Bilety lotnicze od pośrednika a podatek u źródła

Pytanie podatnika: Spółka prowadzi działalność w ramach której konieczne jest dokonywanie zakupu biletów lotniczych, w szczególności na loty na trasach międzynarodowych z uwagi na podróże służbowe pracowników i współpracowników. Czy spółka zobowiązana będzie do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników - biur podróży (agentów turystycznych) mających siedzibę na terytorium Polski w związku z zakupem biletów lotniczych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 5 stycznia 2017 r.), uzupełnionym 22 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych od pośredników będących polskimi rezydentami podatkowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych od pośredników będących polskimi rezydentami podatkowymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego mającą siedzibę w Polsce i będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której konieczne jest dokonywanie zakupu biletów lotniczych, w szczególności na loty na trasach międzynarodowych z uwagi na podróże służbowe pracowników i współpracowników. Bilety na wskazane loty kupowane będą od polskich biur podróży (agentów turystycznych), mających swoje siedziby na terytorium Polski (polskich rezydentów podatkowych), a będących pośrednikami w sprzedaży biletów zarówno polskich, jak i zagranicznych przewoźników. Według wiedzy Spółki pośrednicy (biura podróży/agenci turystyczni), od których Spółka planuje dokonywać zakupu biletów lotniczych z reguły są akredytowanymi agentami Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA).

Potwierdzeniem kupowanych przez Spółkę biletów lotniczych będą faktury wystawiane przez pośrednika (faktura VAT procedura marży dla biur podróży), w których zazwyczaj wskazana będzie trasa przelotu i ewentualnie nazwa przewoźnika. Ponadto, na wystawianych fakturach pośrednik zamieszczać może adnotację, że sprzedaż biletu następuje w imieniu i na rzecz bądź zagranicznego przewoźnika z siedzibą poza granicami Polski, bądź oddziału takiego przewoźnika zlokalizowanego w Polsce. Kwota wskazywana na fakturze przelewana będzie przez Spółkę na rachunek bankowy pośrednika (biura podróży/agenta turystycznego).

W uzupełnieniu wniosku z 13 marca 2017 r. - data wpływu 22 marca 2017 r., Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że:
Wskazani pośrednicy w sprzedaży biletów lotniczych, od których Wnioskodawca planuje dokonywać zakupów, będący polskimi rezydentami podatkowymi, nie są zakładami zagranicznych przewoźników wykonujących loty.

Ww. pośrednicy w sprzedaży biletów lotniczych nie są podmiotami zależnymi od zagranicznych przewoźników, tj. nie podlegają ich kontroli ani szczegółowym instrukcjom. Pośrednicy ci dokonują sprzedaży biletów od różnych przewoźników, nie posiadają pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu tych przewoźników. Na wystawianych fakturach potwierdzających zakup biletów pośrednik zamieszczać może adnotację, że sprzedaż następuje w imieniu i na rzecz bądź zagranicznego przewoźnika z siedzibą poza granicami Polski, bądź oddziału takiego przewoźnika zlokalizowanego w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanych okolicznościach zdarzenia przyszłego Spółka zobowiązana będzie do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników - biur podróży (agentów turystycznych) mających siedzibę na terytorium Polski w związku z zakupem biletów lotniczych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanych okolicznościach zdarzenia przyszłego, Spółka nie będzie zobowiązana do poboru i odprowadzenia u źródła zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników - biur podróży (agentów turystycznych) mających siedzibę na terytorium Polski w związku z zakupem biletów lotniczych.

Spółka stoi na stanowisku, że podmiotami zobligowanymi do pobrania i zapłaty podatku u źródła w przypadkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego są ewentualnie pośrednicy, nie zaś Spółka. Należy bowiem podkreślić, że to właśnie pośrednicy, nie Spółka, dokonują wpłaty na właściwe rachunki zagranicznych przewoźników.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 updop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 updop, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z kolei stosownie do art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Uwzględniając treść ww. przepisów Wnioskodawca stoi na stanowisku, że obowiązek pobrania tzw. podatku u źródła dotyczy jedynie podmiotów, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 updop, m.in. z tytułu przychodów uzyskanych na terenie Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, bezpośrednio na rzecz podmiotu objętego ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Zdanie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »