CIT: Odliczenia darowizn w podatku dochodowym od osób prawnych

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze oraz darowizny na cele kultu religijnego. Odliczenia można dokonać pod warunkiem, że przekazując darowizny spełni się warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

1. Darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazane:

 • organizacjom prowadzącym działalność na podstawie ww. ustawy lub

 • równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Organizacje, na których rzecz są przekazywane darowizny, nie muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacje pożytku publicznego.

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, na rzecz których może być przekazana darowizna, to:

 • organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia

  - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,

  - niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 • spółdzielnie socjalne,

 • spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, jak również nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Do organizacji tych nie zalicza się partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, m.in. takich jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, kultura, nauka i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają ponadto darowizny na cele kultu religijnego.

Łączna kwota odliczeń darowizn na cele pożytku publicznego i kultu religijnego nie może przekroczyć 10% dochodu.

Darowizny te nie podlegają odliczeniu, jeżeli zostaną:

 • przekazane na rzecz osób fizycznych; albo

 • przekazane na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami; albo

 • zaliczone do kosztów na podstawie przepisów updop.

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »