Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

21.09.2018

CIT: Opłata za przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz podmiotu powiązanego

Opłaty z tytułu przeniesienia na spółkę autorskich praw majątkowych do utworów nie stanowią opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów, a tym samym nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.

 

Stan faktyczny

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką prawa polskiego i rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalności Spółki jest publikowanie gier przeznaczonych na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) (dalej: „Utwory”), w wyniku czego Spółka osiąga przychody wynikające z publikacji, w tym m.in. przychody z tytułu wyświetlenia reklam umieszczonych w tych utworach oraz przychody z mikropłatności dokonywanych przez użytkowników.

Spółka nie posiada jednostki odpowiedzialnej za tworzenie gier. Z tego względu Spółka zawarła umowę (dalej: „Umowa”) z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT mającym siedzibę w Polsce (dalej: „Podmiot Powiązany”), na mocy której zleca Podmiotowi Powiązanemu wytworzenie Utworów zgodnie z jej wytycznymi. Podmiot Powiązany posiada zarówno zaplecze techniczne, jak i kadrę pracowniczą (graficy, programiści, testerzy etc.), umożliwiające profesjonalne tworzenie Utworów, ich obsługę techniczną oraz modyfikację.

W związku z zawartą Umową Wnioskodawca uiszcza na rzecz Podmiotu Powiązanego następujące opłaty:

A. opłaty z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów.

Opracowane i wytworzone w ramach Umowy Utwory stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz mają kluczowe znaczenie dla działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę - Wnioskodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworów uzyskując tym samym prawo publikacji Utworów w sklepach Google Play oraz iTunes oraz czerpanie korzyści z tego tytułu.

B. opłaty z tytułu opracowywania i wytworzenia Utworów oraz opłaty z tytułu pozostawania w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

Opłaty obejmują należności z tytułu opracowania i wytworzenia Utworów, w szczególności od strony graficznej i kodu źródłowego, aż do uzyskania pełnej funkcjonalności dla użytkownika końcowego, zgodnie ze złożonym przez Spółkę zamówieniem oraz pozostałe należności wynikające z wykonywania Umowy, w tym przede wszystkim z tytułu pozostawania Podmiotu Powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Wysokość opłat ponoszonych przez Spółkę na rzecz Podmiotu Powiązanego jest uzależniona od przychodów Spółki osiąganych w związku z publikacją Utworów.

Jak wskazano powyżej, w strukturach Spółki nie istnieje samodzielna jednostka/dział odpowiedzialny za wytwarzanie Utworów. Tym samym Spółka nie dysponuje ani zapleczem technicznym, ani kadrą pracowniczą, która mogłaby wykonywać ww. czynności i wytwarzać Utwory odpowiadające wymogom Wnioskodawcy, jak również zapewniać ich niezakłócone funkcjonowanie po publikacji.

W ramach czynności wykonywanych przez Podmiot Powiązany nie dochodzi do przetwarzania danych. Działalność Podmiotu Powiązanego polega na świadczeniu usług programistycznych oraz usług IT tj. na opracowywaniu i wytwarzaniu aplikacji mobilnych (Utworów) oraz pozostawania w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem. W ramach powyższych czynności Podmiot Powiązany nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy również żadnych usług doradczych, ani usług reklamowych.

W uzupełnieniu wniosku z 12 września 2018 r. (data wpływu do tut. Organu 13 września 2018 r.) Wnioskodawca podał klasyfikację zgodnie PKWiU z 2015 r., która jego zdaniem powinna znaleźć zastosowanie dla wskazanych w wezwaniu usług.

W ramach opłaty z tytułu opracowywania i wytworzenia Utworów Podmiot Powiązany wykonuje następujące usługi:

- projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta – PKWiU 62.01.11.0 (Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania);

- wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta – PKWiU 62.01.11.0 (Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania).

W ramach opłaty z tytułu pozostawania w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, Podmiot Powiązany zapewnia stałą gotowość do pełnej obsługi technicznej w zakresie opracowywanych oraz wytworzonych gier, celem zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.

W ocenie Spółki, tego typu usługa ma charakter pomocniczy do czynności opisanych w powyższym akapicie, albowiem stanowi w istocie serwis posprzedażowy (pozostawanie w gotowości do jego świadczenia) i również polega na dokonywaniu ewentualnych modyfikacji oprogramowania w razie potrzeby. W związku z powyższym, należy ją również zaklasyfikować do PKWiU 62.01.11.0 (Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania).

Pytanie wnioskodawcy

Czy opisane w punkcie A niniejszego wniosku opłaty z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do Utworów, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, podlegają po stronie Wnioskodawcy ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane we wniosku opłaty z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów nie podlegają po stronie Spółki ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.

Stosownie do art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

- usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, - o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 (…)

poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek. Powyższe ograniczenie, zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, nie ma zastosowania do usług, opłat i należności, o których mowa wyżej, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

Zdaniem Spółki, opłaty z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.

Koszty podlegające ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów zostały wymienione w art. 15e ustawy do CIT i należą do nich m.in. wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 tj. autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji oraz praw określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.

Wnioskodawca ponosi na rzecz Podmiotu Powiązanego opłaty z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do Utworów, które wytwarzane są przez Podmiot Powiązany. Z tego względu istotne jest określenie, czy opłaty z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów tj. gier przeznaczonych na urządzenia mobilne stanowią opłaty z tytułu korzystania lub prawa do korzystania z tych Utworów.

Spółka stoi na stanowisku, iż opłaty z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów nie stanowią opłat i na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »