Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem

Z uzasadnienia: W sytuacji wniesienia do spółki komandytowej środków trwałych otrzymanych w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach rozliczenia za przymusowo umorzone udziały w spółce z o.o., ich wartość początkową należy ustalić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości wydatków na nabycie tych składników. Z uwagi na fakt, że wnoszone aportem składniki (zorganizowana część przedsiębiorstwa) zostaną nabyte w wyniku przymusowego umorzenia udziałów w spółce kapitałowej, to za wydatki na nabycie, o których mowa w ww. przepisie, należy uznać wartość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za umorzone udziały w spółce kapitałowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Radom, Sędziowie Sędzia WSA Anetta Chołuj, Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz (sprawozdawca), Protokolant Edyta Luniak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi M. M. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi M. M. (zwanej dalej: stroną, skarżącą, podatnikiem), jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątku (środków trwałych) wniesionych do spółki komandytowej w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z opisanego we wniosku podatniczki z dnia 9 listopada 2012 r. stanu faktycznego wynika, że strona w zamian za planowane przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o. otrzyma zorganizowaną część przedsiębiorstwa, którą zamierza wnieść aportem do spółki komandytowej. Przed przekazaniem środków trwałych, otrzymanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, strona nie wprowadzi ich do ewidencji środków trwałych i nie dokona odpisów amortyzacyjnych. Wartość rynkowa poszczególnych składników wniesionych aportem będzie wyższa niż będzie wynikać to z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie otrzymana w wyniku umorzenia udziałów w spółce z o.o.

We wniosku sformułowano pytanie, w jakiej wartości środki trwałe, które zostaną otrzymane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekazanego aportem do spółki komandytowej, powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych spółki komandytowej?

Strona stwierdziła, że w sytuacji, kiedy wystąpi nadwyżka wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w zorganizowaną część przedsiębiorstwa nad ustaloną wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tzw. dodatnia wartość firmy, wartość początkową środków trwałych po wniesieniu aportu (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki komandytowej, należy określić na poziomie rynkowym - zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej u.p.d.o.f.).

W interpretacji indywidualnej z dnia [...] (nr [...]) - Minister Finansów, działając przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. - stanowisko strony uznał za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu, powołując art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 8, art. 22g ust. 1 pkt 1, art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a), b), c) u.p.d.o.f., a także art. 4 § 1 pkt 1 i art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) organ przyjął, że dla celów ustalenia wartości początkowej środków trwałych, sposób nabycia należy oceniać z punktu widzenia podmiotu, który będzie właścicielem tych składników majątku i który będzie prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W sytuacji wniesienia do spółki komandytowej środków trwałych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ich wartość początkową należy ustalić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. b) u.p.d.o.f., tj. w wysokości wydatków na nabycie tych składników. Organ wyjaśnił, że skoro ww. składniki majątku zostaną nabyte w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej, to za wydatki na nabycie, o których mowa w powołanym przepisie, należy uznać wartość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za umarzane udziały w tej spółce (odpowiadającego w opisanym zdarzeniu przyszłym wartości wynikającej z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Wartość tego wynagrodzenia stanowić będzie bowiem kwotę, jaka należałaby się spółce komandytowej w zamian za przeniesienie na Wnioskodawczynię prawa własności wskazanych we wniosku składników majątku. W konsekwencji organ stwierdził, że wartość poszczególnych składników majątku, mających stanowić środki trwałe w spółce komandytowej, do której zostaną wniesione, należy ustalić w wysokości wartości, na którą wycenione zostały te składniki majątku, w momencie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji, w skardze, skarżąca podtrzymała dotychczasowe stanowisko i wniosła o uchylenie interpretacji, podnosząc zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 22g ust. 1 pkt 4 lit c) u.p.d.o.f. oraz przepisów postępowania a mianowicie art. 121 § 1 i 124 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - dalej: OP). Strona uzasadniała, że brak jest podstaw prawnych aby wartość poszczególnych składników majątku, mających stanowić środki trwałe w spółce komandytowej, do której zostaną wniesione, ustalić - zgodnie ze stanowiskiem organu- w wysokości wartości, na którą wycenione zostały te składniki majątku, w momencie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem strony, w sytuacji gdy wystąpi nadwyżka wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w zorganizowaną część przedsiębiorstwa nad ustaloną wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wartość początkową środków trwałych po wniesieniu aportu do spółki komandytowej należy określić na poziomie rynkowym - zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) u.p.d.o.f.. Wbrew argumentacji organu, skarżąca uważa, że jeżeli w wyniku dokonania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych, wartość początkową dla celów amortyzacji składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiących dla spółki wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe należy ustalić według ich wartości rynkowej ustalonej na dzień wniesienia aportu. Będzie to wartość rynkowa, która jest wartością wyższą niż wartość wynikająca z wyceny.

Dodatkowo zarzuciła naruszenie zasady zaufania z art. 121 § 1 OP, gdyż wbrew tej zasadzie wszelkie wątpliwości organu rozstrzygnięto in dubio pro fisco. Zarzuciła też naruszenie zasady przekonywania określonej w art. 124 OP poprzez brak przekonywującego wyjaśnienia zasadności przyjętego rozstrzygnięcia.

W odpowiedzi na skargę, organ podatkowy wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »