Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.06.2013

Budynek mieszkalny w posiadaniu przedsiębiorcy a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Aby budynek mieszkalny mógł być opodatkowany stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi być zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy. To samo odnosi się do części budynku mieszkalnego zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że fakt znajdowania się budynku w posiadaniu przedsiębiorcy, nie jest wystarczający dla zakwalifikowania go jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia WSA del. Bartosz Wojciechowski, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 144/11 w sprawie ze skargi K. sp. z o.o. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 16 grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2006-2009:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz K. sp. z o.o. w B. kwotę 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 19 maja 2011 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 144/11, uwzględnił skargę K. sp. z o.o. z siedzibą w B. - nazywanej dalej "Spółką", na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 16 grudnia 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2006-2009.

Z uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego pierwszej instancji wynika, że Spółka była właścicielem budynków, w których oprócz lokali mieszkalnych wyodrębniono samodzielne lokale użytkowe oraz garaże. W trakcie postępowania Prezydent Miasta K. ustalił, że Spółka zastosowała nieprawidłowo względem lokali użytkowych oraz garaży stawkę podatku przewidzianą dla lokali mieszkalnych i gruntów pozostałych. Wobec powyższego, decyzją z dnia 15 października 2010 r. Prezydent Miasta określił Spółce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. Wydanie decyzji było konieczne z uwagi na błędne określenie w deklaracji podatkowej należnego podatku od nieruchomości. Zdaniem organu, w przypadku wyodrębnienia lokali przedmiotem podatku od nieruchomości nie jest budynek jako całość, lecz poszczególne samodzielne lokale wraz z przypadającą im częścią wspólną. Powołując się na art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.o.l.", organ stwierdził, że sam fakt, iż Spółka jest przedsiębiorcą wystarcza do zastosowania względem lokali użytkowych oraz garaży stawki przypisanej budynkom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit b u.p.o.l.), a względem gruntów, na których budynek jest posadowiony stawki przypisanej gruntom związanym z działalnością gospodarczą (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a u.p.o.l.).

W odwołaniu od powyższej decyzji Spółka zarzuciła naruszenie art. 122 w zw. z art. 187 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 180 Ordynacji podatkowej. Spółka podniosła ponadto zarzut naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że części budynku mieszkalnego obejmujące garaże i lokale użytkowe będące własnością podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i stanowią odrębny przedmiot opodatkowania jako lokale niemieszkalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozpoznawszy odwołanie Spółki Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Zdaniem organu odwoławczego, z treści art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. wynika, że istnieją dwie kategorie budynków: mieszkalne i związane z działalnością gospodarczą. Rozróżnienie to ma na celu przyporządkowanie każdej z nich odpowiedniej stawki podatkowej. Jako że przesłanką do zastosowania stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l. jest pozostawanie nieruchomości w związku z działalnością gospodarczą, sam fakt, że jej właścicielem jest przedsiębiorca wystarcza do jej zastosowania. Wskazując na art. 2 ust. 1 u.p.o.l., organ stwierdził, że wyodrębnienie lokali użytkowych oraz garaży uniemożliwia zakwalifikowanie ich do kategorii budynków mieszkalnych, a co za tym idzie zastosowania względem nich niższej stawki podatkowej.

W skardze na powyższe rozstrzygnięcie Spółka powtórzyła zarzuty i argumentację sformułowane w odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę, chociaż nie wszystkie postawione w niej zarzutu uznał za zasadne. W jego ocenie, nie było podstaw do uznania zarzutu naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej regulujących postępowanie dowodowe. W motywach wyroku sprecyzowano, że przedmiotem sporu jest kwestia, czy wyodrębnione z budynku mieszkalnego lokale usługowe i garaże - będące własnością przedsiębiorcy - stanowią odrębny przedmiot opodatkowania ze stawką przewidzianą dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli nie stanowiłyby odrębnego przedmiotu opodatkowania, wówczas opodatkowaniu podlegałby cały budynek mieszkalny z zastosowaniem stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych.

Z łącznego brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., art. 5 ust.1 pkt 2 oraz art. 1a ust. 1 pkt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »