Amortyzacja logo nabytego w darowiźnie

Pytanie podatnika: Jak ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanego przez Spółkę w formie darowizny? Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanych przez Spółkę w darowiźnie, stosownie do przypadającego Jej udziału w zysku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzacji autorskiego prawa majątkowego do logo słowno-graficznego, nabytego w drodze umowy darowizny oraz ustalenia jego wartości początkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.483.2016.1.MAP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 28 czerwca 2016 r. (data doręczenia 1 lipca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r.), nadanym za pośrednictwem …. dnia 7 lipca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. Jest Ona wspólnikiem Spółki cywilnej w ramach której prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posługuje się autorskim prawem majątkowym w postaci logo słowno-graficznego. Logo to nie zostało zarejestrowane, jako znak towarowy, jednak jest chronione, jako prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki cywilnej planuje zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiana polegać będzie na przekształceniu Spółki cywilnej w spółkę osobową prawa handlowego w tj. Spółkę komandytową. W dalszej kolejności Wnioskodawczyni zamierza dokonać darowizny posiadanego przez siebie logo, pod którym prowadzi działalność gospodarczą na rzecz spółki przekształconej. Przed dokonaniem darowizny zostanie dokonana wycena wartość rynkowej logo. W konsekwencji, darowizna zostanie dokonana według wartości rynkowej tego logo. Spółka komandytowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawczyni, będzie wykorzystywała logo na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na okres dłuższy niż rok. Logo zostanie wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki i będzie podlegało amortyzacji.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że Wnioskodawczyni jest wspólnikiem Spółki cywilnej od dnia 5 sierpnia 2010 r. Przedmiotem działalności Spółki cywilnej jest handel nasionami. Wnioskodawczyni jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych i na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wybrała opodatkowanie na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. Spółka cywilna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przed przekształceniem w Spółkę komandytową udział w zyskach Wnioskodawczyni w Spółce cywilnej wnosił 99,98%. Po przekształceniu udział Wnioskodawczyni w zysku również wynosi 99,98%. Przedmiotowe logo słowno-graficzne stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powyższe logo słowno-graficzne nie stanowi prawa o którym mowa w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W umowie darowizny zostanie wskazana wartość ww. prawa.

Wycena zostanie przeprowadzona przez biegłego rewidenta specjalizującego się w wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wycena zostanie przeprowadzona w oparciu o wyniki finansowe Spółki cywilnej lub Spółki komandytowej. Wycena zostanie przeprowadzona bezpośrednio przed datą dokonania darowizny. Wartość początkowa zostanie określona wg wartości rynkowej, na podstawie opinii biegłego rewidenta. Autorskie prawo majątkowe będzie wykorzystywane w działalności Spółki komandytowej oraz będzie przez nią amortyzowane. Wnioskodawczyni nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Pozostawała wyłącznie wspólnikiem Spółki cywilnej. Wnioskodawczyni nie wniosła aportem autorskiego prawa majątkowego do Spółki cywilnej. Wnioskodawczyni wykorzystuje logo w ramach Spółki cywilnej, zaś prawa autorskie majątkowe przysługują Jej osobiście. Logo zostało wytworzone przy udziale Wnioskodawczyni przez zaangażowaną przez Nią osobę posiadającą wiedzę w dziedzinie grafiki komputerowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Jak ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanego przez Spółkę w formie darowizny?
  2. Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanych przez Spółkę w darowiźnie, stosownie do przypadającego Jej udziału w zysku?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad.1)

Wartość początkowa logo jako wartości niematerialnej i prawnej otrzymanej przez Spółkę w drodze darowizny winna zostać ustalona wg wartości określonej w umowie darowizny, lecz nie wyższej niż wartość rynkowa.

Stosownie do treści art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, której zasady ustalania zawarto w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie ww. przepisu prawa, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. W świetle powyżej wskazanych regulacji, wskazać należy, że wartością początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majątkowych nabytych przez Spółkę komandytową na podstawie zawartej umowy darowizny, należy ustalić według wartości rynkowej z dnia nabycia. W konsekwencji, z uwagi na dokonaną wycenę wartości majątkowego prawa autorskiego, wartość początkowa logo winna być zgodna z wartością wskazaną w umowie.

Ad. 2)

W ocenie Wnioskodawczyni będzie Ona uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanych przez Spółkę w drodze darowizny, stosownie do przypadającego Jej udziału w zysku Spółki.

Ustawodawca na gruncie podatku dochodowego wprowadził zasadę, że koszt nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych rozliczany jest poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne są określonym ułamkiem wartości środka trwałego, czy też wartości niematerialnej i prawnej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych podczas okresu amortyzowania danej wartości niematerialnej i prawnej pozwala na definitywne rozliczenie kosztowe nabytych praw. Emanacją tej zasady jest art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, wedle którego, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Odnosząc się do zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych regulacji dotyczących amortyzacji, Wnioskodawczyni zauważa, że ustawodawca przewiduje dwa sposoby wejścia w posiadanie przez podatnika składników majątkowych w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. poprzez wytworzenie ich we własnym zakresie bądź też nabycie. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych status podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych mogą mieć wyłącznie składniki majątku nabyte, a nie wytworzone przez podatnika (art. 22a-22b ww. ustawy).

Nabycie prawa własności składnika majątku może nastąpić w formie sprzedaży, zamiany, wkładu niepieniężnego, darowizny lub spadku na podstawie innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej, co do tożsamości. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka nabędzie logo na podstawie darowizny.

Wnioskodawczyni wskazuje, że stosownie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »