Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.05.2014

Cena nabycia a wartość początkowa środka trwałego

Teza: Cena nabycia jest wyznacznikiem wartości początkowej wówczas, gdy podatnik nabywa środek trwały, a więc przedmiot kompletny i zdatny do użytku. Natomiast, gdy zakup dotyczy przedmiotu niekompletnego lub niezdatnego do użytku, w znacznym odstępie czasu przed dniem założenia ewidencji, i jego doprowadzenie do stanu kompletności i używalności połączone jest z nakładami zwiększającymi jego wartość, zachodzi sytuacja, że nie można ustalić wartości początkowej środka trwałego przed jego nabyciem.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1621/11 w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie na rzecz P. P. kwotę 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
1. Wyrokiem z 29 listopada 2011 r., I SA/Kr 1621/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę P. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z 3 sierpnia 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

2. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: decyzją z 22 kwietnia 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. określił skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. W jej uzasadnieniu organ wskazał, że przeprowadzone czynności sprawdzające wykazały, iż wartość początkowa środka trwałego tj. budynku będącego przedmiotem najmu, z którego skarżący osiągnął przychód, została przyjęta w zawyżonej wartości, a w konsekwencji zostały zawyżone odpisy amortyzacyjne tego budynku, co wpłynęło na koszty najmu i tym samym na nieprawidłową wysokość dochodu z najmu podlegającego opodatkowaniu.

Decyzją z 3 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Organ odwoławczy dokonał identycznych ustaleń faktycznych co organ pierwszej instancji i także stwierdził, że odwołujący się w swoim zeznaniu podatkowym nieprawidłowo ustalił wartość początkową środka trwałego (budynku mieszkalno-usługowego) dla celów amortyzacji. Skoro bowiem zakupiony budynek uległ ulepszeniu poprzez wykonanie wielu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich to wartość początkową tego budynku do celów amortyzacji należało ustalić wyłącznie przez podwyższenie ceny nabycia o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie, a brak było podstaw do ustalenia wartości początkowej ulepszonego budynku w inny sposób dopuszczony przez ustawodawcę tj. w oparciu o wycenę biegłego lub wycenę dokonaną przez podatnika. W ocenie organu odwoławczego, organ pierwszej instancji nie naruszył przepisów postępowania.

3. W skardze od powyższej decyzji wniesionej do WSA w Krakowie skarżący zarzucił naruszenie art. 22 ust.1 w zw. z art. 22g ust.8, 9 i 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm., dalej jako: "u.p.d.o.f.") oraz art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f. a także art. 21 § 3 w zw. z art. 121 i art. 122, art. 187 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej jako: "O.p.").

4. WSA w Krakowie uznał, że skarga jest nieuzasadniona.
Sąd pierwszej instancji na wstępie rozważań zaznaczył, że spór w sprawie dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym organy podatkowe zasadnie przyjęły, że skarżący zawyżył koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym 2009 z tytułu amortyzacji środka trwałego tj. budynku, w którym znajdujące się lokale użytkowe są przedmiotem najmu.
W niniejszej sprawie nabycie środka trwałego (budynku) nastąpiło 4 lipca 2002 r., przekazanie do użytkowania części budynku nastąpiło w grudniu 2003 r., a założenie i wprowadzenie do ewidencji środków trwałych miało miejsce 31 grudnia 2005 r. Sąd podzielił pogląd organów podatkowych, że wszelkie wydatki poniesione od dnia nabycia do dnia przekazania budynku do użytkowania na jego ulepszenie tworzą jego wartość początkową, jednakże pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Brak stosownych dokumentów skutkuje przyjęciem wartości początkowej równej cenie nabycia środka trwałego, a nie - jak tego chce skarżący - powoływaniem biegłego w celu wyceny rzeczywistej wartości tego środka.

Zdaniem sądu, przepis art. 22 g ust.8 u.p.d.o.f. nie mógł mieć zastosowania albowiem wartość budynku była znana, gdyż wynikała ona z umowy sprzedaży. Niemożność ustalenia wysokości nakładów na ulepszenie środka trwałego, wobec niezachowania stosownych rachunków, nie może skutkować uznaniem, że nie można ustalić ceny nabycia środka trwałego w rozumieniu przepisu art. 22 g ust. 8 u.p.d.o.f. i zastosowaniem zasady określonej w tym przepisie, ale skutkuje tym, że wartość początkowa środka trwałego musi odpowiadać przypadającej na skarżącego wartości ceny nabycia nieruchomości wynikającej z aktu notarialnego, bez nakładów wobec ich nie udokumentowania. W ocenie sądu słusznie też zwraca uwagę organ odwoławczy, iż ewidencją środków trwałych powinien być objęty cały budynek, a odpisy winny być dokonywane w wysokości ustalonej od wartości początkowej budynku odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawianej, do ogólnej powierzchni użytkowej tego budynku. Lokale użytkowe nie będące odrębną własnością nie stanowią środków trwałych i nie mogły być wp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »