Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.12.2014

Co powinna zawierać skarga kasacyjna?

Z uzasadnienia: Skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych, odpowiadających ich kategoryzacji dokonanej w art. 174 wymienionej ustawy. Tymczasem autor skargi kasacyjnej ograniczył się do przedstawienia własnych zapatrywań w kwestiach będących przedmiotem sporu, poprzestając na luźnym wskazaniu wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia del. NSA Zbigniew Romała, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. B.-J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Sz 290/12 w sprawie ze skargi B. B.-J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 lutego 2012 r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia 15 listopada 2011 r., nr [...], 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie na rzecz B. B.-J. kwotę 323 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 290/12, oddalił skargę B. B. – nazywanego dalej "Skarżącym", na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 lutego 2012 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego w 2006 r. z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 15 listopada 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. określił Skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z ustaleń organu wynikało, że 27 kwietnia 2006 r. Skarżący zbył wraz z żoną lokal mieszkalny. Sprzedaż odbyła się przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. W okresie dwóch lat od zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, o których jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.", w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., została przeznaczona kwota 170.000 zł. W pozostałym zakresie, zdaniem organu, środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nie zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe. W tym stanie rzeczy organ określił Skarżącemu zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego w 2006 r.

W odwołaniu od powyższej decyzji Skarżący podniósł zarzut bezprawnego działania organu pierwszej instancji, polegającego na doręczeniu decyzji wraz z postanowieniem o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Skarżącego, organ dokonał błędnej oceny materiału dowodowego na skutek niewłaściwej interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f.

W piśmie procesowym z 12 stycznia 2012 r. Skarżący podniósł, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, a co za tym idzie postępowanie należało umorzyć. Druki awizo dotyczące przesyłek zawierających zawiadomienia z 9 grudnia 2011 r. o zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym rachunku bankowego oraz wynagrodzenia zostały błędnie wypełnione. Na drukach tych brakowało bowiem podpisów osób je sporządzających oraz pieczęci placówki pocztowej. W konsekwencji tego zawiadomienia nie zostały skutecznie doręczone w sposób przewidziany w art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie uległ przerwaniu. W piśmie procesowym z 13 lutego 2012 r. Skarżący podniósł natomiast, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, ponieważ postanowienia nadające decyzji rygor natychmiastowej wykonalności zostały uchylone. Okoliczność ta również wskazuje, że bieg terminu przedawnienia nie uległ przerwaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, rozpoznawszy odwołanie Skarżącego, utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Odnosząc się w pierwszej kolejności do najdalej idącego zarzutu odwołania – czyli przedawnienia zobowiązania podatkowego – organ nie dopatrzył się błędów w sposobie doręczenia zawiadomień o zastosowaniu środków egzekucyjnych.

Wskazując na art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy stwierdził, że w niniejszej sprawie termin przedawnienia upłynąć mógł 31 grudnia 2011 r. Niemniej jednak, zważywszy na treść art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Zwrócił przy tym uwagę, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "u.p.e.a.", w kwestii doręczeń zastępczych zastosowanie znajduj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »