po upływie określonego czasu nastąpiłoby obniżenie jego wkładu w spółce komandytowej do pierwotnego poziomu (tj. poziomu sprzed podwyższenia wkładu). Tak więc spółka komandytowa dokonałaby częściowego zwrotu wkładu poprzez wypłatę skarżącemu środków pieniężnych odpowiadających dokładnie kwocie uprzedniego podwyższenia wkładu.

Skarżący zadał następujące pytania:

1. Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., zwanej dalej: u.p.d.o.f.) częściowy zwrot wkładu w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego spowoduje po stronie skarżącego powstanie przychodu?

Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie pozytywna:

2. Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować powstały przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3. Jakie wydatki będą kosztem uzyskania przychodu na gruncie tej ustawy?

Odnośnie pytania nr 1 zdaniem skarżącego należy przyjąć, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym środki pieniężne otrzymane tytułem zwrotu wkładu w spółce komandytowej będą przychodem skarżącego.

Odnośnie pytania nr 2 wskazał, że przychody wspólnika z tytułu udziału w spółce prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą są przychodami ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Odnośnie pytania nr 3 skarżący wskazał, że w przypadku uzyskania częściowego zwrotu wkładów w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, należy przyjąć, iż będzie on uprawniony do obniżenia uzyskanego przychodu o koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

3. W interpretacji z dnia 25 października 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że uzyskanie przez skarżącego przychodu w związku z otrzymaniem środków finansowych z tytułu obniżenia wartości jego wkładu w spółce komandytowej spowoduje, iż wskazany przychód zaliczony zostanie do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., tj. praw majątkowych.

W pozostałej części organ uznał stanowisko skarżącego za prawidłowe. Organ interpretacyjny wskazał, że przepisy ustawy mimo, iż posługują się terminem "prawa majątkowe", nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 u.p.d.o.f. katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności". Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 u.p.d.o.f. można zaliczyć także inne prawa, niewymienione w tym przepisie.

Pismem z dnia 10 listopada 2011 r. skarżący wezwał organ interpretacyjny do usunięcia naruszenia prawa.

Z kolei pismem z dnia 22 listopada 2011 r. - powtarzając swoje dotychczasowe stanowisko i jego uzasadnienie - organ interpretacyjny stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji.

4. W skardze z dnia 23 grudnia 2011 r. skarżący wniósł o uchylenie interpretacji indywidualnej, której zarzucił naruszenie przepisów art. 5b ust. 2w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. przez przyjęcie, że przychód uzyskany przez skarżącego w związku z wycofaniem części wkładu ze spółki osobowej będzie przychodem z praw majątkowych, podczas gdy przychód ten należy kwalifikować do źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza".

Ponadto skarżący zarzucił interpretacji naruszenie art. 14c § 2 w związku z art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., zwanej dalej: ord. pod.), wyrażające się brakiem uzasadnienia prawnego negatywnej oceny prawnej stanowiska zawartego we wniosku o udzielenie interpretacji.

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględniając skargę podniósł, że w wyroku z dnia 7 października 2010 r., II FSK 961/09 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »