Czasami gmina odzyska VAT przy dofinansowanej inwestycji

Dokonując aportu nowowybudowanej infrastruktury do spółki gminnej, Gmina dokona czynności opodatkowanej (dostawy budowli). Jednocześnie aport ten nie będzie korzystał z żadnego ze zwolnień od podatku przewidzianych dla dostawy budynku/budowli lub ich części, gdyż nie będą spełnione przesłanki określone w przepisach ustawy VAT (wytworzona infrastruktura zostanie przekazana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej wytworzeniu).

Zdarzenie przyszłe

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania na projekt pn. „…” w ramach Programu …2014-2020, jako Beneficjent Wiodący, Gmina ma obowiązek przedstawić pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie przedmiotowego Projektu na podstawie art. 14a-14d ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Planowany do realizacji projekt polega na rozbudowie i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach…..

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonać kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz tłoczną, wodociąg do zabudowy mieszkalnej i zakładów produkcji oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w…..

Teren objęty przedsięwzięciem stanowią głównie domki jednorodzinne, gospodarcze oraz zabudowa produkcyjno-usługowa.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, któremu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Gmina odprowadza podatek od towarów i usług tylko od czynności związanych z: czynszami, najmem lokali, dzierżawą mienia komunalnego, sprzedażą mienia komunalnego, użytkowaniem wieczystym nie odliczając podatku naliczonego.

Podatek od towarów i usług, w przypadku starania się o środki zewnętrzne, może być kosztem kwalifikowalnym w wypadku braku możliwości jego odzyskania (Gmina nie może go odzyskać).

Mając na uwadze charakter niniejszego projektu stwierdza się, że nie będzie on miał związku z czynnościami opodatkowanymi. Zakupy realizowane w ramach niniejszego projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 czerwca 2018 r. wskazano:

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT.

Podmiotem, który będzie świadczył usługi w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę sanitarną będzie spółka gminna - Zakład Usług Komunalnych.

Wytworzona przez Gminę infrastruktura będzie wniesiona w formie aportu do Zakładu Usług Komunalnych. Gmina nie będzie z tego tytułu otrzymywała żadnego wynagrodzenia.

Przybliżony koszt realizacji inwestycji będzie wynosił ok. 5.000.000 zł.

Odbiorcami wytworzonej infrastruktury będą również obiekty, które podlegały centralizacji w zakresie rozliczeń VAT, m.in. szkoła, świetlica wiejska - obiekty te nie są czynnymi podatnikami VAT.

W uzupełnieniu z dnia 6 sierpnia 2018 r. podano informacje:

Zakład Usług Komunalnych jest spółką, w której 100% udziałów posiada Gmina. Za wniesiony majątek Gmina otrzyma udział w wysokości zgodnej z poniższym wyliczeniem:

- 1 udział w spółce ma wartość 500 zł,

- zakładając, że przybliżona wartość inwestycji wyniesie 5.000.000 zł, to za wniesienie aportu Gmina otrzyma 10.000 udziałów po 500 zł każdy.

Sieć kanalizacyjna w Gminie zostanie rozbudowana przez wytworzenie zupełnie nowej infrastruktury w miejscowości …(dotąd miejscowość ta nie była skanalizowana) oraz rozbudowanie oczyszczalni ścieków w….– będzie to ulepszenie. Nakłady na to ulepszenie wyniosą co najmniej 30% wartości początkowej ulepszanej infrastruktury.

Na pytanie organu: „Czy istniejąca infrastruktura, która będzie rozbudowywana, jest środkiem trwałym Gminy, a aport obejmie całą infrastrukturę, czy też istniejąca infrastruktura jest środkiem trwałym spółki, natomiast aport będzie dotyczył wyłącznie nowopowstałej infrastruktury (wyłącznie ulepszeń)?” Gmina udzieliła odpowiedzi, że „Aport obejmie tylko nowopowstałą infrastrukturę.”

Pytanie i stanowisko Wnioskodawcy

Czy Gmina w obecnym stanie prawnym ma możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, bowiem przedmiotowy projekt pn. „….” nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczenia w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu da...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »