Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.04.2012

Biuro rachunkowe a zwolnienie podmiotowe z VAT

Z uzasadnienia: Samych usług księgowych, nawet kompleksowych nie można utożsamiać z świadczeniem usług doradztwa. Niewątpliwie świadczenie usług księgowych wiąże się z posiadaniem określonej wiedzy pozwalającej na ich wykonywanie. Niemniej jednak nie jest to równoznaczne z uznaniem, że osoba świadcząca tego rodzaju usługi jest doradcą. Również posiadanie pełnomocnictw o szerokim zakresie nie uzasadnia twierdzenia, że podatniczka świadczyła usługi doradztwa. Posiadane pełnomocnictwa wykorzystywane bowiem były do podpisywania i składania deklaracji podatkowych w imieniu mocodawców.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Irena Wesołowska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Fabińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 marca 2012 r. sprawy ze skargi A K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G z dnia 21 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do października 2010 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w G na rzecz skarżącej kwotę 771 (siedemset siedemdziesiąt jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 21 grudnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 25 lipca 2011 r. określającą A.K. (dalej: skarżąca, podatnik) zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiące od lipca 2010 r. do października 2010 r.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej ustawa VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 9 ustawy VAT podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Przy czym na mocy art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje sie do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Organ odwoławczy zauważył przy tym, że ustawa VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Odwołując się do definicji słownikowej organ odwoławczy wywiódł, że termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko.

Porównując treść przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz treść art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), organ odwoławczy zauważył, że osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podobnie jak doradcy podatkowi mogą wykonywać czynności doradztwa podatkowego polegające na prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Dalej organ odwoławczy wskazał, że o wyłączeniu, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy VAT ze zwolnienia podmiotowego decyduje klasyfikacja świadczonych usług, jak również stan faktyczny konkretnej sprawy. A zatem jedynie w sytuacji świadczenia usług rachunkowo-księgowych podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Z akt sprawy wynika zaś, że podatniczka, na podstawie zawartych umów, sporządzała deklaracje podatkowe w imieniu i na rzecz swoich klientów. Dodatkowo sporządzane deklaracje podpisywała na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Przy czym, jak podkreślił organ odwoławczy, udzielone podatniczce pełnomocnictwa, odrębne od zawartych umów, obejmowały nie tylko upoważnienie do podpisywania składanych deklaracji, ale także reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz podpisywanie wszelkiej korespondencji.

W ocenie Dyrektora Izby udzielone podatniczce pełnomocnictwo do reprezentowania klienta przed "organami Urzędu Skarbowego" oznaczało wykonywanie usług w zakresie doradztwa.

W konsekwencji, prowadzona przez podatniczkę działalność gospodarcza nie podlegała zwolnieniu podmiotowemu od podatku od towarów i usług.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku A.K. wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, zarzucając naruszenie prawa materialnego polegające na błędnej wykładni przepisów art. 113 ust. 1-12 i art. 113 ust. 13 ustawy VAT, poprzez uznanie, że skarżącej nie przysługiwało zwolnienie od obowiązku zapłaty podatku oraz nieprawidłowym zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. UE L 393).

W uzasadnieniu skarżąca podkreśliła, że w okresie od lipca do października 2010 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie rachunkowo-księgowej. W zakres jej działalności nie wchodziło natomiast świadczenie usług doradczych. Pełnomocnictwa udzielone skarżącej przez osoby zawierające z nią umowy były tylko upoważnieniami o charakterze technicznym w ramach usług księgowych i nie stanowiły odrębnego zlecenia. Tym samym podpisywanie przez skarżącą deklaracji podatkowych stanowiło jedynie element kompleksowej usługi w zakresie rachunkowości, a nie świadczeniem usług doradczych.

Dodatkowo skarżąca podkr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »