Autoresponder jako forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Pytanie podatnika: Spółka zamierza korzystać z automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych (tzw. autorespondery) potwierdzających dotarcie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej kontrahenta, jak również jej odczytanie przez kontrahenta. Taki elektroniczny komunikat zwrotny będzie stanowił dla Spółki potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta informacji o fakturze korygującej oraz podstawę do obniżenia podatku należnego. Czy ww. sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej spełniają wymagania określone w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2013 r. (data wpływu 18.07.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.07.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi m.in. działalność w zakresie leasingu i najmu samochodów osobowych. W związku z prowadzoną działalnością, zdarzają się sytuacje, iż po dokonaniu sprzedaży towarów bądź usług i wystawieniu faktury VAT, Wnioskodawca musi obniżyć podstawę opodatkowania (m.in. w związku z wykrytą pomyłką na fakturze itp.).

W takim przypadku, Spółka wystawia fakturę korygującą in minus.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej „ustawa o VAT”), aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi.

Obecnie stosowana przez Wnioskodawcę procedura potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów odbywa się w ten sposób, że Spółka wysyła korektę faktury listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. „żółta zwrotka”), na którym znajduje się informacja o zawartości przesyłki, numerze faktury korygującej oraz dacie jej nadania. Spółka uznaje „żółtą zwrotkę” za potwierdzenie odbioru faktury korygującej i w konsekwencji, dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym zgodnym z datą wpływu faktury korygującej do siedziby kontrahenta, wpisaną na „żółtej zwrotce”. Nie ma przy tym znaczenia, w którym okresie rozliczeniowym otrzymana zostanie podpisana kopia faktury korygującej. Procedura taka wynika z faktu, iż zdarzają się przypadki, że podpisane kopie faktur korygujących odsyłane są Spółce z wielomiesięcznym opóźnieniem, jak również, iż kontrahenci w ogóle ich nie odsyłają.

Wnioskodawca rozważa wprowadzenie dodatkowej procedury mającej na celu sprawniejsze uzyskanie potwierdzeń odbioru faktur korygujących oraz pełniejszą kontrolę nad przepływem dokumentów. Spółka zamierza informować kontrahentów o wystawieniu faktury korygującej poprzez wysłanie na ich adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail zawierającej dane na jej temat, tj. numer faktury korygującej, numer faktury pierwotnej do której się ona odnosi, jak również kwotę korekty. Do omawianej wiadomości e-mail Spółka zamierza również załączać skan faktury korygującej, która równocześnie zostanie wysyłana do kontrahenta w formie papierowej listem poleconym (zgodnie z procedurą opisaną powyżej). W związku z wynikającym z ustawy o VAT wymogiem uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, Spółka zamierza korzystać z automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych (tzw. autorespondery) potwierdzających dotarcie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej kontrahenta, jak również jej odczytanie przez kontrahenta. Jednocześnie, taki elektroniczny komunikat zwrotny będzie stanowił dla Spółki potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta informacji o fakturze korygującej oraz podstawę do obniżenia podatku należnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, opisane sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej spełniają wymagania określone w art. 29 ust. 4a Ustawy o VAT i tym samym, czy na ich podstawie Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla celów VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, opisane sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej będą spełniać wymagania określone w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT i tym samym, na ich podstawie Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla celów VAT.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.

Zasady dotyczące ujmowania dla celów VAT faktur korygujących skutkujących zmniejszeniem podstawy opodatkowania zostały zawarte w art. 29 ust. 4a - 4c ustawy o VAT.

I tak, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik wystawił korektę in minus, obniżenia podatku należnego dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał tę korektę, potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę, dla którego wystawiono fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę tej korekty po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do jej rozliczenia za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskał.

W świetle powyższego, Wnioskodawca uprawniony jest do obniżenia podatku należnego, pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę.

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują jednak w jakiej formie takie potwierdzenie odbioru faktury korygującej powinno zostać dokonane, tak aby spełniony został wymóg określony w przytoczonym powyżej art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. Niemniej jednak, pewne wskazówki w tym zakresie zawiera orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej „TSUE”), w szczególności wyrok w sprawie Kraft Foods Polska S.A. (sygn. C-588/10). W przywołanej sprawie TSUE uznał, iż w celu potwierdzenia, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i tym samym, że zapoznał się z nią, podatnicy mogą wykorzystać „kopie korekty faktury i pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz, jak podniosła KFP na rozprawie - co nie zostało w tym aspekcie zakwestionowane - dowody zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usługi.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe potwierdzenie odbioru może przybrać dowolną formę i w konsekwencji, żadna forma takiego potwierdzenia nie może być ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »