Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez wysyłającego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie do klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą.

W dniu 15 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stwierdzenia, że w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane przez Spółkę do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez Wnioskodawcę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie do klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą,

 • stwierdzenia, że w przypadku braku otrzymania przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) oraz braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie doręczenia wiadomości e-mail na adres kontrahenta, Spółka może przyjąć, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 1 kwietnia 2016r. (data wpływu 4 kwietnia 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 marca 2016r. znak: IBPP2/4512-22/16/JJ, pismem z 5 kwietnia 2016r. (data wpływu 7 kwietnia 2016r.) oraz pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 20 kwietnia 2016r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z 6 kwietnia 2016r. znak: IBPP2/4512-22/16/JJ.

Dotychczasowy przebieg postępowania

 • W dniu 6 maja 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał dla Wnioskodawcy w zakresie zdarzenia przyszłego interpretację indywidualną znak: IBPP2/4512-22/16/JJ, w której stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu uzyskania potwierdzenia odbioru otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej uznał za nieprawidłowe.

 • Wnioskodawca na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z 6 maja 2016 r. znak: IBPP2/4512-22/16/JJ wniósł pismem z 25 maja 2016 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę interpretacji w ten sposób aby uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji za prawidłowe.

 • W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 27 czerwca 2016 r. znak: IBPP2/4512-1-14/16/JJ stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.

 • Wnioskodawca na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z 6 maja 2016 r. znak: IBPP2/4512-22/16/JJ w przedmiocie podatku od towarów i usług złożył skargę z 3 sierpnia 2016 r. (data wpływu 9 sierpnia 2016 r.).

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 27 października 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 1022/16 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z 6 maja 2016 r. znak: IBPP2/4512-22/16/JJ.

 • Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 października 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 1022/16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 • Wyrokiem z 5 lutego 2019 r. sygn. akt I FSK 230/17 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 1022/16 w sprawie ze skargi X Sp. z o.o. Sp. k. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 6 maja 2016 r. nr IBPP2/4512-22/16/JJ oddalił skargę kasacyjną.

 • Za pismem z 18 lipca 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 1022/16 (data wpływu 23 lipca 2019 r.) nastąpił zwrot akt z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie do tut. Organu.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Zdarzenie przyszłe

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) świadczy usługi najmu krótko-, średnio- i długoterminowego pojazdów samochodowych, w ramach których Spółka - jako wynajmujący - oddaje najemcom pojazdy samochodowe do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemcy wypłacają Spółce wynagrodzenie z tego tytułu w postaci czynszu.

Spółka dokumentuje świadczenie usług i dostawy towarów wystawiając faktury zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (w postaci pliku PDF).

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których Spółka po wykonaniu usługi bądź dostawie towaru i wystawieniu faktury dokumentującej to zdarzenie gospodarcze - z różnych przyczyn - zmuszona jest do obniżenia podstawy opodatkowania i wystawienia faktury korygującej in minus.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

W celu właściwej weryfikacji uprawnienia do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawionych przez Spółkę faktur korygujących in minus, Wnioskodawca stosuje określoną procedurę w odniesieniu do potwierdzania odbioru faktur korygujących przez kontrahentów.

W ramach stosowanej procedury - w odniesieniu do faktur korygujących wystawianych w formie papierowej - Spółka wysyła do kontrahentów fakturę korygującą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. „żółta zwrotka”), na którym znajduje się informacja o zawartości przesyłki, numerze faktury korygującej oraz dacie jej nadania.

Za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta, Wnioskodawca uznaje otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru (tzw. „żółtej zwrotki”) opatrzonego datą oraz podpisem osoby upoważnionej przez nabywcę do odbioru korespondencji, a także pieczątką pocztową. Na tej podstawie Wnioskodawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym zgodnym z datą wpływu faktury korygującej do siedziby kontrahenta wpisaną na tzw. „żółtej zwrotce”.

W odniesieniu do faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej, Spółka przesyła je do kontrahentów za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku PDF. Jeżeli Spółka otrzyma od kontrahenta informację zwrotną o odebraniu wiadomości e-mail (np. w postaci e-maila zwrotnego), wówczas Wnioskodawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał informację od kontrahenta. Jeżeli jednak w określonym czasie po wysyłce faktury korygującej w formie elektronicznej, Spółka nie otrzyma stosownego potwierdzenia od kontrahenta, wówczas Wnioskodawca stosuje procedurę właściwą dla faktur korygujących wystawianych w formie papierowej, tj. wysyła do kontrahenta fakturę korygującą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. „żółta zwrotka”), na którym znajduje się informacja o zawartości przesyłki, numerze faktury korygującej oraz dacie jej nadania. W takiej sytuacji, dopiero na podstawie otrzymanego zwrotnego potwierdzenia odbioru Spółka dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym zgodnym z datą wpływu faktury korygującej do siedziby kontrahenta wpisaną na tzw. „żółtej zwrotce”.

Obecnie Wnioskodawca rozważa również wprowadzenie dodatkowej procedury mającej na celu sprawniejsze uzyskiwanie potwierdzeń odbioru faktur korygujących przez kontrahentów oraz pełniejszą kontrolę nad przepływem dokumentów, która stanowić będzie integralną część umów najmu krótko-, średnio- i długoterminowego pojazdów samochodowych między Spółką a kontrahentami.

Zgodnie z planowaną procedurą - w odniesieniu do faktur korygujących wystawianych w formie papierowej - Spółka zamierza - informować kontrahentów o wystawieniu faktury korygującej poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej dane na jej temat, tj. numer faktury korygującej, numer faktury pierwotnej, do której się ona odnosi, jak również kwotę korekty. Do takiej wiadomości e-mail Spółka zamierza również załączać skan faktury korygującej, która równocześnie zostanie wysłana do kontrahenta w formie papierowej listem poleconym (zgodnie z procedurą opisaną powyżej).

Jednocześnie, w związku z wynikającym z ustawy o VAT warunkiem uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, Spółka planuje korzystać z generowanych przez system Wnioskodawcy automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych (tzw. autoresponderów) potwierdzających dotarcie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontrahenta informujących o braku błędu w procesie doręczenia wiadomości na wskazany w umowie adres kontrahenta. Jednocześnie, taki elektroniczny komunikat zwrotny będzie stanowił dla Spółki potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta informacji o fakturze korygującej oraz podstawę do obniżenia podatku należnego z tytułu wystawionej faktury korygującej.

W odniesieniu do faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej, Spółka również zamierza korzystać z generowanych przez system Spółki automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych (tzw. autoresponderów) jako potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej w formie elektronicznej oraz stanowiących podstawę do obniżenia podatku należnego.

Zgoda kontrahentów na stosowanie opisanej powyżej procedury (w tym na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych, elektronicznych faktur korygujących oraz korespondencji elektronicznej) następowała będzie w drodze zaakceptowania odpowiednich postanowień umowy/ogólnych warunków umów (przedmiotowa procedura będzie bowiem integralną częścią zawieranych umów najmu). W tym zakresie kontrahenci Spółki będą oświadczać, że zobowiązują się odbierać wiadomości e-mail wysyłane przez Wnioskodawcę pod wskazany przez siebie w umowie aktywny adres e-mailowy. Wraz z podpisaniem umowy, kontrahenci będą również oświadczać, że - o ile to będzie możliwe technicznie - zmienią ustawienia wskazanego adresu mailowego, tak aby automatycznie wysyłał dodatkowe potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail wysyłanych na niego przez Spółkę (oprócz potwierdzeń generowanych przez system Wnioskodawcy). Dodatkowo, kontrahenci będą umownie zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o każdorazowej zmianie adresu e-mail/braku aktywności wskazanego adresu e-mail przeznaczonego do odbioru korespondencji e-mail od Wnioskodawcy pod rygorem określonych konsekwencji (np. kary umownej).

Mając na uwadze powyżej opisaną procedurę, Spółka będzie uznawać, że wiadomość e-mail z fakturą korygującą dotarła do kontrahenta, a tym samym, że otrzymała potwierdzenie odbioru skanu faktury korygującej/elektronicznej faktury korygującej w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę elektronicznego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie na adres e-mailowy wskazany przez kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej skan faktury korygującej/elektronicznej faktury korygującej/braku błędu w procesie doręczenia wiadomości na wskazany w umowie adres kontrahenta.

W przypadku nie otrzymania automatycznego elektronicznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) przez Spółkę oraz nie otrzymania komunikatu o ewentualnym błędzie w procesie doręczenia wiadomości e-mail na wskazany w umowie adres kontrahenta, zgodnie z procedurą określoną w umowie i zaakceptowaną przez kontrahenta, Spółka będzie uznawać, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia, odpowiednio, wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej skan faktury korygującej/elektronicznej faktury korygującej.

Pismem z 1 kwietnia Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy następująco.

1. Czy w umowie najmu zawarte będzie stwierdzenie, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą? Ewentualnie na jakiej podstawie Wnioskodawca uznaje, że właśnie potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą, czy kontrahent akceptuje taką formę doręczenia faktury korygującej?

Tak, w umowie najmu zawarte będzie stwierdzenie, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą. W ramach planowanej procedury, kontrahenci, zawierając z Wnioskodawcą umowę najmu, wyrażać będą zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych, elektronicznych faktur korygujących oraz korespondencji elektronicznej (w tym informacji o wystawieniu faktury w formie papierowej zawierającej numer faktury korygującej, numer faktury pierwotnej, kwotę korekty oraz skan faktury korygującej). Powyższe postanowienia będą integralną częścią umów najmu krótko-, średnio- i długoterminowego pojazdów samochodowych pomiędzy Spółką a kontrahentami. Należy podkreślić, że w przedmiotowych umowach kontrahenci będą oświadczać, że zobowiązują się odbierać wiadomości e-mail wysyłane przez Wnioskodawcę pod wskazany przez siebie w umowie aktywny adres e-mail. Dodatkowo, kontrahenci będą umownie zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o każdorazowej zmianie adresu e-mail przeznaczonego do odbioru korespondencji e-mail od Wnioskodawcy.

Powyższa procedura będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których kontrahent wyrazi zgodę na jej zastosowanie. W przypadku kontrahentów, którzy nie wyrażą takiej zgody zastosowanie będzie miała procedura obowiązująca dotychczas.

2. Czy Wnioskodawca dysponuje dokumentami księgowymi umożliwiającymi określenie rzeczywistej wartości transakcji?

Tak, Wnioskodawca dysponuje następującymi dowodami potwierdzającymi rzeczywistą

wartość transakcji, tj.:

 • systemem operacyjnym, w którym ewidencjonowane są wszystkie dane dotyczące rezerwacji pojazdów, w tym m.in. marka pojazdu, numer rejestracyjny, wartość najmu za dobę, planowany okres najmu pojazdu przez konkretnego kontrahenta, faktyczny okres najmu pojazdu przez konkretnego kontrahenta,

 • systemem księgowym, w którym wystawiona została faktura pierwotna oraz faktura korygująca,

 • protokołem zdawczo-odbiorczym pojazdu, w którym widnieje okres faktycznego używania pojazdu przez kontrahenta,

 • kontem bankowym Spółki (wyciągiem z tego konta), z którego w przypadku faktur in minus Spółka wypłaca (zwraca) kontrahentom kwotę wynikającą z wystawionej faktury korygującej.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, że faktura korygująca dokumentuje jedynie zmianę w pierwotnej transakcji (udokumentowanej fakturą pierwotną), która faktycznie miała miejsce. Stosownie bowiem do przepisów prawa cywilnego Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków, które otrzymał od kontrahenta w wysokości większej niż jego zobowiązanie względem Spółki.

Przykładowo w przypadku gdy kontrahent pomimo, że pierwotnie planował używać pojazd przez 10 dni, za które zapłacił Wnioskodawcy, w trakcie trwania najmu, decyduje o jego skróceniu i oddaje samochód po 5 dniach używania, Wnioskodawca zobowiązany jest do korekty podstawy opodatkowania w pierwotnej fakturze obejmującej 10 dni i zwrotu kontrahentowi środków pieniężnych za 5 niewykorzystanych dni. Tym samym, Wnioskodawca (nie czekając na otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta) w każdym przypadku w pierwszej kolejności wypłaca (zwraca) kontrahentom należne im środki pieniężne.

3. Czy z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, innymi słowy czy nabywca usługi miał możliwość zapoznania się z treścią faktury korygującej, np. otrzymał informację o obniżeniu podstawy opodatkowania przez sprzedawcę?

Tak, nabywca usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W pierwszej kolejności, nabywca po zwrocie pojazdu otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu, z którego wynika, krótszy niż zakładany pierwotnie okres użytkowania pojazdu, a w konsekwencji zmieniona (zmniejszona) wartość należnego mu wynagrodzenia/podstawy opodatkowania dla celów VAT. Ponadto, na konto nabywcy wpływa przelew (zwrot) odpowiedniej kwoty wynikającej z faktury korygującej in minus. Dodatkowo, Spółka każdorazowo wysyła do nabywcy informację o wystawieniu faktury korygującej (zawierającej numer faktury korygującej, numer faktury pierwotnej, kwotę korekty oraz skan faktury korygującej) lub elektroniczną fakturę korygującą na wskazany przez kontrahenta w umowie aktywny adres e-mailowy,

4. Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że „wraz z podpisaniem umowy, kontrahenci będą również oświadczać, że - o ile to będzie możliwe technicznie - zmienią ustawienia wskazanego adresu mailowego, tak aby automatycznie wysyłał dodatkowe potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail wysyłanych na niego przez Spółkę (oprócz potwierdzeń generowanych przez system Wnioskodawcy).”

W związku z powyższym stwierdzeniem nasuwa się wątpliwość co w sytuacji, gdy nie będzie możliwe technicznie, aby kontrahent zmienił ustawienia wskazanego adresu mailowego, tak aby automatycznie wysyłał dodatkowe potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail wysłanych na niego przez Spółkę, czy Wnioskodawca będzie miał wiedzę o braku takich możliwości technicznych u kontrahenta i w jaki sposób będzie otrzymywał potwierdzenie odbioru wiadomości od kontrahenta?

Opisywana przez Wnioskodawcę procedura ma być procedurą dodatkową, na której stosowanie kontrahent musi wyrazić zgodę w umowie najmu. W przypadku braku takiej zgody, bądź możliwości technicznych, aby ją wypełnić, procedura dodatkowa nie będzie stosowana w odniesieniu do określonego kontrahenta (tj. zastosowanie będzie miała procedura obowiązująca dotychczas).

Pytania Wnioskodawcy

1. Czy w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane przez Spółkę do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez Wnioskodawcę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą?

2. Czy w przypadku braku otrzymania przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) oraz braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie doręczenia wiadomości e-mail na adres kontrahenta, Spółka może przyjąć, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane przez Spółkę do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez Wnioskodawcę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie do klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku braku otrzymania przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) oraz braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie doręczenia wiadomości e-mail na adres kontrahenta, Spółka może przyjąć, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Uwagi ogólne

Zasady dotyczące ujmowania dla celów VAT faktur korygujących skutkujących zmniejszeniem podstawy opodatkowania zostały zawarte w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pierwotnej, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę, dla którego wystawiono fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę tej korekty po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do jej uwzględnienia w okresie rozliczeniowym, w którym potwierdzenie to uzyskał.

W świetle powyższego, Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podatku należnego, pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują jednak w jakiej formie takie potwierdzenie odbioru faktury korygującej powinno zostać dokonane, tak aby spełniony został wymóg określony w przytoczonym powyżej art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Pewne wskazówki w tym zakresie przedstawił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE” lub „Trybunał”), w szczególności w wyroku w sprawie Kraft Foods Polska S.A. (sygn. C-588/10). W przywołanej sprawie TSUE uznał, że w celu potwierdzenia, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i tym samym, że zapoznał się z nią, podatnicy mogą wykorzystać „kopie korekty faktury i pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz, jak podniosła KFP na rozprawie - co nie zostało w tym aspekcie zakwestionowane - dowody zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług”.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdzenie odbioru może przybrać dowolną formę i w konsekwencji żadna forma takiego potwierdzenia nie może być bardziej preferowana, czy też uznawana za wyłącznie dopuszczalną. Prawidłowość takiego stanowiska Wnioskodawcy została potwierdzona w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2015 r. (sygn. ILPP2/4512-1-211/15-2/JK), w której organ wskazał, że „(...) przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Akceptowany jest każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, iż jedyną przesłanką uznania, że spełniony został wymóg, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT jest stwierdzenie, iż z posiadanego potwierdzenia obioru wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą i zapoznał się lub miał możliwość zapoznać się z jej treścią

Uzasadnienie do pytania nr 1

W ocenie Wnioskodawcy, omawiany warunek zostanie spełniony w przypadku otrzymania przez Spółkę automatycznie wygenerowanej informacji zwrotnej (tzw. autorespondera), że wiadomość e-mail z informacją o wystawieniu faktury korygującej wraz z załączonym skanem takiej faktury dotarła na skrzynkę odbiorczą kontrahenta informującej o braku błędu w procesie doręczenia wiadomości na wskazany w umowie adres kontrahenta. W konsekwencji, zdaniem Spółki, informacja taka będzie stanowić czytelne i jednoznaczne potwierdzenie, iż kontrahent uzyskał wiedzę o wystawieniu faktury korygującej, jej treści (z samej wiadomości e-mail jak również z załączonego skanu) oraz o dacie wysłania wersji papierowej listem poleconym. Dopiero otrzymanie komunikatu zwrotnego, że wysłana przez Wnioskodawcę wiadomość nie dotarła (tzw. failure delivery report) oznaczałoby, że e-mail z informacją o wystawionej korekcie faktury nie dotarł do kontrahenta (kontrahent nie miał możliwości zapoznania się z e-mailem), a zatem nie miał też możliwości zapoznać się z treścią faktury korygującej.

Takie stanowisko zostało uznane za prawidłowe w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2014 r. (sygn. ILPP4/443-562/13-6/EWW) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który uznał, że „Dowodem dostarczenia wiadomości zawierającej fakturę korygującą na wskazany przez nabywcę adres poczty elektronicznej, będzie automatyczne potwierdzenie doręczenia wygenerowane przez serwer pocztowy. Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-694/13-2/ISZ) czy w interpretacji indywidualnej wydanej przez ten sam organ w dniu 18 października 2013 r. (sygn. IPPP1/443-694/13-2/ISZ).

Wskazany powyżej warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta, zdaniem Wnioskodawcy, zostanie spełniony również w przypadku otrzymania przez Spółkę automatycznie wygenerowanej informacji zwrotnej o dostarczeniu do kontrahenta wiadomości e-mail na wskazany w umowie adres z fakturą korygującą wystawioną w formie elektronicznej (w formacie pliku PDF).

Należy podkreślić, że taki sposób obiegu dokumentów będzie akceptowany przez obie strony umów najmu. Kontrahenci będą wyrażali zgodę na stosowanie opisanej procedury (w tym na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych, elektronicznych faktur korygujących oraz korespondencji elektronicznej) w drodze akceptacji odpowiednich postanowień umowy/ogólnych warunków umów (przedmiotowa procedura będzie bowiem integralną częścią zawieranych umów najmu). W ramach omawianej procedury kontrahenci Spółki będą oświadczać, że zobowiązują się odbierać wiadomości e-mail wysyłane przez Wnioskodawcę p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »