Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.11.2012

Budynek bez dachu a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spełnia funkcję dachu. Skoro zaś nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku - w tej części - i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania, gdyż brak jest jednego z niezbędnych elementów, które składają się na jego definicję na gruncie zarówno prawa podatkowego jak i budowlanego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant: asystent sędziego Katarzyna Chowańska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 października 2012 r. sprawy ze skargi "H." sp. z o. o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2011 r.:

1) uchyla zaskarżoną decyzję,
2) określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości,
3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz "H." sp. z o. o. w K. kwotę 1 374 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania

UZASADNIENIE

Wójt Gminy B. decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r. Nr [...] określił [...] z siedzibą w K. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2011 r. od nieruchomości w kwocie [...] zł. Na skutek wniesionego odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. Nr [...] uchyliło ww. decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

W wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy B. decyzją z dnia [...] kwietnia 2012 r. Nr [...] określił skarżącej Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwocie [...] zł, przyjmując do opodatkowania: budynki mieszkalne o powierzchni [...] m2 (stawka [...] zł, kwota podatku [...] zł), budynki pozostałe o powierzchni [...] m2 (stawka [...] zł/m2, kwota podatku [...] zł), grunty pozostałe (Bz) o powierzchni [...] m2 (stawka [...] zł/m2, kwota podatku [...] zł) oraz grunty pod jeziorami o powierzchni [...] ha (stawka [...] zł/ha, kwota podatku [...] zł). W uzasadnieniu organ wskazał, że podatnik jest dzierżawcą gospodarstwa rolnego położonego w obrębie ewidencyjnym B. gm. B. (będącego własnością Skarbu Państwa), na terenie którego znajdują się m.in. budynki oznaczone symbolem "inne niemieszkalne" oraz grunty oznaczone symbolem Bz stanowiące zespół dworsko-parkowy, wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Organ stwierdził, że dwór i budynek dawnej rządcówki oraz park dworski nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) dalej jako u.p.o.l, bowiem w zespole dworsko-parkowym ww. obiekty nie są użytkowane i utrzymywane zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), dalej jako ustawa o ochronie zabytków, a w parku dworskim nie przeprowadzano prac porządkowych.

Wskutek wniesionego przez stronę odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. Nr [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Organ przywołał art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 u.p.o.l. Organ podał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. zwalnia się od tego podatku grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wskazane zwolnienie ma charakter indywidualny, dotyczy wyłącznie budynków i gruntów wpisanych do rejestru zabytków i utrzymywanych oraz konserwowanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków. W konsekwencji organ wskazał, że utrata zwolnienia następuje, gdy nieruchomość wpisana do rejestru zabytków nie jest utrzymywana i konserwowana zgodnie z przepisami ww. ustawy. Organ wskazał, że spełnienie warunku koniecznego, jakim jest utrzymanie i konserwacja zabytku odpowiednio do wymogów prawa może być dowiedzione w dowolny, dopuszczalny prawem sposób. Organ podał, że w aktach sprawy znajduje się zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w T. z dnia [...] stycznia 2011 r., z którego wynika, że zespół dworsko-parkowy położony w K. wpisany do rejestru zabytków, nie jest użytkowany i utrzymywany zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto, z zaświadczenia wynika, że dwór i budynek dawnej rządówki jest w katastrofalnym stanie technicznym, a w parku dworskim nie przeprowadzono żadnych prac pielęgnacyjnych i porządkowych. W zaświadczeniu podano, że dzierżawca obiektu należytym staraniem otacza jedynie budynki gospodarcze i te obiekty spełniają warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. Do zaświadczenia dołączono dokumentację fotograficzną dworu i rządcówki oraz protokół wizji lokalnej z dnia [...] stycznia 2011 r. W czasie lustracji obiektu stwierdzono, że budynki gospodarcze (obory, owczarnia, spichlerz) znajdują się w dobrym stanie technicznym i są użytkowane, a dwór i rządcówka ulegają degradacji, znajdują się w katastrofalnym stanie i stwarzają zagrożenie katastrofy budowlanej. Park z kolei, od 12 lat nie jest użytkowany i wymaga przeprowadzenia prac porządkowych i odbudowy jego historycznego układu. Ponadto, w zaświadczeniu z dnia [...] października 2011 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków potwierdził stanowisko zawarte w piśmie z dnia [...] stycznia 2011 r., zgodnie z którym zespół dworsko-parkowy nie jest utrzymywany zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.

Organ podał, że w zaświadczeniu wskazano, iż założenie dworsko-parkowe wpisane do rejestru zabytków, spółka "[...]" wydzierżawiła w 1998 r. od Skarbu Państwa. Wówczas Urząd Ochrony Zabytków wydał wytyczne konserwatorskie określające zakres ochrony zespołu dworsko-parkowego oraz zalecenia do prac remontowo-konserwatorskich. W 1999 r. dzierżawca zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w T. o przedłużenie terminu wykonania remontu kapitalnego dworu i od tego czasu nie złożył żadnego wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac zabezpieczających i remontowych. W ocenie urzędu, wieloletnie zaniedbanie oraz brak należytej opieki nad zabytkowym zespołem powodują postępującą dekapitalizację obiektów, co potwierdza skreślenie z rejestru zabytków doprowadzonego do ruiny domu mieszkalnego oraz wnioskowanie o skreślenie z rejestru dawnej rządcówki będącej w złym stanie technicznym. Stwierdzono również, że w parku dworskim nie przeprowadzono żadnych prac pielęgnacyjnych i porządkowych. W konsekwencji organ odwoławczy uznał, że ustalenia organu I instancji pozwalają na przyjęcie, iż w 2011 r. w stosunku do zespołu pałacowego oraz parku dworskiego, nie miało zastosowania ustawowe zwolnienie od podatku zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l.

Organ odwoławczy wskazał, że organ I instancji w celu ustalenia powierzchni użytkowej wchodzących w skład zespołu dworsko-parkowego rządcówki i dworu oraz przyczyn zawalenia się części dworu, powołał biegłego. W dniu [...] września 2011 r. dokonano oględzin nieruchomości z udziałem biegłego, który następnie sporządził opracowanie pt.: "Inwentaryzacja budynku" - pałac dworski w K. dotyczącą budynku głównego i budynku pomocniczego pałacu dworskiego. Organ wskazał, że opracowanie zawiera ogólną charakterystykę obiektów ze wskazaniem, iż stan techniczny budynku głównego jest zły, jest to obiekt znacznie zdewastowany, częściowo zawalony (dach, stropy przyziemia, schody). W dalszej części opracowania wskazano, że na podstawie oględzin oraz udostępnionych materiałów opisowych budynku z 1999 r. stwierdzono, iż przyczyną postępujących uszkodzeń obiektu jest niespełnienie przez [...]wymagań zawartych w art. 61 ustawy Prawo budowlane.

Organ podał, że w aktach podatkowych znajduje się również opracowanie - "Inwentaryzacja budynku" budynek mieszkalny - rządcówka w K. Opracowanie zawiera ogólną charakterystykę techniczną obiektu ze wskazaniem na stan techniczny (obiekt zdewastowany, częściowo zawalony - po [...] listopada 2011 r., brak możliwości wejścia na poddasze, budynek stale zagrożony katastrofą budowlaną).

Organ odwoławczy podniósł, że organ I instancji realizując wytyczne SKO dokonał również analizy umowy dzierżawy z dnia [...] grudnia 1998 r. zawartej przez podatnika z Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.

Organ uznał za nietrafny zarzut Spółki dotyczący błędnej kwalifikacji dworu jako budynku. Zdaniem organu, uszkodzenie części północnej dachu dworu nie oznacza, że budynek ten nie jest budynkiem w rozumieniu art. 1a ust. 1 u.p.o.l. W konsekwencji, w ocenie organu odwoławczego niezasadna jest argumentacja strony o błędnej kwalifikacji budynku, którą organ podatkowy przeprowadził na podstawie oględzin nieruchomości oraz zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia [...] kwietnia 2011 r. Organ odwoławczy wskazał też na sporządzoną przez biegłego opinię, w której nie uznał, że ma do czynienia z budowlą, lecz z budynkiem.

Organ, w odpowiedzi na zarzut Spółki dotyczący błędnych ustaleń w kwestii powierzchni użytkowej dworu wskazał, że organ I instancji oparł swe ustalenia na twierdzeniach podatnika zawartych w deklaracji i jej korekcie oraz na ustaleniach dokonanych przez biegłego na podstawie książki obiektu budowlanego i projektu architektoniczno - budowlanego. Podniósł, że pomimo dewastacji budynek nie zatracił cech budynku i figuruje w ewidencji gruntów i budynków.

Zdaniem organu II instancji, również sporządzonym przez biegłego opracowaniom nie można zarzucić nierzetelności.

Odnośnie do zarzutu nienależytego uzasadnienia zaskarżonej decyzji w zakresie podatku od gruntów pod jeziorami (o pow. [...] ha) określonego w wysokości [...] zł oraz od budynków mieszkalnych [...] (o pow. [...] m²) w wysokości [...] zł, organ stwierdził, że jest on niezasadny. Wskazał, że wprawdzie organ I instancji nie podał z czego wynikają te wielkości, niemniej jednak pozostaje to bez wpływu na podjęte rozstrzygnięcie i określoną wysokość zobowiązania podatkowego, ponieważ podatnik w deklaracji oraz w korekcie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2011 r. zadeklarował zarówno opodatkowanie gruntów pod jeziorami o powierzchni [...] ha za cały rok podatkowy oraz opodatkowanie za 8 miesięcy 2011 r. budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej [...] m2, w związku z faktem nabycia w dniu [...] kwietnia 2011 r. zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości B., gm. B. W ocenie organu podatkowego, pominięcie w decyzji ww. okoliczności nie stanowi rażącego uchybienia.

W zakresie zarzutu naruszenia zasady zakazu reformationis in peius poprzez ustalenie stronie wyższego zobowiązanie niż w decyzji z dnia [...] kwietnia 2011 r., organ odwoławczy wskazał, że zarzut ten jest bezzasa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »