Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.06.2012

Amortyzacja znaku towarowego

Pytanie podatnika: Od jakiego momentu spółka będzie uprawniona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znaków towarowych, które obecnie znajdują się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym i, konsekwentnie, dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych znaków stanowiących koszt uzyskania przychodów spółki? W jakiej wartości należy ustalić wartość początkową powyższych znaków dla potrzeb amortyzacji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2012 r. (data wpływu 27 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu uprawniającego Spółkę do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znaków towarowych podlegających procedurze rejestracji, które na moment wniesienia aportu nie były zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, a także ustalenia wartości początkowej wyżej wskazanych znaków towarowych dla celów amortyzacji podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu uprawniającego Spółkę do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znaków towarowych podlegających procedurze rejestracji, które na moment wniesienia aportu nie były zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, a także ustalenia wartości początkowej wyżej wskazanych znaków towarowych dla celów amortyzacji podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Grupa... sp. z o. o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest jednostką zależną spółki Grupa P. S.A. (uprzednio Grupa P. sp. z o.o., dalej: Udziałowiec). Spółka została założona i rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2010 r. Jej pierwszy rok podatkowy i obrotowy rozpoczął się w grudniu 2010 r. i skończył się z dniem 30 listopada 2011 r. Z tego względu, na podstawie art. 12 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 30 listopada 2010 r., nr 228, poz. 1478, dalej: ustawa o zmianie ustawy o PDOP”), Spółka stosowała do końca pierwszego przyjętego przez siebie roku podatkowego (tj. do dnia 30 listopada 2011 r.) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z wyjątkami wskazanymi w tym przepisie.

W dniu 22 listopada 2011 r. Udziałowiec wniósł aportem do Spółki swoje przedsiębiorstwo. Aport objął składniki majątkowe wykazane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Udziałowca (odpowiednio jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne), jak i składniki majątkowe niewykazane w tej ewidencji.

W szczególności w skład aportu wchodziły:

- aktywa trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwale,
- aktywa obrotowe, w tym należności i część środków pieniężnych,
- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w szczególności bazy danych, dokumentacje realizowanych projektów, plany inwestycyjne i handlowe,
- prawa i obowiązki wynikające z umów, porozumień, zleceń, ofert i innych czynności prawnych związanych z przedsiębiorstwem,
- tajemnice przedsiębiorstwa oraz bazy klientów,
- prawa własności przemysłowej, w tym zarejestrowane oraz niezarejestrowane znaki towarowe,
- prawa autorskie i pokrewne,
- prawa do domen Internetowych,
- nazwa przedsiębiorstwa,
- zobowiązania Udziałowca (handlowe, finansowe i inne) w zakresie dozwolonym przez prawo.

W związku z aportem, doszło również do przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu Pracy, tj. przejścia pracowników do nowego pracodawcy (tj. Spółki). Wniesienie aportu do Spółki wiązało się z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o PDOP, tj. nadwyżki wartości nominalnej wydanych udziałów nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż w odniesieniu do powyższej transakcji otrzymała interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 r., (IPPB/423-727/11-2/PK1 dalej: Interpretacja). W Interpretacji tej organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, iż:

1. w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, wartość rynkowa z dnia aportu tych składników majątkowych wchodzących w skład aportu, które nie zostały wprowadzone przez Udziałowca do prowadzonej przez tę spółkę ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które w Spółce po ich otrzymaniu spełniają przesłanki do uznania ich za środki trwale lub wartości niematerialne i prawne, stanowić będzie ich wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej, tj. podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów Spółki;
2. w razie sprzedaży przez Spółkę tych składników majątkowych wniesionych przez Udziałowca do Spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa, które nie były ujęte w prowadzonej przez niego ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a które po ich otrzymaniu spełniały przestanki do uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce, kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie ich wartość początkowa z dnia wniesienia aportu, ustalona zgodnie ze stanowiskiem Spółki w zakresie pytania 1, pomniejszona o dokonane przez Spółkę do dnia sprzedaży odpisy amortyzacyjne.

Jak przedstawiono powyżej, w skład przedsiębiorstwa wchodziły m.in. znaki towarowe nieujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Udziałowca (dalej określane łącznie jako: Znaki). W stosunku do części Znaków Udziałowcowi przysługiwały na dzień wniesienia aportu przedsiębiorstwa prawa ochronne w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r., - Prawo własności przemysłowej (t. j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: „ustawa PWP”). Natomiast w stosunku do niektórych Znaków trwała jeszcze ich rejestracja w Urzędzie Patentowym, tj. proces uzyskiwania praw ochronnych na te Znaki, W tym zakresie, w związku z otrzymaniem tych Znaków aportem, Spółka wystąpiła do Urzędu Patentowego z wnioskiem o zmianę podmiotu uprawnionego do praw ochronnych na te Znaki.

Mając na uwadze fakt, iż - jak wskazano powyżej - w swym pierwszym roku podatkowym Spółka stosowała przepisy ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., (tj. zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o POOP), transakcja ta została podatkowo rozliczona przez Wnioskodawcę w oparciu o te przepisy. Oznacza to w szczególności, że wartość nabytych Znaków (zarówno zarejestrowanych, jak iw procedurze rejestracji) została określona na podstawie art. l6g ust. 10 i 10a us...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »