Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.11.2013

Anulowanie faktur a możliwość uzyskania zwrotu nienależnie wpłaconego VAT

Pytanie podatnika: Czy w przypadku sporządzenia faktur dokumentujących czynności, które nie doszły do skutku Wnioskodawca ma prawo anulować takie faktury pod warunkiem, że nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego? Czy Wnioskodawca ma prawo do uzyskania od urzędu skarbowego zwrotu nienależnie uiszczonego podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania faktur VAT w sytuacji braku wprowadzenia ich do obrotu oraz możliwości uzyskania zwrotu nienależnie wpłaconych do urzędu skarbowego kwot wynikających z anulowanych faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania faktur VAT w sytuacji braku wprowadzenia ich do obrotu oraz możliwości uzyskania zwrotu nienależnie wpłaconych do urzędu skarbowego kwot wynikających z anulowanych faktur.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawił następujące faktury VAT:

 1. Faktura VAT nr ... z dnia 29 kwietnia 2011 roku na kwotę 16.367,54 zł brutto (w tym 3.060,60 zł VAT), której kontrahentem był Zakład Elektroinstalacyjny ....,
 2. Faktura VAT nr ... z dnia 29 kwietnia 2011 roku na kwotę 52.840,28 zł brutto (w tym 9.880,70 zł VAT), której kontrahentem był Zakład Elektroinstalacyjny ...,
 3. Faktura VAT nr ... z dnia 7 czerwca 2011 roku na kwotę 46.036,93 zł brutto (w tym 8.608,53 zł VAT), której kontrahentem był K.

Wnioskodawca, na podstawie wystawionych faktur odprowadził podatek VAT do Urzędu Skarbowego ... w K. w wysokości 21.549,83 zł brutto (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 83/100).

Jednakowoż, powyższe faktury VAT dokumentowały zawarcie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca - faktury VAT w przedmiotowej sprawie nie zostały wprowadzone do obrotu, gdyż kontrahenci Wnioskodawcy - Zakład Elektroinstalacyjny ... oraz K. nie odebrali wyszczególnionych na fakturach VAT towarów. Co więcej, tego towaru nigdy nie zamawiali oraz nie otrzymali od Wnioskodawcy oryginałów faktur VAT. Na potwierdzenie powyższego stanu faktycznego kontrahenci Wnioskodawcy wydali stosowne oświadczenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od 3 listopada 1993 r. i składa deklaracje VAT-7.

Faktury dokumentowały sprzedaż towarów elektrycznych (Kabel Y., oprawa uliczna L.). Faktury nie podają kwot zgodnych z rzeczywistością, gdyż dokumentują fikcyjne czynności dokonane przez jednego z byłych pracowników Wnioskodawcy.

Sytuacja powyższa miała miejsce w Oddziale Spółki Wnioskodawcy w P. Zarząd Spółki nie miał wiedzy na temat tego dlaczego zostały wystawione faktury i dlaczego towar został przygotowany na oddzielnych polach magazynowych. Pracownik, który wystawił niniejsze faktury, już nie pracuje, dokonał tego w celu bezprawnego osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sytuacja, w której wymienione we wniosku faktury VAT dokumentujące dokonanie transakcji, które faktycznie nie zostały zawarte, jest wynikiem oszustwa dokonanego przez jednego z pracowników spółki ..., wobec którego zostały już wyciągnięte odpowiednie konsekwencje - wystawił On powyższe faktury VAT dokumentujące fikcyjne transakcje w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zarząd Spółki .... nie miał wiedzy na temat tego, że ten pracownik wystawił takie faktury.

Wnioskodawca odprowadził podatek VAT od ww. faktur, gdyż Spółka ... działała wówczas na Oddziałach usytuowanych na terenie całej Polski. Zarząd nie był w stanie bieżąco kontrolować zawartych transakcji.

Kontrahenci Wnioskodawcy nie odebrali przedmiotowych faktur, ponieważ nie doszło do zawarcia transakcji między Wnioskodawcą a kontrahentami - przedmiotowe faktury zostały wystawione przez jednego z byłych pracowników Spółki i dokumentowały one fikcyjne transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca

Wnioskodawca rozliczył podatek VAT za przedmiotowe faktury w deklaracjach podatkowych za miesiące: kwiecień 2011 rok oraz czerwiec 2011 rok, tj. miesiące wystawienia faktur.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 maja 2013 r.):

 1. Czy w przypadku sporządzenia faktur dokumentujących czynności, które nie doszły do skutku Wnioskodawca ma prawo anulować takie faktury pod warunkiem, że nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego?
 2. Czy Wnioskodawca ma prawo do uzyskania od Urzędu Skarbowego ... zwrotu nienależnie uiszczonego podatku VAT w wysokości 21.549,83 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 83/100) brutto?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 maja 2013 r.):

Ad.1 Wnioskodawca ma prawo anulować faktury VAT, które dokumentują zaistnienie określonych transakcji sprzedaży, które faktycznie nie miały miejsca. Ta argumentacja jest zgodna z aktualnie obowiązującą interpretacją przepisów prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2010 roku, sygn.: IPP2/443-397/10-4/KOM stwierdza, że „w przypadku sporządzenia faktur dokumentujących czynności, które nie doszły do skutku, Wnioskodawca ma prawo anulować takie faktury pod warunkiem, że nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego. Anulowanie faktur dotyczy tylko takich przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność niedokonaną”.

Ad. 2. Urząd Skarbowy, który jest organem podatkowym właściwym dla Wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej, jest zobowiązany do zwrotu Wnioskodawcy odpowiedniej kwoty tytułem nienależnie uiszczonego podatku VAT. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług „Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi”. W przedmiotowej sprawie nie doszło do wydania towaru - towar nie został wydany kontrahentom, a co za tym idzie nie został wprowadzony do obrotu (potwierdzają to oświadczenia kontrahentów), zatem nie mogło dojść do powstania obowiązku podatkowego.

Co więcej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów, a jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W powyższej sytuacji nie doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - towar nie został wprowadzony do obrotu, więc na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnej dostawy towaru - zatem nie doszło do skonkretyzowania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług powstałego na skutek braku dokonania określonej czynności (wydania towaru) i przekształcenia go w zobowiązanie podatkowe, które zgodnie z art. 5 Ordynacji Podatkowej nakłada na podatnika obowiązek zapłaty podatku na rzecz Skarbu Państwa.

Reasumując - w ocenie Wnioskodawcy, Wnioskodawca ma prawo do uzyskania od Urzędu Skarbowego ... zwrotu nienależnie uiszczonego podatku VAT w wysokości 21.549,83 zł brutto, gdyż nie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek podatkowy, który uprawniałby Urząd Skarbowy do zachowania pobranego od Wnioskodawcy podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumnie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »