Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Fakturowanie VAT

30.01.2018

Błędny NIP można poprawić notą korygującą

Pytanie: Czy występujące w ww. fakturach uchybienia w postaci błędnie wskazanego NIP nabywcy oraz błędnie wskazanych danych płatnika mogły zostać skorygowane za pomocą noty korygującej, w myśl art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w takiej sytuacji zmiana numeru NIP nabywcy na ww. fakturach nie skutkuje zmianą nabywcy towarów, których dotyczą ww. faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2017 r. (data wpływu 24 października 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia noty korygującej w przypadku błędnie wskazanego numeru NIP nabywcy towaru oraz błędnie wskazanych danych płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2017r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia noty korygującej w przypadku błędnie wskazanego numeru NIP nabywcy towaru oraz błędnie wskazanych danych płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka O. sp. z o.o. (dalej również Spółka) prowadząca aptekę ogólnodostępną pod nazwą Apteka S., dokonała sprzedaży produktów leczniczych na rzecz zakładu leczniczego NZOZ I. prowadzonego przez Wnioskodawcę spółkę I. F. sp. z o.o. o takim samym adresie i NIP: 5851468065. Fakt sprzedaży (wydania/odbioru towarów) został potwierdzony dokumentami. W związku z dokonanymi powyższymi sprzedażami, O. sp. z o.o. wystawiła trzy faktury VAT: FV nr ... z dnia 21 kwietnia 2017 r., FV nr ... z dnia 30 kwietnia 2017 r. oraz FV nr ... z dnia 8 maja 2017 r., które doręczyła NZOZ I.

Na ww. fakturach VAT doszło jednak do pomyłki w zakresie danych faktycznego nabywcy towarów oraz pomyłki w rubryce płatnik.

Pierwszy błąd polegał na omyłkowym wprowadzeniu w fakturach VAT rubryki „płatnik”, w której dodatkowo wprowadzono dane spółki nie będącej faktycznie ani stroną ww. transakcji sprzedaży, ani rzeczywistym płatnikiem w stosunku do należności wynikającej z ww. faktur VAT a konkretnie danych spółki N. P. sp. z o.o.. Ponadto na ww. fakturach VAT podano błędnie jako NIP nabywcy, NIP ww. spółki N. P. Sp. z o.o.

W rubryce „nabywca”, poza nieprawidłowym, omyłkowo wprowadzonym numerem NIP, znajdowały się prawidłowe dane faktycznego nabywcy, w tym prawidłowa nazwa, siedziba i adres: zakładu leczniczego Wnioskodawcy.

Prawidłowe dane faktycznego nabywcy umożliwiały jego właściwą identyfikację, bowiem podmiot ten widniał jako zakład leczniczy podmiot i I. F. Sp. z o.o., ujawniony w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Z danych rejestru wynikało, że właściwym NIP dla nabywcy nie jest …. - który znajdował się na fakturach VAT - lecz ….

Jednocześnie wskazany na fakturze, rzekomy płatnik, spółka N. P. sp. z o.o., nie prowadziła wówczas żadnego NZOZ, w szczególności NZOZ I., co również jasno wynikało z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do którego dostęp można uzyskać w każdym czasie online poprzez stronę www.

Powyższy błąd był wobec tego oczywisty i łatwo identyfikowalny. Należy nadmienić, że ww. apteka przed zaistnieniem opisanego stanu faktycznego prowadziła współpracę z zakładem leczniczym NZOZ I. przy ul. .., prowadzonym przez wnioskodawcę I. F. sp. z o.o. NIP: …., w ramach której dokonywała na rzecz wnioskodawcy sprzedaży i wystawiła prawidłowe faktury.

Podobnie jak wcześniejsze, prawidłowe faktury, trzy ww. faktury VAT obarczone błędem zostały doręczone rzeczywistemu nabywcy - zakładowi leczniczemu wnioskodawcy, tj. NZOZ I. ul. S. Zapłata za zakupione towary, na podstawie doręczonych faktur VAT, została dokonana w dwóch przelewach, w maju 2017 r„ z rachunku bankowego I. F. sp. z o.o. z siedzibą w G. (a więc spółki prowadzącej, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów leczniczych, NZOZ I. ul. S.

W dniu 23 maja 2017 r. nabywca - spółka prowadząca NZOZ I., identyfikując zaistniałą omyłkę, wystawiła noty korygujące, wprowadzające następujące zmiany:

dotychczasową treść faktury VAT:

„Nabywca: NZOZ I., ., NIP: …; Płatnik: N.P. ., NIP: …..”

zmieniono na treść następującą:

„Nabywca: NZOZ I., I.F. sp. z o.o., ul. S.., NIP: …..” usuwając tym samym zbędnie i omyłkowo wprowadzone dane płatnika, nieprawidłowy NIP nabywcy oraz podając dodatkowe dane identyfikujące nabywcę. Noty korygujące zostały podpisane przez faktycznego nabywcę towarów i adresata faktur VAT-wnioskodawcę oraz zaakceptowane przez wystawcę faktur VAT, tj. spółkę Spółka O. sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy występujące w ww. fakturach uchybienia w postaci błędnie wskazanego NIP nabywcy oraz błędnie wskazanych danych płatnika mogły zostać skorygowane za pomocą noty korygującej, w myśl art. 106k ustawy z dnia 11 marca 2000 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221)? Czy w takiej sytuacji zmiana numeru NIP nabywcy na ww. fakturach nie skutkuje zmianą nabywcy towarów, których dotyczą ww. faktury?

Stanowisko Wnioskodawcy.

W przedmiotowym stanie faktycznym, wystawienie not korygujących w zakresie opisanym w stanie faktycznym, w tym w zakresie zmiany NIP nabywcy wskazanego na fakturach VAT, jest dopuszczalne na podstawie art. 106k ust. 1 ustawy o VAT oraz nie stanowi zmiany podmiotowej po stronie nabywcy.

W omawianym stanie faktycznym od początku bowiem na fakturach VAT wskazane były: prawidłowa nazwa zakładu nabywcy oraz prawidłowy adres nabywcy, jedyną niepoprawną, w odniesieniu do nabywcy, informacją był NIP (de facto powielony numer wskazanego błędnie płatnika). Pozostałe dane nabywcy na przedmiotowych fakturach VAT były prawidłowe.

Należy podkreślić, że dla ustalenia tożsamości nabywcy, dane wskazane w rubryce „płatnik” są pozbawione znaczenia i nie można utożsamiać podmiotu wskazanego w rubryce „płatnik” z podmiotem wskazanym w rubryce „nabywca”. Co więcej, zgodnie z art. 106e u.p.t.u. wskazanie danych płatnika nie jest konieczne dla sporządzenia prawidłowej faktury VAT.

Należy zauważyć, że w przedmiotowym stanie faktycznym pomimo błędnie wskazanych danych płatnika i NIP nabywcy, pozostałe, prawidłowo podane w rubryce „nabywca” dane umożliwiają wychwycenie błędu oraz prawidłową identyfikację właściwego nabywcy, jeśli nie samodzielnie, to w oparciu o dostępny online rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz całokształt okoliczności sprawy.

Zgodzić należy się z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, iż „notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał faktury lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru albo usługi lub oznaczeniem towaru albo usług lub pomyłki w numerach identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, pomyłki w określeniu daty sprzedaży oraz daty wystawienia i numeru kolejnego faktury, pomyłki w symbolach PKWiU co do określenia towarów czy usługi. Ustawodawca w tym zakresie posługuje się techniką alternatywy nierozłącznej co oznacza, iż w tym trybie dozwolone jest korygowanie pojedynczej tylko pomyłki zawartej w fakturze VAT, jak i też szeregu pomyłek w wystawianych fakturach (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 1017/06).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca - nabywca towaru wystawił noty korygujące, w których dokonano sprostowania w zakresie danych dotyczących numeru NIP nabywcy, podano dodatkowe informacje identyfikujące nabywcę oraz usunięto osobną kategorię, „płatnika” - spółkę N. P. sp. z o.o. Działania te spowodowały uzgodnienie informacji w fakturach VAT ze stanem faktycznym - nabywcą, odbiorcą towaru i płatnikiem zarazem był zakład leczniczy NZOZ I., prowadzony przez Wnioskodawcę I.F. sp. z o.o.

W tym miejscu należy przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym: „Trudno dostrzec dostateczną podstawę prawną do twierdzenia, jakoby możliwość wystawienia noty korygującej dotyczyła jedynie drobnych omyłek. Nie sposób przyjąć a priori, że w trybie noty korygującej doszło do zmiany podmiotu umowy sprzedaży. Aby bowiem takie twierdzenie było dostatecznie uzasadnione, należałoby wykazać, iż skarżąca nie była stroną tej umowy” (Wyrok NSA z dnia 24 lipca 2008 r., I FSK 818/07). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego decydujące znaczenie ma zatem okoliczność, kto faktycznie nabył towar lub usługę. Możliwe jest zdaniem NSA dokonywanie za pomocą not korygujących korekt na fakturach VAT, o ile korekty te prowadzą do tego, że faktura VAT w pełni odzwierciedla treść sprzedaży.

Jak słusznie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi: „Faktura powinna wiernie odzwierciedlać treść stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami, a skoro w drodze noty korygującej możliwe jest prostowanie jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza z nabywcą, to w ocenie Sądu w ten sposób możliwe jest prostowanie każdej pomyłki dotyczącej nabywcy, począwszy od pomyłek literowych, błędów w numerze identyfikacji podatkowej, adresie, ale także całkowicie błędnego określenia nabywcy (inny podmiot w rzeczywistości nabył towar lub usługę od wskazanego w fakturze) (Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 462/11).

W przedmiotowej sprawie, dowodem faktycznego nabycia towarów przez Wnioskodawcę jest dokonana zapłata za nabyte towary z rachunku Wnioskodawcy I. F. sp. z o.o., a nie N. P. sp. z o.o. oraz dokumenty potwierdzające wydanie/odbiór towaru.

Powyższe okoliczności oraz fakt, że ww. apteka współpracowała wcześniej z Wnioskodawcą dowodzi jednoznacznie, że wpisanie na fakturach VAT spółki N. P. sp. z o.o. jako płatnika oraz przypisanie nabywcy niewłaściwego NIP-u, było zwykłą omyłką.

Niezasadne byłoby przyjęcie, że ujawnienie w rubryce „nabywca” NIP-u N. P. sp. z o.o. powodował, że to ta spółka stawała się nabywcą, zaś sprostowanie NIP-u w drodze not korygujących automatycznie spowoduje, iż po stronie nabywcy znajdzie się nowy podmiot. Tym bardziej, że wskazany pierwotnie, błędny NIP, nie był zgodny ze wskazaną nazwą i adresem nabywcy. Od początku w niniejszej sprawie nabywcą był Wnioskodawca I. F. sp. z o.o. będący faktyczną stroną umowy. Cytowana aktualna linia orzecznicza wprost wskazuje, że drogą noty korygującej mogą być poprawione jakiekolwiek błędne dane na fakturze, a ich zmiana nie oznacza a priori zmiany podmiotowej po którejkolwiek ze stron przeprowadzonej transakcji. Tym bardziej takiej zmiany podmiotowej nie powinna stanowić zmiana NIP-u po stronie nabywcy towaru.

Zgodnie ze „Słowniki...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »