Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.03.2016

CIT. Rozliczenie wydatków na nabycie akcji

Teza: Regulacja art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej ma charakter autonomiczny, wobec czego nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o PDOP. Autonomiczność tego unormowania wyraża się w tym, że przepis ten stanowi wystarczającą podstawę prawną do zrekonstruowania normy określającej sytuację podmiotów. W zakresie rozumienia zwrotu „wydatki na nabycie akcji” nie ma potrzeby odwoływania się do przepisów ustawy o PDOP. Trafnie zatem wywiódł organ w konkluzji interpretacji, że wydatków na nabycie akcji nie można utożsamiać z wartością nominalną zbywanych akcji. Wydatki te winny bowiem odpowiadać rzeczywiście poniesionym wydatkom na nabycie akcji.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016r. sprawy ze skargi A Sp. z o. o. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia [...] marca 2015 r. X. Sp. z o.o. z siedzibą w N. (dalej zwana skarżącą lub wnioskodawczynią) zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dotyczącym kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia całości lub części akcji w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej na jej rzecz celem ich umorzenia.

We wniosku o wydanie interpretacji przedstawiono opis zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że skarżąca jest komplementariuszem oraz akcjonariuszem X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej (dalej w skrócie SKA). Wyjaśniono, że pozostałymi wspólnikami (akcjonariuszami) SKA są Y. Sp. z o.o. i Z. sp. z o.o.

Skarżąca posiada w kapitale zakładowym SKA następujące akcje:
1) [...] akcji serii A o łącznej wartości nominalnej [...] zł, objętych w dniu [...] października 2013 r. (tj. w dniu zawiązania SKA) wkładem pieniężnym;
2) [...] akcji serii B o łącznej wartości nominalnej [...] zł, objętych w dniu [...] listopada 2013 r. (tj. w dniu pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego SKA) wkładem pieniężnym;
3) [...] akcji serii D o łącznej wartości nominalnej [...] zł, objętych w dniu [...] listopada 2013 r. (tj. w dniu pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego SKA) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości należących do wnioskodawczyni. Wyjaśniono przy tym, że wartość godziwa brutto aportu wynosiła [...] zł.

Skarżąca wyjaśniła ponadto, że rokiem obrotowym SKA jest rok kalendarzowy, a pierwszy rok obrotowy SKA trwał od 18 października 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Skarżąca wskazała również, że w 2015 r. zamierza dokonać zbycia wszystkich lub części akcji serii D w kapitale zakładowym SKA na jej rzecz w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).

Na tle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego skarżąca zwróciła się do organu interpretacyjnego z pytaniem, jak należy określić koszt uzyskania przychodu dla transakcji zbycia całości lub części akcji serii D w kapitale zakładowym SKA na jej rzecz w celu ich umorzenia.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie skarżąca zwróciła uwagę na wejście w życie w dniu 01 stycznia 2014 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie odnoszącym się do statusu podatkowego spółek komandytowo-akcyjnych, a także wspólników takich spółek.

Wyjaśniono, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 5a pkt 28 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za spółkę, a więc podmiot będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, uważa się między innymi spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawczyni zwróciła uwagę, że w realiach przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji SKA została zawiązana w dniu [...] października 2013 r., a objęcie akcji serii D w kapitale zakładowym SKA w zamian za wkład niepieniężny miało miejsce w dniu [...] listopada 2013 r., tj. w okresie obowiązywania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu sprzed nowelizacji, zgodnie z którymi SKA była podmiotem transparentnym podatkowo. Z tego też względu wkład niepieniężny na objęcie akcji serii D w podwyższonym kapitale zakładowym SKA wniesiony [...] listopada 2013 r. był wkładem wniesionym do spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podczas gdy zbycie akcji (także to w celu ich dobrowolnego umorzenia) dokonane po dniu 31 grudnia 2014 r. (po zakończeniu pierwszego roku obrotowego SKA) – powinno być traktowane jak zbycie akcji w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym powstaje pytanie, na jakich zasadach powinien zostać opodatkowany dochód osiągnięty przez wnioskodawczynię z tytułu zbycia całości lub części akcji serii D w kapitale zakładowym SKA na jej rzecz celem ich umorzenia, jeżeli zbycie i umorzenie akcji zostanie dokonane po 31 grudnia 2014 r.

Zdaniem skarżącej dla ustalenia norm mających zastosowanie w sprawie objętej wnioskiem o wydanie interpretacji konieczne jest uwzględnienie przepisów intertemporalnych zawartych w nowelizacji. Wskazano, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W kontekście przytoczonego przepisu stwierdzono, że w związku z faktem, iż rok obrotowy SKA jest zrównany z rokiem kalendarzowym, a pierwszy rok obrotowy SKA trwał od 18 października 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., od 1 stycznia 2015 r. do wspólników SKA oraz do samej SKA należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w aktualnym brzmieniu, wprowadzonym przez nowelizację, z zastrzeżeniem jednak art. 6 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym, jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej [...] zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:
1) umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,
2) odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,
3) wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
4) o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
5) likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej
– pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

W ocenie wnioskodawczyni w związku z faktem, że przychód z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia powstanie po dniu 31 grudnia 2013 r. należy uznać, że do przychodu tego należy zastosować przepisy obowiązujące na moment zbycia akcji, a więc przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w aktualnym brzmieniu, uwzględniającym treść nowelizacji. Mając bowiem na uwadze, że od 1 stycznia 2015 r. SKA jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zbycie całości lub części akcji serii D w kapitale zakładowym SKA w celu ich umorzenia oznaczać będzie osiągnięcie przez skarżącą przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie wnioskodawczyni kosztem uzyskania przychodu będzie zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1k pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość nominalna akcji serii D podlegających umorzeniu, objętych przez skarżącą w dniu [...] listopada 2013 r. w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Minister Finansów działający przez organ upoważniony – Dyrektora Izby Skarbowej w P. w indywidual...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »