Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.06.2015

Bezczynność organów przy zwrocie nadwyżki VAT?

Z uzasadnienia: Przepisy przyznają kompetencję organowi podatkowemu I instancji do podejmowania takich czynności, jakie organ ten uzna za stosowne dla realizacji celu, jakim jest zbadanie zasadności zwrotu nadwyżki podatku. W ramach tych uprawnień mieści się w szczególności możliwość przedłużenia terminu zwrotu podatku i to na czas jaki konieczny jest do weryfikacji rozliczenia według jednej z procedur przewidzianych w przepisach podatkowych.

W związku z tym stwierdzić należy, że w postępowaniu wywołanym skargą na bezczynność lub przewlekłość postępowania nie jest możliwe badanie innych kwestii aniżeli obiektywny fakt pozostawania organu podatkowego w zwłoce.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 21 maja 2015 r. sprawy ze skargi C. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania [...] w [...] w przedmiocie prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

C. C. w dniu [...] lipca 2013 r. złożył w Urzędzie Skarbowym w P. deklarację VAT-7 za czerwiec 2013 r. wykazując nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie [...] zł wraz z wnioskiem o zwrot tej kwoty na rachunek bankowy w terminie 60 dni. W dniach [...] i [...] września 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. przeprowadził u podatnika kontrolę podatkową za powyższy okres. W związku z poczynionymi w jej trakcie ustaleniami, C. C. w dniach [...] września i [...] października 2013 r. złożył korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013 r., w których uwzględnił w całości ustalenia kontroli podatkowej. Z uwagi na zadeklarowane przez podatnika transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w skrócie: "WDT"), Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. podjął dodatkowo czynności sprawdzające.

W dniu [...] września 2013 r. podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w P. korektę deklaracji VAT-7 za lipiec 2013 r., a w dniu [...] stycznia 2014 r. korektę deklaracji VAT-7 za sierpień 2013 r., w których wykazał nadwyżkę podatku naliczonego do zwrotu na rachunek bankowy odpowiednio w kwotach [...] zł i [...] zł.

Z kolei w dniu [...] października 2013 r. C. C. złożył w Urzędzie Skarbowym w P. deklarację VAT-7 za wrzesień 2013 r., wykazując nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie [...] zł wraz z wnioskiem o zwrot tej kwoty na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Rozliczenie podatku za ten okres zostało objęte kontrolą podatkową, przeprowadzoną w dniach [...], [...] i [...] grudnia 2013 r., w toku której ujawniono nieprawidłowości związane z błędnie ustalonym momentem powstania obowiązku podatkowego. W związku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli podatkowej za wrzesień 2013 r., podatnik w dniach [...] grudnia 2013 r. i [...] stycznia 2014 r. złożył korekty deklaracji VAT-7, w których uwzględnił w całości ustalenia kontroli.

Wykazane w deklaracjach VAT-7 za czerwiec i wrzesień 2013 r. nadwyżki do zwrotu powstały w wyniku zadeklarowania przez podatnika transakcji WDT. W związku z koniecznością zweryfikowania ustaleń z przeprowadzonych kontroli oraz przedłożonej przez podatnika dokumentacji, a także w celu wykluczenia możliwości wykazania przez podatnika fikcyjnych transakcji WDT, Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. zwrócił się o przeprowadzenie czynności sprawdzających u krajowego kontrahenta podatnika ("X." Sp. z o.o. w X. - dostawcy towaru: sond paliwowych do sterowania poziomu paliwa) oraz w firmach przewozowych świadczących usługi na rzecz podatnika (B. w B. i C. z P.) do właściwych miejscowo naczelników urzędów skarbowych, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w X., Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. Ponadto, pismami z dnia [...] października 2013 r., organ, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w P., wystąpił (wnioskami SCAC) do brytyjskiej i czeskiej administracji podatkowej o sprawdzenie WDT dokonanych przez C. C. na rzecz "Y." Ltd. w Q. (nabywcy sond paliwowych), a także - w celu określenia źródła pochodzenia towaru, który sprzedawał podatnik - o sprawdzenie czeskiej spółki "Z." s.r.o. (dostawcy sond paliwowych do spółki "X.") oraz o sprawdzenie spółki "A." s.r.o. (nabywcy sond paliwowych od spółki "Y.")

Postanowieniami z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...], z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...], z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] oraz z dnia [...] marca 2014 r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. przedłużał termin przekazania zwrotu nadwyżki podatku wynikającej odpowiednio z korekty VAT-7 za lipiec 2013 r., za czerwiec 2013 r., za wrzesień 2013 r. i za sierpień 2013 r. Jako powód przedłużenia terminu w każdym postanowieniu wskazano podjęcie czynności sprawdzających, a termin przedłużono do czasu zakończenia weryfikacji.
Postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wszczął postępowanie podatkowe w zakresie prawidłowości rozliczeń w podatku do towarów i usług za okres: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. Postanowienie to zostało doręczone podatnikowi w sposób określony w art. 150 O.p.

W ponagleniu z dnia [...] lipca 2014 r. podatnik, reprezentowany przez pełnomocnika, wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej w P. o nakazanie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w P. bezzwłocznego, lecz nie później niż do dnia [...] sierpnia 2014 r. dokonania zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiące czerwiec i wrzesień 2013 r. W uzasadnieniu ponaglenia podatnik stwierdził, że podjęte przez organ I instancji czynności weryfikujące w zakresie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w korektach deklaracji VAT-7 za miesiące czerwiec i wrzesień 2013 r. zostały zakończone odpowiednio w dniach [...] września 2013 r. i [...] grudnia 2013 r., a mimo to, podatnik do dnia [...] lipca 2014 r. nie otrzymał żadnego z wnioskowanych zwrotów podatku. W jego ocenie, takie działanie organu stanowi jawne naruszenie praworządności i interesu podatnika, a także jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w P. postanowieniem z dnia [...], nr [...], uznał ponaglenie za nieuzasadnione.

W motywach rozstrzygnięcia organ stwierdził, że w działaniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. nie można dopatrzyć się zwłoki, a z akt sprawy jednoznacznie wynika, iż działania były prowadzone i zmierzały do ustalenia zasadności zwrotu. Organ podatkowy nie ograniczył się do własnych ustaleń w ramach czynności sprawdzających, lecz występował wielokrotnie do innych urzędów skarbowych w celu potwierdzenia dokonanych transakcji, a także podjął działania zmierzające do pozyskania informacji, będącej w posiadaniu obcej administracji podatkowej.

W kolejnym ponagleniu z dnia [...] października 2014 r. podatnik, reprezentowany przez pełnomocnika, zarzucił, że w aktach sprawy nie ma żadnych dokumentów, które potwierdzałyby, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. dokonywał w sprawie jakiekolwiek czynności wyjaśniające i sprawdzające.

Dyrektor Izby Skarbowej w P. postanowieniem z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...], uznał ponaglenie za nieuzasadnione.

W uzasadnieniu postanowienia organ szczegółowo wymienił dokonane w sprawie przez organ I instancji czynności wyjaśniające i sprawdzające. Ponadto podniósł, że sprawa jest złożona. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w P. wykaz czynności podjętych przez organ I instancji wskazuje, że w sprawie istniały i nadal istnieją przesłanki, które uzasadniają przedłużenie czasu załatwienia sprawy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu C. C. zarzucił Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w P. bezczynność oraz przewlekłość w zakresie prowadzenia postępowania podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczeń w podatku do towarów i usług za okres: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. W szczególności skarżący zarzucił organowi podatkowemu:
- naruszenie art. 139, art. 121, art. 122, art. 125 § 1, art. 165 § 4, art. 165b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - w skrócie: "O.p.") w zw. z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. - w skrócie: "u.p.t.u.") poprzez nieuzasadnione przedłużanie w czasie prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. pod pretekstem zakończenia bliżej nieokreślonych czynności weryfikacyjnych prowadzonych przez organy podatkowe, a tym samym uzależnienie wyn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »