Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.12.2013

Brak potwierdzenia faktury korygującej a prawo do obniżenia VAT należnego

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w której uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z dochowaniem przez Nią należytej staranności celem upewnienia się, że adresat faktury korygującej jest w jej posiadaniu oraz że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2013 r. (data wpływu 2 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka Akcyjna (dalej również: Spółka, Wnioskodawca) - prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, w szczególności w zakresie świadczenia usług leasingowych. W ramach prowadzonych działań Spółka m.in. wystawia faktury VAT dokumentujące usługi realizowane na podstawie umów leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ustawy o CIT. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których obrót wykazany w fakturze VAT ulega obniżeniu. W przypadkach takich Spółka wystawia faktury korygujące w ten sposób korygując obrót i wskazując na jego rzeczywisty wymiar. Ma to tym samym na celu obniżenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług i wiąże się to także z obniżeniem podatku należnego.

Aby Spółka mogła dokonać obniżenia, o którym mowa powyżej, konieczne jest by spełniała wymogi określone w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności musi Ona dysponować potwierdzeniem odbioru danej faktury korygującej przez adresata. W praktyce często zdarza się tak, iż adresaci faktur korygujących (kontrahenci Wnioskodawcy) nie potwierdzają ich odbioru, przez co Spółka - Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia podatku, o którym mowa wyżej - mimo, iż adresat faktury korygującej zaewidencjonował ją w swoich księgach oraz transakcja przebiega z jej uwzględnieniem, tj. dokonuje on odpowiedniej korekty w swoich rozliczeniach podatkowych.

Wobec braku jednoznacznych wytycznych w przepisach w tym zakresie Spółka zamierza wprowadzić następujący schemat postępowania, który gwarantowałby, iż po jego zastosowaniu uznane zostanie, iż dochowała Ona należytej staranności i że tym samym przysługuje Jej prawo do zastosowania obniżenia, w tych złożonych sytuacjach, w których obowiązująca praktyka podatkowa wymaga od podatnika wykazania się należytą starannością.

Po pierwsze, Spółka będzie wystawiała fakturę korygującą, który to wymóg znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach.

Po drugie, Spółka przygotuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta) do wysyłki korespondencji. Jest to istotne albowiem niekiedy adres podatnika w trakcie realizacji umowy ulega zmianie.

Po trzecie, faktura powyższa zostanie wysłana kontrahentowi i tu przewidziano następujące warianty:

 1. na adres adresata wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie faktury korygującej (które po podpisaniu ma być odesłane do wystawcy faktury w terminie 14 dni od jego otrzymania). Co do zasady faktura wraz z oświadczeniem zostanie wysłana za potwierdzeniem nadania oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 2. przewidywana jest także możliwość przesyłania faktury korygującej wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej drogą elektroniczną, o ile Spółka - Wnioskodawca dysponować będzie stosownym adresem poczty mailowej. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie korespondencja mailowa (zwrotna odpowiedź) czy potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail (wysłane automatycznie przez pocztę elektroniczną);
 3. jeśli Spółka będzie w posiadania nr faxu klienta to przewiduje się także możliwość przesłania zarówno faktury korygującej, jak i oświadczenia w ten sposób. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie w przypadku braku odpowiedzi raport z faxu, świadczący o tym, iż transmisja danych do adresata powiodła się.

W związku z przesłaniem korespondencji pocztą tradycyjną może się zdarzyć, że na zwrotnym potwierdzeniu odbioru znajdzie się informacja o statusie klienta i w takiej sytuacji:

 1. jeśli jest to informacja, iż adresat będący osobą fizyczną zmarł - jest to dokument wystarczający jako dowód dochowania należytej staranności;
 2. jeżeli jest to informacja, że osoba fizyczna się wyprowadziła - Spółka przygotowuje jeszcze raz wydruk z CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu. Jeśli adres jest zgodny to jest to dowód na dochowanie należytej staranności;
 3. jeżeli jest to informacja, iż firma nie istnieje - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta) i wysyła na aktualny adres;
 4. jeżeli jest to informacja, iż korespondencja nie została odebrana w terminie - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia istnienia podmiotu oraz prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta). Jeśli adres jest zgodny a firma istnieje, to jest to dowód na dochowanie należytej staranności.

W przypadku natomiast, gdyby okazało się, że adres wynikający z potwierdzeń, o których mowa powyżej, jest nieaktualny, Spółka - Wnioskodawca wyśle wszystkie wymagane dokumenty (korektę i oświadczenie) ponownie na nowy - aktualny, wynikający z odpowiednich rejestrów, adres.

Po czwarte, dodatkowo wskazać można, iż w przypadku, gdy kontrahentem będzie:

 1. spółka kapitałowa i nie odbiera korespondencji pod posiadanym przez Wnioskodawcę adresem - korektę oraz oświadczenia potwierdzające otrzymanie faktury korygującej wysłane będą także na adresy członków zarządu spółki, których dane wynikają z odpisu z KRS danej spółki kapitałowej. Potwierdzenie otrzymania będzie stanowiło dowód na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę;
 2. spółka cywilna - dokumenty wysyłane zostaną na adres wszystkich wspólników. Potwierdzenie otrzymane będzie stanowiło dowód na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę;
 3. spółka osobowa prawa handlowego - jeśli spółka nie odbiera korespondencji pod posiadanym przez Wnioskodawcę adresem siedziby potwierdzonym wpisem do KRS - korektę oraz oświadczenia potwierdzające otrzymanie faktury korygującej wysłane zostaną na adresy wspólników spółki. Potwierdzenie otrzymania będzie dowodem na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę.

Po piąte, Spółka - Wnioskodawca jeśli zawodzą sposoby opisane powyżej lub alternatywnie dokona potwierdzenia salda z danym klientem lub zweryfikuje posiadanie dowodu zapłaty bądź rozliczenia umowy w celu potwierdzenia stanowiska, że transakcja została zrealizowana z uwzględnieniem korekty.

Po szóste, Wnioskodawca wygeneruje także specjalne raporty, które również wskazywałyby, że kontrahent opłacił należność wynikającą z faktury pierwotnej z uwzględnieniem zmniejszenia wynikającego z faktury korygującej. Tym samym stanowiłoby to dowód świadczący o tym, że podmiot pomniejszający obrót dysponuje wiedzą, że nabywca zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych.

Powyższe czynności dokonane przez Spółkę będą stanowiły dowód, iż dochowała Ona należytej staranności w celu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez wystawcę, zapoznania się z ową fakturą przez adresata oraz że transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury.

Po dokonaniu wszystkich czynności wskazanych w powyższym schemacie Spółka zamierza dokonywać obniżenia podatku VAT należnego uznając, iż dochowała Ona należytej staranności w celu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze stosowaniem schematu postępowania opisanego przez Spółkę w niniejszym wniosku w sytuacji, w której uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z dochowaniem przez Nią należytej staranności celem upewnienia się, że adresat faktury korygującej jest w jej posiadaniu oraz że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tezami zaprezentowanymi w orzecznictwie oraz w interpretacjach organów podatkowych, w przypadku przestrzegania schematu zaprezentowanego w niniejszym wniosku i w związku z dokonaniem wszystkich czynności w nim wymienionych będzie On uprawniony do obniżenia podatku należnego jako, iż uznać należy, że dochowana została przez Niego należyta staranność oraz będzie On dysponował dowodami, które uznać należy za wystarczające w celu udowodnienia, iż transakcja wskazana w fakturze korygującej rzeczywiście miała miejsce.

Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, w szczególności w zakresie świadczenia usług leasingowych. W ramach prowadzonych działań Spółka m.in. wystawia faktury VAT dokumentujące usługi realizowane na podstawie umów leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ustawy o CIT. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których obrót wykazany w fakturze VAT ulega obniżeniu. W przypadkach takich Spółka wystawia faktury korygujące w ten sposób korygując obrót i wskazując na jego rzeczywisty wymiar. Ma to tym samym na celu obniżenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług i wiąże się to także z obniżeniem podatku należnego.

Aby Spółka mogła dokonać obniżenia, o którym mowa powyżej, konieczne jest by spełniała wymogi określone w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności musi Ona dysponować potwierdzeniem odbioru danej faktury korygującej przez adresata. W praktyce często zdarza się tak, iż adresaci faktur korygujących (kontrahenci Wnioskodawcy) nie potwierdzają ich odbioru, przez co Spółka nie może dokonać obniżenia podatku, o którym mowa wyżej - mimo, iż adresat faktury korygującej zaewidencjonował ją w swoich księgach oraz transakcja przebiega z jej uwzględnieniem, tj. dokonuje on odpowiedniej korekty w swoich rozliczeniach podatkowych.

Wobec braku jednoznacznych wytycznych w przepisach w tym zakresie Spółka zamierza wprowadzić następujący schemat postępowania, który gwarantowałby, iż po jego zastosowaniu uznane zostanie, iż dochowała Ona należytej staranności i że tym samym przysługuje Jej prawo do zastosowania obniżenia, w tych złożonych sytuacjach, w których obowiązująca praktyka podatkowa wymaga od podatnika wykazania się należytą starannością.

Po pierwsze, Spółka będzie wystawiała fakturę korygującą, który to wymóg znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach.

Po drugie, Spółka przygotuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta) do wysyłki korespondencji. Jest to istotne albowiem niekiedy adres podatnika w trakcie realizacji umowy ulega zmianie.

Po trzecie, faktura powyższa zostanie wysłana kontrahentowi i tu przewidziano następujące warianty:

 1. na adres adresata wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie faktury korygującej (które po podpisaniu ma być odesłane do wystawcy faktury w terminie 14 dni od jego otrzymania). Co do zasady faktura wraz z oświadczeniem zostanie wysłana za potwierdzeniem nadania oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 2. przewidywana jest także możliwość przesyłania faktury korygującej wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej drogą elektroniczną, o ile Wnioskodawca dysponować będzie stosownym adresem poczty mailowej. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie korespondencja mailowa (zwrotna odpowiedź) czy potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail (wysłane automatycznie przez pocztę elektroniczną);
 3. jeśli Spółka będzie w posiadania nr faxu klienta to przewiduje się także możliwość przesłania zarówno faktury korygującej, jak i oświadczenia w ten sposób. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie w przypadku braku odpowiedzi raport z faxu, świadczący o tym, iż transmisja danych do adresata powiodła się.

W związku z przesłaniem korespondencji w sposób przedstawiony powyżej uzyskana zostanie na zwrotnym potwierdzeniu odbioru informacja o statusie klienta i w takiej sytuacji:

 1. jeśli jest to informacja, iż adresat będący osobą fizyczną zmarł - jest to dokument wystarczający jako dowód dochowania należytej staranności;
 2. jeżeli jest to informacja, że osoba fizyczna się wyprowadziła - Spółka przygotowuje jeszcze raz wydruk z CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu. Jeśli adres jest zgodny, to jest to dowód na dochowanie należytej staranności;
 3. jeżeli jest to informacja, iż firma nie istnieje - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta);
 4. jeżeli jest to informacja, iż korespondencja nie została odebrana w terminie - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia istnienia podmiotu oraz prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta). Jeśli adres jest zgodny a firma istnieje, to jest to dowód na dochowanie należytej staranności.

W przypadku natomiast gdyby okazało się, że adres wynikający z potwierdzeń, o których mowa powyżej jest nieaktualny, Wnioskodawca wyśle wszystkie wymagane dokumenty (korektę i oświadczenie) ponownie na nowy - aktualny, wynikający z odpowiednich rejestrów, adres.

Po czwarte, dodatkowo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100