Część dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT

Dotacje/subwencje/inne dopłaty o podobnym charakterze pokrywające część bieżących kosztów prawie zawsze wpływają na samą cenę towarów dostarczanych i usług świadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mogą być bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógłby zaoferować, gdyby sam miał pokryć wszystkie koszty i wypracować zysk. Nie oznacza to jednak konieczności opodatkowania dotacji w każdym przypadku.

 

Interpelacja nr 33098 do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania podatku od towarów i usług od otrzymanej przez platformy startowe dotacji na realizację projektów

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się do Pana w celu zasygnalizowania pewnych bardzo istotnych problemów związanych z wdrażaniem funduszy europejskich wraz z prośbą o podjęcie działań w tym zakresie.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – podobnie jak w innych programach operacyjnych dla tożsamego okresu programowania – funkcjonują działania mające na celu poprawę gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności tzw. sektora MŚP. Jednym z takich działań jest funkcjonujące w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Jednym z głównych założeń tego działania – oraz sprzężonego z nim działania 1.1.2 jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej. Celem interwencji jest wsparcie związane z rozwinięciem w makroregionie działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej platformy startowej.

Przedstawiciele platform startowych wybranych do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwrócili uwagę na bardzo poważne problemy związane z funkcjonowaniem tych projektów, grożące w istocie zaprzestaniem ich realizacji, a w rezultacie poddające w wątpliwość rentowność realizacji i wykonalność tego typu projektów, mających na celu wsparcie przedsiębiorczości. Problemy te związane są z podatkiem od towarów i usług (dalej jako VAT) od otrzymanej przez platformy startowe dotacji na realizację projektów.

Mając wątpliwości w zakresie prawidłowej interpretacji zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., dalej jako ustawa o VAT), liderzy dwóch platform startowych (projekty realizowane są w partnerstwie z innymi podmiotami) wystąpili do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie czy otrzymane dofinansowanie (dotacja) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu, stanowić będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z wnioskiem wystąpiły Miasto Białystok (reprezentowane przez zakład budżetowy Białostocki Park Naukowo-Technologiczny) realizujący projekt „Platforma startowa Hub of Talents 2” oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (dalej jako RARR) realizująca projekt „Platforma startowa Start in Podkarpackie”. Wnioskodawcy tych wniosków – podobnie jak przedstawiciele innych platform – stoją na stanowisku, iż otrzymane dofinansowanie nie będzie stanowiło obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z przedmiotowym stanowiskiem nie zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydając w obu ww. sprawach interpretacje negujące stanowisko wnioskodawców.

W interpretacjach z dnia:

  • 08 marca 2019 r. Sygnatura: 0112-KDIL4.4012.6.2019.2.JS

  • 13 lutego 2019 r. Sygnatura: 0115-KDIT1-2.4012.943.2018.1.DM

- dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż stanowiska wnioskodawców są nieprawidłowe. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA na interpretację wydaną w jej sprawie (pkt 2 powyżej) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd ten w wyroku z dnia 27 czerwca 2019 r. (sygn. akt I SA/Rz 269/19) podtrzymał stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. RARR zaskarżyła przedmiotowy wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa w chwili obecnej oczekuje na rozpatrzenie.

W świetle stanowisk przedstawicieli projektów realizowanych w ramach działania 1.1.1 platformy startowe dla nowych pomysłów, utrzymanie stanowiska, iż dotacja otrzymana na realizację przedmiotowych projektów stanowić będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług grozi zaprzestaniem ich realizacji. W istocie nie będącym na wyrost stwierdzeniem jest opinia, iż założenie takie grozi zapaścią całego systemu wsparcia na projekty o podobnym charakterze.

Przedmiotowe projekty polegają na stworzeniu kompleksowego programu wsparcia przedsiębiorstw typu startup od momentu rejestracji (w formie spółki kapitałowej) do czasu stworzenia minimalnej wersji produktu oraz opracowania modelu biznesowego.

Podczas programu inkubacji startupy będą mogły skorzystać z usług podstawowych, tj. stała pomoc i opieka managera inkubacji, udostępnienie powierzchni biurowej, udział w warsztatach, obsługa prawna, obsługa księgowa i doradztwo podatkowe, podstawowe wsparcie w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej. Ponadto podmioty te będą mogły skorzystać z usług specjalistycznych niezbędnych w rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa typu startup, w tym z usług eksperckich zapewnionych przez partnerów i ekspertów spoza partnerstwa.

Cały ten proces jest realizowany przez Lidera projektu i Partnerów (platformę startową), którzy są zobowiązani do dostarczenia usług podstawowych i specjalistycznych dla przedsiębiorstw typu startup, na które otrzymywane jest dofinansowanie.

Dofinansowanie to przeznaczane jest na następujące kategorie wydatków: organizacja panelu ekspertów oceniających pomysły biznesowe, usługi eksperckie i doradcze dla startupów, zarządzanie projektem – koszty personelu i działania informacyjno-promocyjne o projekcie.

Dotacja nie pozwala więc liderom czy partnerom na niejako „zarobienie” na przedmiotowych projektach, a pokrywa jedynie koszty realizowanych działań. W konsekwencji więc sytuacja, w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »