Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

07.08.2018

Będzie można wystąpić z wnioskiem o odpłatną kontrolę

Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej przewidują w rozdziale 3 działu IV projektu ustawy konsultacje skutków podatkowych transakcji. Postępowanie konsultacyjne będzie mogło być wszczynane na wniosek zainteresowanego i zostanie zakończone wydaniem decyzji podatkowej w sprawie skutków podatkowych transakcji. Wniosek o konsultację ma podlegać opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego właściwego w sprawie konsultacji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 23397 do ministra finansów w sprawie nowej Ordynacji podatkowej

Szanowna Pani Minister!

Pojawiła się informacja, że w 2020 roku ma obowiązywać nowa Ordynacja podatkowa.

Jednym z elementów ma być możliwość wystąpienia o kontrole w firmie, aby podatnik mógł mieć pewność, że podatek został prawidłowo naliczony. Pojawiła się jednak informacja, że będzie to kontrola płatna.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Ile będzie kosztować taka kontrola? Od czego będzie zależała jej wycena?

2. Czy jeśli podatnik będzie zmuszony zapłacić domiar podatku to czy kontrola będzie wtedy bezpłatna?

3. Jaką podatnik ma gwarancję, że nawet gdy kontrola zabezpieczająca będzie pozytywna dla podatnika, to już nigdy dana czynność podatkowa nie będzie podważana, jak wielokrotnie miało to miejsce w przypadku wiążących interpretacji US, gdy te zapewnienia pozostały tylko na papierze?

Kolejną możliwością jest umowa z US w zamian za ujawnienie ważnych informacji dla firmy.

1. Czy są obecnie jakiekolwiek informacje w firmie, do których urzędnicy skarbowi nie mają wglądu?

2. Jakie korzyści będą miały firmy z tytułu podpisania tej umowy?

Pojawiła się również informacja, że w celu obrony praw małych firm będzie powołany ich rzecznik.

1. Czy Ministerstwo nie ma informacji, że taka funkcja już istnieje i funkcjonuje pod nazwą "Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców"?

2. Czy Ministerstwo planuje nowelizację ustawy o rzeczniku i nadanie mu nowych kompetencji?

Jakie jeszcze rozwiązania przewiduje nowa ordynacja?

Czy Ministerstwo podziela pogląd, że zamiast powoływania nowych ciał (rzecznika), nowych możliwości współdziałania nie należałoby od początku napisać nowej ordynacji, gdzie przepisy będą jasne, zrozumiały, aby interpretacje nie były potrzebne?

Posłowie
Paweł Kobyliński, Krzysztof Truskolaski, Marek Sowa

25 czerwca 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 23397 w sprawie nowej Ordynacji podatkowej

W związku z interpelacją z dnia 5 lipca 2018 r. nr 23397 Panów Posłów: Pawła Kobylińskiego, Krzysztofa Truskolaskiego i Marka Sowy w sprawie nowej Ordynacji podatkowej, uprzejmie wyjaśniam.

Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Komisja została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz. 1471).

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa (numer w wykazie prac legislacyjnych UD409), opracowany przez Komisję został skierowany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych. Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Zakłada się wejście w życie ustawy – Ordynacja podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

W zakresie zagadnień i pytań zawartych w interpelacji, przedstawiam co następuje.

I. Kontrola w firmie – możliwość wystąpienia o kontrolę w firmie, aby podatnik mógł mieć pewność, że podatek został prawidłowo naliczony.

Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej przewidują w rozdziale 3 działu IV projektu ustawy konsultacje skutków podatkowych transakcji – są to nowe regulacje zawarte w projekcie nowej Ordynacji podatkowej i wynikają z przyczyn obiektywnych, związanych z ewolucją prawa podatkowego, regulującego coraz to bardziej skomplikowane, złożone zjawiska gospodarcze i społeczne.

Postępowanie konsultacyjne będzie mogło być wszczynane na wniosek zainteresowanego i zostanie zakończone wydaniem decyzji podatkowej w sprawie skutków podatkowych transakcji. Z projektowanych przepisów wynika również, że decyzja jest wydawana po konsultacji z zainteresowanym – w ten sposób podkreślony zostaje quasi-konsensualny charakter tej procedury.

1) Ile będzie kosztować taka kontrola? Od czego będzie zależała jej wycena?

Wniosek o konsultację podlegał ma podlegać opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego właściwego w sprawie konsultacji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Proponowana w projekcie opłata została skalkulowana na poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów przeprowadzenia przez organ podatkowy procedur, a zarazem odzwierciedlającym korzyści, jakich może oczekiwać wnioskodawca z jej przeprowadzenia (które naturalnie są większe w przypadku transakcji o większej wartości). Wysokość opłaty od wniosku o konsultację ma wynosić 1 procent wartości transakcji będącej przedmiotem konsultacji, przy czym dla konsultacji dotyczącej transakcji niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2.000 zł; transakcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i wniosków składanych przez: a) mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – nie mniej niż 1.000 zł i nie więcej niż 15 000 zł; b) średnich przedsiębiorców – nie mniej niż 2.500 zł i nie więcej niż 50.000 zł; c) pozostałych przedsiębiorców – nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 100.000 zł. W razie niemożności ustalenia wartości transakcji będącej przedmiotem konsultacji opłata od wniosku o konsultację będzie miała charakter ryczałtowy, a jej wysokość odpowiadała będzie połowie wartości górnej granicy przedziałów kwotowych. A zatem, wynosiła będzie odpowiednio 1.000 zł, 7.500 zł, 25.000 zł i 50.000 zł.

2) Czy jeśli podatnik będzie zmuszony zapłacić domiar podatku to czy kontrola będzie wtedy bezpłatna?

Projekt tego nie przewiduje, gdyż celem procedury jest określenie prawidłowego wymiaru podatku i zabezpieczenie w ten sposób interesów podatnika na przyszłość.

Przepisy przewidują trzy przypadki, w których opłata podlega zwrotowi.

Po pierwsze, podlega zwrotowi w całości w przypadku odmowy wszczęcia postępowania, pozostawienia wniosku o konsultację bez rozpatrzenia lub umorzenia postępowania z przyczyn innych niż cofnięcie wniosku przez wnioskodawcę (np. gdy po wszczęciu postępowania w sprawie skutków podatkowych zostanie wszczęte z urzędu pełne postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego). Racją takiego rozwiązania jest to, że gdy organ podatkowy faktycznie nie przeprowadzi postępowania zakończonego wydaniem rozstrzygnięcia merytorycznego, lecz wyda rozstrzygnięcie formalne tamujące bieg postępowania, nie ma podstaw do obciążania kosztami zainteresowanego. Podobnie jest w przypadku, gdy organ podatkowy sam widzi potrzebę przeprowadzenia kompleksowego postępowania podatkowego. Takie postępowanie jest bowiem prowadzone na zasadach ogólnych i jak każde inne standardowe postępowanie jurysdykcyjne powinno być dla zobowiązanego bezpłatne.

Opłata podlegała będzie także zwrotowi, lecz jedynie w połowie, w razie cofnięcia wniosku przez zainteresowanego przed doręczeniem wnioskodawcy projektu rozstrzygnięcia. Cofnięcie wniosku może mieć miejsce na różnych etapach rozpatrywania wniosku przez organ podatkowy; zwrot połowy kwoty ma za zadanie sprawić, by został pokryty koszt dotychczas podjętych czynności (które okazują się nieefektywne i podjęte na próżno; wobec cofnięcia wniosku postępowanie zostanie umorzone). Ma także zapobiegać czysto taktycznemu wnoszeniu przez zainteresowanych o konsultację – po to tylko, by przekonać się wstępnie, jakie jest zdanie organu podatkowego. Natomiast jeżeli wnioskodawca cofa wniosek już po otrzymaniu projektu rozstrzygnięcia, zwrot choćby części opłaty nie byłby zasadny – przed sporządzeniem takiego projektu organ podatkowy przeprowadza bowiem wszystkie czynności umożliwiające rozpatrzenie wniosku.

Opłata podlegała będzie też zwrotowi w odpowiedniej części, jeśli została uiszczona w kwocie wyższej niż należna.

3) Jaką podatnik ma gwarancję, że nawet gdy kontrola zabezpieczająca będzie pozytywna dla podatnika, to już nigdy dana czynność podatkowa nie będzie podważana, jak wielokrotnie miało to miejsce w przypadku wiążących interpretacji US, gdy te zapewnienia pozostawały na papierze?

Proponowane przepisy regulują przebieg procedury szczególnej pozwalającej na konsultację skutków podatkowych transakcji, a także określają skutki prawne wydanej w niej decyzji, zwanej „decyzją w sprawie skutków podatkowych”. W ramach tej procedury na wniosek organ podatkowy przeprowadzi procedurę sprawdzającą w zakresie skutków podatkowych dokonanych przez wnioskodawcę transakcji – jeszcze przed zaistnieniem ewentualnego sporu. Jednakże decyzję określającą wymiar podatku wydaje organ podatkowy i nie jest on związany stanowiskiem przedstawianym przez podatnika. W procedurze tej zobowiązany, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, będzie mógł uzyskać wiążące potwierdzenie konsekwencji podatkowych opisanych w tym wniosku zdarzeń lub procesów gospodarczych. Do cech procedury konsultacyjnej należało będzie to, że w jej ramach będą dokonywane ustalenia faktyczne, prowadzone postępowanie dowodowe, a także dokonywane uzgodnienia między organami podatkowymi a podatnikami (np. co do ustalenia wartości transakcji, poziomu stosowanych cen itd.). W wyniku przeprowadzenia procedury będzie wydawane rozstrzygnięcie władcze (decyzja) – o charakterze cząstkowym. Procedura ma zastosowanie do czynności dokonanych, gdzie stan faktyczny jest ustalony i nie podlega modyfikacji. Organ podatkowy stosuje prawo do ustalonego przez siebie stanu faktycznego. Cechy te odróżniają tę procedurę od postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej i od postępowania w sprawie uprzednich porozumień cenowych. Dla wnioskodawców pragną...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »