Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.12.2012

Błąd księgowego a możliwość zmiany stawki amortyzacyjnej

Z uzasadnienia: Błędne działanie księgowego obciąża podatnika i nie stanowi podstawy do odstąpienia od stosowania bezwzględnie wiążącego przepisu prawnego art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawodawca nie nakazuje wiązania skutków prawnych z prawidłowo bądź nieprawidłowo podjętą decyzją dotyczącą wyboru metody amortyzacji w strukturach wewnętrznych podmiotu i prawidłowym bądź nieprawidłowym jej wykonaniem. Niezależnie zaś od celu czy zamiaru podatnika, jako korekta błędnie zastosowanej stawki, deklarowane przywrócenie stawki indywidualnej oznaczałoby zmianę metody amortyzacji, ponieważ stawka indywidualna nie została zastosowana w momencie początkowym procesu amortyzacji.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Madej, Sędziowie WSA Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.), Wojciech Organiściak, Protokolant Mikołaj Machowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2012 r. sprawy ze skargi A sp. z o. o. w S. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

UZASADNIENIE

Spółka A sp. z o.o. z siedzibą w S., zwana dalej "Spółką" lub "Wnioskodawcą", działająca przez pełnomocnika, będącego doradcą podatkowym, wniosła skargę na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w K., działającego w imieniu Ministra Finansów, nr [...] z dnia [...]r., w której organ interpretacyjny stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2011 r. (data wpływu do organu interpretacyjnego: 6 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany wybranej metody amortyzacji środka trwałego - jest nieprawidłowe.

Do wydania skarżonej interpretacji doszło w następującym stanie faktycznym.

Spółka, działająca przez pełnomocnika w dniu 6 października 2011 r. zwróciła się do organu interpretacyjnego o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka nabyła używany środek trwały (budynek użytkowy), który został wpisany do ewidencji środków trwałych. Spełnia on wszelkie wymagania ustawowe do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji. Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której przedmiotowy budynek miał być amortyzowany według art. 16j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397), zwanej dalej "ustawą", stawką 10% przez okres 10 lat. Uchwała zarządu została przekazana głównemu księgowemu, w celu jej realizacji. W wyniku pomyłki głównego księgowego, tj. działania sprzecznego z wolą organu kierującego Spółką, w księgach handlowych rozpoczęto amortyzację przedmiotowego budynku według stawki 2,5% (przewidywany okres amortyzacji 40 lat). W związku z powyższym zadano pytanie, czy Spółka, po ujawnieniu błędnego działania księgowego, może dokonać w księgach handlowych stosownej korekty, polegającej na przywróceniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej przedmiotowego środka trwałego, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym nastąpiła amortyzacja (rozliczenie kosztowe odpisów amortyzacyjnych)?

Przedstawiając stanowisko własne Wnioskodawca wywiódł, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W myśl art. 16j ustawy podatnicy mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym ze okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat dla budynków (lokali) i budowli. Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych, pod warunkiem, że dokonają takiego obniżenia w terminie wskazanym w ustawie, tj. począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Zdaniem Spółki podwyższenie indywidualnie zastosowanej stawki amortyzacji, począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego jest możliwe na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy pomimo tego, że brzmienie ww. artykułu nie odnosi się wprost do indywidualnie zastosowanych stawek amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych. Ustawodawca w art. 16j ustawy nie zakazał wprost obniżenia przyjętej indywidualnie stawki amortyzacji, nie uczynił tego także w żadnym innym przepisie ustawy. Postanowił natomiast jedynie co do możliwości skorzystania przez podatnika z uprawnienia do zastosowania stawki indywidualnej, w przypadku spełnienia określonych przesłanek, tj. m.in. minimalnego okresu amortyzacji dla określonych środków trwałych (w rozważanym przypadku jest to 10 lat). Wnioskodawca podkreślił, że ustawa odnosi się tylko do minimalnego okresu amortyzacji, a podwyższenie (zmiana) indywidualnej stawki amortyzacyjnej nie zostało zakazane w przepisach obowiązującego prawa i jako takie jest dozwolone. Konstrukcja przepisów wskazuje na to, że ustawodawca pozostawił podatnikom dość dużą swobodę w zakresie zmiany wysokości stawek amortyzacyjnych. Zarówno wola podwyższenia stawek, jak i wysokość pozostawiona została uznaniu podatnika, pod warunkiem, że dokona tej czynności w terminie wskazanym przez ustawę. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zastosowania przeciwnej wykładni dojść można by do wniosku, że ustawodawca dopuszcza możliwość nierównego traktowania podatników amortyzujących środki trwałe. Ponadto w przedmiotowej sytuacji rzeczywistą wolą podatnika (Spółki) było amortyzowanie środka trwałego według stawki 10% przez okres 10 lat. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych według stawki 2,5% (przez okres 40 lat) wynikało nie z woli podatnika, lecz z błędu jego pracownika. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 16j ustawy "podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych (...) - wola podatnika (Spółki) została w przedmiotowej sprawie wyrażona uchwałą jego organu (zarządu). Nie można zatem odczytywać jako woli podatnika samowolnego i sprzecznego z jego wolą działania pracownika. Wnioskodawca, na poparcie swojego stanowiska w zakresie możliwości zmiany indywidualnej stawki amortyzacji, przywołał stanowisko doktryny (J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2008 r.): "przepisy ustawy w zakresie amortyzacji przy użyciu indywidualnych stawek amortyzacyjnych określają bowiem jedynie minimalny okres amortyzacji przy użyciu takich stawek, oraz mówią o obowiązku dokonywania odpisów w równych ratach w ciągu roku, nie oznacza to jednak obowiązku równych rat przez cały okres amortyzacji. Zmiana stawki od nowego roku wydaje się więc zgodna z przepisami".

Organ interpretacyjny w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 29 grudnia 2011 r. uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zmiany wybranej metody amortyzacji środka trwałego za nieprawidłowe. Stwierdził, że podatnik dokonując wyboru metody amortyzacji dokonuje tym samym wyboru stawki amortyzacji, która stanowi integralną część metody amortyzacji. Wskazał, że skoro Spółka zgodnie z art. 16h ust. 2 ustawy rozpoczęła amortyzację wskazanego we wniosku środka trwałego z zastosowaniem jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i-16k ustawy, to wybraną metodę winna stosować do pełnego zamortyzowania tego środka trwałego. Podatnicy, bowiem sami, uwzględniając warunki wymienione w tym przepisie, ustalają stawkę amortyzacyjną, a zatem nie ma podstawy prawnej, ani powodu aby ją podwyższać. Wskazane we wniosku okoliczności wynikające z błędu pracownika nie mogą modyfikować zasad wynikających z przepisów prawa, a ich konsekwencje zobowiązany jest ponieść sam podatnik. Powyższą interpretację organ poparł przytoczeniem przepisów prawa, dokonując ich wykładni.

W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa pełnomocnik Spółki wniósł o uchylenie przedmiotowej interpretacji i wydanie nowej interpretacji lub jej zmianę. Podkreślił, przytaczając pytanie zadane we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji, że nie zwracał się do organu o udzielenie interpretacji w zakresie możliwości zmiany wybranej metody amortyzacji środka trwałego. Wskazał, że zgodnie z przepisami to podatnik dokonuje wyboru okresu przez jaki będzie amortyzowany środek trwały. Podatnikiem jest Spółka a nie jej pracownik. Spółka działa przez swoje organy, a w przedmiotowej sprawie zarząd Spółki podjął uchwałę o wyborze konkretnej metody amortyzacji. Wywiódł, że mając to na względzie, nie ma podstawy prawnej, w świetle której nie można by dokonać stosownej korekty ksiąg handlowych.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa organ interpretacyjny stwierdził brak podstaw do zmiany przedmiotowej interpretacji.

Spółka, działająca przez pełnomocnika będącego doradcą podatkowym, w skardze wniosła o uchylenie w całości skarżonej interpretacji i rozstrzygnięcie sprawy oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Skarżonej interpretacji zarzuciła:

1. rażące naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej,

2. rażące naruszenie art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej,

3. rażące naruszenie art. 14b § 1 i art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej,

4. art. 16h, 16i, 16j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Motywując zarzuty naruszenia przepisów proceduralnych stwierdziła, że w skarżonej interpretacji indywidualnej organ nie odniósł się do zdarzenia opisanego we wniosku. Spółka bowiem nie zwracała się o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie możliwości zmiany wybranej metody amortyzacji środka trwałego. Z pytania zadanego we wniosku o interpretację nie wynika, że Spółka zamierza zmienić wybraną metodę amortyzacji. Wskazała, że zgodnie z przepisami to podatnik dokonuje wyboru okresu przez jaki będzie amortyzowany środek trwały. Podatnikiem jest Spółka a nie jej pracownik. Spółka działa przez swoje organy, a w przedmiotowej sprawie zarząd Spółki podjął uchwałę o wyborze konkretnej metody amortyzacji. Wywiodła, że mając to na względzie, nie ma podstawy prawnej, w świetle której nie można by dokonać stosownej korekty ksiąg handlowych. Podkreśliła, że powyższy zarzut podnosiła już w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, ale organ odmawiając zmiany interpretacji ponownie nie odniósł się do stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji. Następnie przytoczyła przepisy art. 16a ust. 1, 16j, 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w oparciu o ich treść normatywną ponownie - jak we wniosku o interpretację - stwierdziła, że podwyższenie indywidualnie zastosowanej stawki amortyzacji, począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego jest możliwe na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy, pomimo że brzmienie tego artykułu nie odnosi się wprost do indywidualnie zastosowanych stawek amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych. Ustawodawca w art. 16j ustawy nie zakazał wprost obniżenia przyjętej indywidualnie stawki amortyzacji, nie uczynił tego także w żadnym innym przepisie ustawy. Postanowił natomiast jedynie co do możliwości skorzystania przez podatnika z uprawnienia do zastosowania stawki indywidualnej, w przypadku spełnienia określonych przesłanek, tj. m.in. minimalnego okresu amortyzacji dla określonych środków trwałych (w rozważanym przypadku jest to 10 lat). Spółka podkreśliła, że ustawa odnosi się tylko do minimalnego okresu amortyzacji, a podwyższenie (zmiana) indywidualnej stawki amortyzacyjnej nie zostało zakazane w przepisach obowiązującego prawa i jako takie jest dozwolone. Konstrukcja przepisów wskazuje na to, że ustawodawca pozostawił podatnikom dość dużą swobodę w zakresie zmiany wysokości stawek a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »