Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.11.2014

Błędy w ewidencji pojazdów a prawo do pełnego odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy pojedyncze błędy w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, powodują uznanie pojazdu, do którego odnosi się dana ewidencja, za pojazd używany także poza działalnością gospodarczą, a tym samym powodują utratę prawa do odliczenia całej kwoty podatku od towarów i usług wykazanego na wszystkich fakturach dokumentujących wydatki związane z tym pojazdem od początku jego używania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całej kwoty podatku od towarów i usług wykazanego na wszystkich fakturach dokumentujących wydatki związane z pojazdem samochodowym od początku jego używania, w sytuacji, gdy w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu są pojedyncze błędy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całej kwoty podatku od towarów i usług wykazanego na wszystkich fakturach dokumentujących wydatki związane z pojazdem samochodowym od początku jego używania, w sytuacji, gdy w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu są pojedyncze błędy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: Spółka) wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej różnego rodzaju środki transportu. Wśród nich są pojazdy samochodowe, do których odnoszą się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm., dalej ustawa o VAT), w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., tj. pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia 100% kwoty podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturach dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, jeżeli pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, lub są konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób, łącznie z kierowcą. Z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony ewidencją przebiegu pojazdu, prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W Spółce obowiązują regulacje wewnętrzne, które precyzyjnie określają zasady wykorzystywania pojazdów samochodowych. Zgodnie z regulaminem używania samochodów służbowych przez pracowników Spółki zasadą jest, że samochód służbowy używany jest przez pracownika Wnioskodawcy do celów służbowych. Wszelkie odstępstwa od tej zasady są rozpatrywane indywidualnie i wymagają odpowiedniego zezwolenia. Po uzyskaniu zgody na wykorzystywanie pojazdu również dla celów prywatnych, pracownik ponosi z tego tytułu odpłatność na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych obowiązujących w Spółce. Na potrzeby przywołanego art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT w Spółce zostały opracowane i wdrożone zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, które zakładają prowadzenie przez pracowników ewidencji przebiegu pojazdów, spełniającej warunki wskazane w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Został także wdrożony system weryfikacji w zakresie spełniania przez poszczególne ewidencje warunków wskazanych w ustawie (tj. czy zawierają wszystkie elementy przez ustawę wymagane).

W chwili obecnej w Spółce funkcjonuje ponad 500 pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do których odnosi się art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT i które są wykorzystywane jedynie w celach służbowych. Do każdego z tych pojazdów prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu. Dodatkowo należy wskazać, iż dany pojazd może być użytkowany przez kilku pracowników. Do prowadzenia ewidencji, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zobowiązani są pracownicy korzystający z tych pojazdów. Jednakże z uwagi na dużą liczbę tych pojazdów, jak również pracowników z nich korzystających, istnieje ryzyko, że w prowadzonych ewidencjach pojawią się błędy (np. brak będzie właściwego opisu trasy, czy źle będzie podana liczba przejechanych kilometrów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy pojedyncze błędy w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, powodują uznanie pojazdu, do którego odnosi się dana ewidencja, za pojazd używany także poza działalnością gospodarczą, a tym samym powodują utratę prawa do odliczenia całej kwoty podatku od towarów i usług wykazanego na wszystkich fakturach dokumentujących wydatki związane z tym pojazdem od początku jego używania?

Zdaniem Wnioskodawcy, pojedyncze błędy w ewidencjach przebiegu pojazdu nie powodują utraty prawa do odliczenia 100% kwoty podatku od towarów i usług wykazywanego na fakturach dokumentujących ponoszenie wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, dla których prowadzona jest ewidencja.

Naczelną zasadą podatku od towaru i usług jest jego neutralność dla podatników. Zasada ta realizowana jest poprzez prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny mieć umocowanie w przepisach ustawy. Za takie właśnie ograniczenie należy uznać przepisy wskazane w art. 86a ustawy o VAT. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2014 r. regulacje mają na celu, co znajduje także potwierdzenie w uzasadnieniu dla aktu prawnego wprowadzającego przywołany przepis, ograniczenie odliczania podatku od towarów i usług przy ponoszeniu wydatków związanych z pojazdami używanymi nie tylko w działalności gospodarczej, ale także i poza nią. W tym, kontekście omawiane regulacje należy uznać za prawidłowe i pożądane, gdyż ograniczają one nadużycia związane z obniżeniem obciążeń podatkowych o wydatki, które nie mają związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. W żadnym razie jednak, omawiane regulacje nie mogą prowadzić do odmawiania podatnikom prawa do odliczenia podatku uiszczanego przy nabywaniu towarów i usług faktycznie wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Stosowanie omawianych przepisów w taki sposób prowadziłoby bowiem do nieposzanowania zasady neutralności, o której mowa powyżej.

W art. 86a ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że pojazd samochodowy jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli sposób jego wykorzystania wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Analiza przywołanego przepisu wskazuje, że sposób wykorzystywania pojazdu powinien być zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją. Użyte przez Ustawodawcę zwroty „zwłaszcza” i „dodatkowo” wskazują, że Ustawodawca dopuszcza także inne sposoby potwierdzania wykorzystywania pojazdu wyłącznie dla celów gospodarczych. W związku z tym należy uznać, że jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić wykorzystywanie pojazdów jedynie dla celów działalności gospodarczej, to popełnione błędy w prowadzonej ewidencji nie wykluczają pełnego prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Przekładając powyższą analizę na model wykorzystywania pojazdów obowiązujący w Spółce, należy wskazać, że przyjęte zasady wewnętrzne wymagają indywidualnych zezwoleń na wykorzystywanie pojazdów do działań innych niż związane z działalnością biznesową Wnioskodawcy. Dlatego należy uznać, że ustalone zasady wykorzystywania pojazdów dają możliwość obiektywnego stwierdzenia, czy dany pojazd wykorzystywany jest poza działalnością gospodarczą. W takiej bowiem sytuacji, Spółka będzie posiadała dokumenty zezwalające na wykorzystanie pojazdu w celach prywatnych. Możliwa jest zatem obiektywna weryfikacja, czy pojazd był używany w celach prywatnych. Ponadto należy wskazać, że w Spółce, poza ewidencją przebiegu pojazdu, prowadzony jest na potrzeby wewnętrzne alternatywny system raportowania tras wykonanych przez pojazdy samochodowe.

Także analiza pozostałych przepisów art. 86a ustawy o VAT wskazuje, że ustawodawca nie przewidział utraty prawa do odliczenia 100% kwoty podatku w sytuacji, gdy podatnik dokonuje zgłoszenia w odpowiednim urzędzie skarbowym pojazd, jako wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, a prowadzona w odniesieniu do tego pojazdu ewidencja przebiegu zawiera błędy. Ustawodawca w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT wskazał, że w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego, podatnik obowiązany jest do dokonania aktualizacji złożonej informacji, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

W sytuacji, gdy za wypełnianie ewidencji przebiegu pojazdu odpowiedzialni są kierowcy, w praktyce nie jest możliwe posiadanie informacji, że ewidencja jest źle prowadzona przed dniem wystąpienia błędu. Ewentualne wykrycie błędu może bowiem nastąpić po pewnym czasie (np. podczas wewnętrznej kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji). Co więcej, przywołany przepis wskazuje, że zmiana przeznaczenia pojazdu może nastąpić jedynie w wyniku świadomego działania podatnika - tj. w sytuacji, w której zamierza on używać danego pojazdu na potrzeby inne, niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko w takiej sytuacji, może dokonać zgłoszenia zmiany przed jej wystąpieniem. Podatnik, który dopiero po określonym czasie ustali, że w prowadzonej ewidencji występują błędy, nie będzie miał możliwości zgłoszenia organom skarbowym zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu, gdyż, zgodnie z przepisami, informacja taka powinna być zgłoszona przed dniem zaistnienia zmiany. W związku z tym należy uznać, że jeżeli podatnik używa pojazd jedynie na potrzeby prowadzonej działalności, błędy w ewidencji nie mogą prowadzić do ograniczenia prawa do odliczenia 100% kwoty podatku od towarów i usług wykazywanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone w związku z używaniem danego pojazdu i to od początku jego używania. Przyjęcie odmiennej interpretacji, mogłoby doprowadzić bowiem do sytuacji, w której podatnik prawidłowo prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu przez okres np. 20 miesięcy, i z powodu błędów, ujawnionych w ewidencji w kolejnym miesiącu, utraci on prawo do odliczenia podatku naliczonego od początku używania tego pojazdu, zgłoszonego w informacji składanej do urzędu skarbowego, jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej.

W opublikowanej na stronie Ministerstwa finansów broszurze poświęconej nowym zasadom dokonywania odliczeń podatku naliczonego od wydatków na pojazdy samochodowe zaprezentowane zostało stanowisko, iż: „W przypadku wadliwie prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodności w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym, itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od początku używania tego pojazdu).’’ Użycie w przytoczonym fragmencie zwrotu „może oznaczać” wskazuje, że intencją Ministra Finansów jest traktowanie ewidencji, jako elementu pomocniczego w ustaleniu charakteru używania danego pojazdu samochodowego. Dlatego też błędy w ewidencji, jeżeli z innych obiektywnych przesłanek da się określić, że pojazd był wykorzystywany jedynie w działalności gospodarczej podatnika, nie powodują utraty prawa do pełnego odliczania podatku od towarów i usług.

Konkludując powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że pojedyncze błędy w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, nie powodują uznania pojazdu, do którego odnosi się dana ewidencja, za pojazd używany także poza działalnością gospodarczą, a tym samym nie powodują utraty prawa do odliczenia całej kwoty podatku od towarów i usług wykazanego na wszystkich fakturach dokumentujących wydatki związane z tym pojazdem od początku jego używania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikają...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »