Aport części przedsiębiorstwa a VAT

Pytanie podatnika: Czy wniesienie aportem do nowo utworzonej spółki z o.o., części przedsiębiorstwa zgodnie z opisanym stanem faktycznym będzie stanowiło transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa a w konsekwencji będzie podlegało wyłączeniu ze stosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa VAT”) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 września 2016 r. (data wpływu 20 września 2016 r.) uzupełnionym pismem z 22 listopada 2016 r. (data wpływu 30 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 listopada 2016 r. (data wpływu 30 listopada 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 14 listopada 2016 r. znak: 2461-IBPP3.4512.644.2016.1.MN.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym wnioskiem z 22 listopada 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarcza, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna produktów techniki rolniczej, ciągników rolniczych, maszyn rolniczych oraz ich serwis. Wykonywana działalność obejmuje działalność oznaczoną następującymi kodami PKD 45.31.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.19.Z, 46.61.Z, 46.75.Z, 46.76.Z, 46.77.Z, 46.90.Z, 47.30.Z, 47.76.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 77.31.Z.

Całość przychodów z prowadzonej działalności podlega rozliczeniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie księgi handlowej (pełna księgowość). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności w całości opodatkowane podatkiem VAT.

Na prowadzone przez wnioskodawcę przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej składają się następujące składniki majątkowe:

 1. Nieruchomości (powierzchnia handlowa, magazyny, powierzchnia biurowa);
 2. Znak towarowy;
 3. Ruchomości, w tym samochody dostawcze, ciężarowe, osobowe, wózki widłowe, urządzenia, materiały, towary oraz wyposażenie;
 4. Prawa majątkowe autorskie i prawa pokrewne, oprogramowanie użytkowe;
 5. Inne prawa na dobrach niematerialnych, np. know-how związane z zarządzaniem;
 6. Umowy z dostawcami;
 7. Umowy z klientami i związane z nimi prawa i obowiązki, bazy klientów;
 8. Należności i zobowiązania;
 9. Opracowane procedury, regulaminy, instrukcje;
 10. Strategie marketingowe i sprzedażowe;
 11. Doświadczenie w sprzedaży;
 12. Umowy z pracownikami;
 13. Tajemnice przedsiębiorstwa;
 14. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności;
 15. Umowy kredytowe.

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w dwóch oddziałach: w W. i we Wł.. Oddział we Wł. prowadzi sprzedaż maszyn, części oraz serwis natomiast oddział w W. zajmuje się wyłącznie sprzedażą części zamiennych.

Wnioskodawca prowadzi jedną księgę handlową dla całego przedsiębiorstwa, jednak znaczną część składników przedsiębiorstwa, zarówno materialnych jak i niematerialnych można przypisać do jego poszczególnych oddziałów. Składniki przedsiębiorstwa są powiązane funkcjonalnie i mogą stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące odrębną działalność gospodarczą.

Każdy oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest faktycznie wyodrębniony organizacyjnie. Składniki materialne każdego z oddziałów są wydzielone terytorialnie, tj. każdy z oddziałów pod adresem prowadzonej działalności we Wł. lub w W., posiada przypisany sobie zestaw środków trwałych, wyposażenia, towarów, pracowników.

Oddziały nie prowadzą odrębnej, wewnętrznej ewidencji sprzedaży jednak ewidencja taka może zostać stworzona, na jej podstawie mogą zostać przypisane do poszczególnych oddziałów konkretne koszty i przychody oraz należności i wierzytelności.

Wnioskodawca zamierza przeprowadzenie szeregu zmian, których celem jest reorganizacja prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca planuje wnieść część prowadzonego przedsiębiorstwa rozumianego jako składniki majątkowe przypisane do oddziału we Wł., do nowo utworzonej spółki z o.o. w postaci aportu.

W skład części przedsiębiorstwa, wnoszonej aportem do mającej powstać spółki z o.o., będzie wchodziła cała działalność oddziału przedsiębiorstwa we Wł. czyli: towary handlowe, należności, wyposażenie – sprzęt komputerowy, meble biurowe, itp.: wartości niematerialne i prawne w postaci programów komputerowych, umów z kontrahentami handlowymi, bazy klientów, pracownicy, którzy świadczą pracę na rzecz Wnioskodawcy oraz środki trwałe. Wraz z Oddziałem nie będą przenoszone zobowiązania, które do Oddziału można przypisać ani nieruchomość na której prowadzona jest działalność oddziału. Zarówno zobowiązania jak i nieruchomość pozostanie składnikiem przedsiębiorstwa prowadzonego dalej jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Nowopowstała Spółka z o.o. na bazie nabytego majątku będzie kontynuowała dotychczasową działalność oddziału Wnioskodawcy przy wykorzystaniu towarów, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, w sposób ciągły do celów zarobkowych jako działalność gospodarczą. Siedzibą spółki z o.o. będzie nieruchomość w Wł., która będzie przedmiotem umowy najmu pomiędzy Wnioskodawcą (wnoszącym aport), a spółką z o.o. Nieruchomość na której funkcjonuje oddział we Wł. pozostanie własnością Wnioskodawcy i nie będzie przedmiotem aportu. W ramach transakcji dojdzie także do przejęcia pracowników w trybie art. 231 kodeksu pracy.

W efekcie przeprowadzonej transakcji nowo utworzona spółka z o.o. prowadzić będzie działalność gospodarczą odpowiadającą działalności prowadzonej przez oddział wnioskodawcy we Wł., zaś wnioskodawca w dalszym ciągu będzie prowadził w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oddział w W..

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach do uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wskazał, że zmienia opis zdarzenia przyszłego w ten sposób, iż dokonując zamierzonej transakcji Wnioskodawca będzie przenosił wraz z Oddziałem we Wł. zobowiązania związane z tym Oddziałem. W opisie stanu faktycznego błędnie wskazano, że zobowiązania te nie będą przenoszone, w rzeczywistości jednak zamierzona transakcja zakłada przeniesienie zobowiązań wraz z oddziałem we Wł.. Jedynym składnikiem Oddziału we Wł., który zostanie wyłączony z aportu (tj. nie będzie wnoszony do spółki z o.o.) jest nieruchomość.

Na dzień dokonania opisanej transakcji (wniesienia aportem części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy), Oddział przedsiębiorstwa we Wł. będzie stanowił zespół składników wyodrębnionych finansowo tzn. wnioskodawca będzie prowadził odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, która pozwoli mu w ramach prowadzonej działalności na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. tej części, która będzie wnoszona aportem do nowo utworzonej spółki z o.o.).

Wnioskodawca nie prowadzi odrębnego rachunku bankowego dla Oddziału przedsiębiorstwa we Wł..

Wraz z oddziałem we Wł. będą przenoszone zobowiązania które można do tego Oddziału przypisać.

Wraz z Oddziałem we Wł. będą przenoszone zobowiązania a w zbywanym zespole składników majątkowych zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy jego poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie przez nabywcę dotychczasowej działalności gospodarczej.

Część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która zostanie wniesiona aportem do nowo utworzonej spółki, stanowi zespół funkcjonalnie ze sobą połączonych składników materialnych i niematerialnych, który na dzień dokonania tego aportu będzie w stanie funkcjonować na rynku jako samodzielne przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy wniesienie aportem do nowo utworzonej spółki z o.o., części przedsiębiorstwa zgodnie z opisanym stanem faktycznym będzie stanowiło transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa a w konsekwencji będzie podlegało wyłączeniu ze stosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa VAT”) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 22 listopada 2016 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie ww. składników aportem do spółki osobowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zaś przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Termin „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy VAT ilekroć w przepisach ustawy VAT jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodręb...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »