Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.01.2015

Amortyzacja mieszkania jako koszt firmy

Z uzasadnienia: Gdy podatnik nie podjął decyzji o amortyzowaniu, to niezależnie od tego czy dokonał wpisu do ewidencji środków trwałych, jego sytuacja prawna jest analogiczna do sytuacji podatnika, który nie wprowadził środka trwałego do ewidencji i z tego powodu nie ma prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych. Ewentualnego kosztu amortyzacji nie można ustalić "wstecznie". Pozostawałoby to w sprzeczności z zasadami zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Decyzja o amortyzowaniu lokalu mieszkalnego musi być podjęta przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego lokalu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędziowie Sędzia WSA Irena Wesołowska (spr.), Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Fabińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi S. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 6 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. oraz orzeczenia, że nadpłata w tym podatku nie występuje:

1. uchyla zaskarżoną decyzję w części określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w części określonej w pkt 1;
3. oddala skargę w pozostałym zakresie;
4. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w na rzecz skarżącego kwotę 378,50 (trzysta siedemdziesiąt osiem 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 6 sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 22 grudnia 2013 r. określającą S. J. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. oraz orzekającą, że nadpłata w tym podatku nie występuje.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że S. J. prowadził w 2008 r. działalność gospodarczą na własne nazwisko pod nazwami: "A", G., ul. [...], "B", G., ul. [...], "B", S., ul. [...], "B", G., ul. [...].

W dniu 30 sierpnia 2008 r. podatnik dokonał sprzedaży kawiarni prowadzonych pod nazwami "B".

W zeznaniu złożonym w dniu 30 kwietnia 2009 r. na druku PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2008 r. S. J. wykazał dochód z działalności gospodarczej na poziomie 2.241.906,61 zł, stanowiący różnicę między przychodem w wysokości 4.424.950,14 zł, a kosztami jego uzyskania w kwocie 2.183.043,53 zł.

W dniu 21 lutego 2013 r. S. J. złożył korektę zeznania podatkowego [PIT- 36L], w której skorygował - do kwoty 1.954.359,92 zł - dochód podlegający opodatkowaniu. W uzasadnieniu przyczyn złożenia korekty zawarł wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

Powyższe nastąpiło w wyniku uwzględnienia w kategorii kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych (położonych: w G., ul. [...], ul. [...] i w S., ul. [...]) stanowiących środki trwałe prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w łącznej wysokości 164.638,20 zł oraz odsetek od kredytów zaciągniętych na zakup wymienionych lokali mieszkalnych (spłatę innych kredytów) w łącznej wysokości 122.908,49 zł.

Dalej organ odwoławczy zauważył, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty w pierwszym rzędzie zmierza do ustalenia prawidłowej kwoty zobowiązania i dopiero ta wartość stanowi o nadpłaconym lub nienależnie zapłaconym podatku. Bezspornym jest zatem, że dla załatwienia wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty niezbędne było prawidłowe określenie należnego podatku. Stąd też Naczelnik US - postanowieniem z dnia 10.04.2013 r. wszczął postępowanie podatkowe w sprawie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a następnie decyzją z dnia 22 grudnia 2013 r. określił S. J. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w wysokości 425.962,00 zł (wykazanej w pierwotnym zeznaniu PIT-36L) oraz orzekł, że nadpłata w tym podatku nie występuje.

Po przywołaniu m.in. przepisów art. 24 ust. 2, art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 1 oraz art. 22c pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - dalej: "u.p.d.o.f.", organ odwoławczy stwierdził, że w sprawie nie zaistniały podstawy do uwzględnienia w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych naliczonych od tych środków trwałych oraz odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zakupu przedmiotowych lokali mieszkalnych. W szczególności organ odwoławczy nie dopatrzył się związku odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od lokali mieszkalnych (położonych w G.: ul. [...], ul. [...] oraz w S., ul. [...]) oraz odsetek od kredytów (finansujących ich zakup) z uzyskanymi przez podatnika przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak wymaga tego dyspozycja art. 22 ust. 1 u.o.p.d.f. Samo zaś "formalne" uwzględnienie określonego składnika majątku w ewidencji środków trwałych nie dowodzi jego przeznaczenia, a tym bardziej faktycznego wykorzystywania na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym nie przesądza o zasadności uznania go za środek trwały firmy. Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy podkreślił, że S. J. nie dokonał w 2006 r., jak i w latach następnych zgłoszenia rejestracyjnego nabytych lokali mieszkalnych jako miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

Odnosząc się do wyjaśnień podatnika oraz oświadczeń wskazanych przez niego pracowników, mających wykazać wykorzystywanie lokali mieszkalnych w prowadzonej działalności gospodarczej, organ odwoławczy zauważył, że sporadyczne korzystanie z uprzejmości pracodawcy umożliwiającego pracownikowi przenocowanie w lokalu mieszkalnym stanowiącym jego własność, nie stanowi jeszcze podstawy uznania tych lokali za środki trwałe prowadzonego przez podatnika przedsiębiorstwa. Organ zauważył jednocześnie, że z uwagi na sprzedaż w dniu 19 czerwca 2008 r. kawiarni położonych w S., przy u. [...] oraz w G., przy ul. [...] wyjaśnienia w zakresie korzystania przez pracowników z bazy noclegowej należało uznać za nieprawdziwe po dacie dokonanej sprzedaży. Organ wskazał przy tym, że nieracjonalne i nielogiczne jest nabycie lokalu mieszkalnego położonego w S., przy ul. [...] o pow. 122,80 m2 za kwotę 870.000,00 zł w celu udostępnienia go 1 pracownikowi i w celach magazynowych oraz w G., przy ul. [...] o pow. 85,61 m2 za kwotę 640.000,00 zł w celu udostępniania go 2 pracownikom i w celach magazynowych, a w konsekwencji ujęcie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych oraz odsetek od kredytów zaciągniętych na zakup tych lokali.

Również argumenty dotyczące wykorzystywania nabytych lokali mieszkalnych jako niezbędnej w prowadzonej działalności gospodarczej powierzchni magazynowej, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, nie zasługują na uwzględnienie. Podatnik nie dowiódł bowiem, że na cele prowadzonej działalności potrzebował powierzchni magazynowych o pow. 224,73 m2, które podatnik nabył w 2006 r. za łączną cenę 1.605.000 zł. Tym bardziej, że podatnik działalność prowadzi już od 1997 r. w czterech punktach gastronomicznych. Z umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 20 lipca 2006 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr [...] wynika przy tym, że S. J. dokonał nabycia lokalu użytkowego o powierzchni 61,70 m2 położonego w G., ul. [...] wraz z piwnicą. Z § 1 tej umowy wynika bowiem, że "do części wspólnych budynków należą: fundamenty, klatka schodowa, piwnice, ściany zewnętrzne i nośne, stropodach, instalacje i inne pozostałe pomieszczenia służące ogółowi mieszkańców." Zatem miał do dyspozycji powierzchnię magazynową. Ponadto z umowy przedwstępnej sprzedaży dotyczącej wyposażenia i zapasów kawiarni należących do S. J. z dnia 8 lutego 2008 r. zawartej pomiędzy S. J. (Sprzedającym) a "C" S.A (Kupującym) wynika, że przez pojęcie "lokale" należy rozumieć "pomieszczenia, w których Sprzedawca prowadzi Kawiarnie wraz z pomieszczeniami przynależnymi, takimi jak piwnice, magazyny, schowki etc, mieszczące się w:

1. w G. przy ul. [...],

2. w G. przy ul. [...],

3. w S. przy ul. [...]."

Odnosząc się do przedłożonej przez stronę dokumentacji wskazującej wzrost obrotów w poszczególnych kawiarniach, organ odwoławczy stwierdził, że z zestawień sprzedaży wynika, iż już od 2004 r. co roku wzrastała wysokość sprzedaży w punktach położnych w G., ul. [...] i ul. [...] oraz w S., ul. [...], wobec czego nie należy wiązać tej tendencji wzrostowej z nabyciem przez podatnika spornych lokali mieszkalnych i stworzeniem możliwości przechowywania w nich wskazanych przez podatnika przedmiotów, czy przenocowania kierowników.

Jednocześnie organ odwoławczy zauważył, że nawet w sytuacji uznania, że ujęte przez podatnika w ewidencji środków trwałych lokale mieszkalne wykazywały związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, podkreślić należy, że zostały one wprowadzone z adnotacją "wprowadzono na polecenia właściciela bez amortyzacji." Skoro zatem podatnik podjął decyzję o ich nieamortyzowaniu, zastosowanie znajduje przepis art. 22c pkt 2 u.o.p.d.f., zgodnie z którym nie podlegają amortyzacji lokale mieszkalne służące prowadzonej działalności (uznane za środki trwałe), jeśli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu.

Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że podatnik prowadził działalność gastronomiczną w lokalach użytkowych, które były przez niego wynajmowane, a koszty ponoszone z tego tytułu uwzględniane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Fakt ten nie był kwestionowany przez organy podatkowe. Natomiast lokale mieszkalne nabyte przez podatnika poza prowadzoną działalnością gospodarczą nie generują co do zasady kosztów tej działalności. Nie stanowią bowiem środków trwałych firmy, chyba, że podatnik podejmie decyzję o ich wykorzystywaniu na cele działalności gospodarczej i w konsekwencji o ich amortyzowaniu. Z powyższych zapisów w ewidencji środków trwałych wynika jednak, że podatnik zrezygnował z ich amortyzacji.

Z wyjaśnień podatnika wynika wprawdzie, że nie nabył tych lokali dla celów prywatnych, lecz celem ich nabycia była działalność gospodarcza. Jednakże przeczy temu treść zawartych umów kupna spornych lokali, w których nie wskazano, że lokale te podatnik nabywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i których nie ujawnił jako miejsce prowadzenia działalności.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku S. J. wniósł o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej inst...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »