Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.11.2015

Błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów bądź usług podlegających opodatkowaniu i zawierających błędy mniejszej wagi, tj. błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy VAT? Czy konieczne jest wystawienie noty korygującej do faktur zawierających ww. błędy niezależnie od tego czy faktura dotyczy nabycia objętego podatkiem VAT bądź niepodlegającego opodatkowaniu lub zwolnionego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług zwolnionych od podatku oraz braku konieczności wystawienia noty korygującej - jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi oraz braku konieczności wystawienia noty korygującej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest firmą produkcyjną i w związku z tym nabywa od swoich kontrahentów towary i usługi. Wśród wystawiających faktury znajdują się kontrahenci będący podatnikami VAT czynnymi oraz prowadzący działalność zwolnioną i nieopodatkowaną. Przedmiotem nabycia są zarówno towary i usługi objęte podatkiem VAT oraz towary i usługi niepodlegające opodatkowaniu bądź zwolnione.

Przez Spółkę wykorzystywane są one do czynności opodatkowanych. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT R wskazała nazwą pełną (………………..” w ………….. Spółka Akcyjna) oraz skróconą (…………. S.A.). Zdarzają się przypadki, że na fakturach otrzymywanych od dostawców występują błędy formalne, w szczególności polegające na:

 1. braku polskich liter w nazwie i adresie bądź tylko w nazwie lub tylko adresie Spółki;
 2. niepotrzebnym zastosowaniu kropek między literami w nazwie Spółki, np. ………..
 3. użyciu skrótu S.A. w nazwie pełnej;
 4. braku wyrazów Spółka Akcyjna i skrótu S.A.
 5. umieszczaniu w różnych miejscach nazwy podmiotu siedziby Spółki.

Wnioskodawca nadmienił, że pozostałe elementy faktury spełniają wymogi ustawy o VAT.

Jednoznacznie pozwalają zidentyfikować nabywcę (NIP jest prawidłowy). Wystawione faktury potwierdzają czynności faktycznie dokonane między wskazanymi w nich podmiotami oraz kwoty są zgodne z rzeczywistością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

 1. Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów bądź usług podlegających opodatkowaniu i zawierających błędy mniejszej wagi, tj. błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy VAT?
 2. Czy konieczne jest wystawienie noty korygującej do faktur zawierających ww. błędy niezależnie od tego czy faktura dotyczy nabycia objętego podatkiem VAT bądź niepodlegającego opodatkowaniu lub zwolnionego?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W ocenie Spółki otrzymywane od kontrahentów faktury oraz transakcje nimi dokumentowane spełniają warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, tj. są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 3a ustawy VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcą zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Spółka uważa, że nie należy wystawiać not korygujących do tych faktur, których elementy pozawalają jednoznacznie określić podmioty transakcji (prawidłowy NIP i błędy wymienione w stanie faktycznym niniejszego wniosku).

W ocenie Spółki otrzymywane od kontrahentów faktury oraz transakcje nimi dokumentowane nie wypełniają negatywnych przesłanek wskazanych w art. 88 ust 3a ustawy VAT, które stanowią podstawę do pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT. Wnioskodawca podkreśla, że żaden z warunków wskazanych w art. 88 ust. 3a ustawy VAT ani żaden inny przepis ustawy VAT nie wskazuje, że faktura zawierająca błędy mniejszej wagi, opisane przez Spółkę w niniejszym wniosku, do której nie została wystawiona nota korygująca, pozbawia podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług zwolnionych od podatku oraz braku konieczności wystawienia noty korygującej - jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku - jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Jak wynika z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nab...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »