Amortyzacja ekspresu do kawy i mebli

Pytanie: Czy Spółka ma prawo stosować przy amortyzacji automatycznych ekspresów do kawy, które są technologicznie zaawansowane, i sterowanie których opiera się na układach mikroprocesorowych, stawki amortyzacji podwyższonej do 25% w oparciu o przepisy uprawniające do podwyższenia stawki amortyzacji przy zastosowaniu maksymalnego współczynnika 2, który może mieć zastosowanie przy identyfikacji stawki amortyzacji dla urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu? Czy Spółka ma prawo stosować przy amortyzacji środków trwałych - mebli, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł i mogłyby być jednorazowo zamortyzowane, stawkę roczną 25%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości stosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla automatycznych ekspresów do kawy - jest prawidłowe;
 • stosowania stawki amortyzacyjnej dla mebli ekspozycyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości stosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla automatycznych ekspresów do kawy oraz stosowania stawki amortyzacyjnej dla mebli ekspozycyjnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

J. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na dystrybucji ekspresów do kawy marki J., akcesoriów do ekspresów do kawy a także zastawy stołowej oraz kawy. Ponadto, Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie pomocy w doborze odpowiedniego urządzenia oraz naprawy urządzeń (automatycznych ekspresów do kawy). Ekspresy do kawy dystrybuowane i serwisowane przez Spółkę są produktami spółki matki Spółki, szwajcarskiego podmiotu J. E. AG. Dystrybuowane przez Spółkę urządzenia to automatyczne ekspresy do kawy, które są technologicznie zaawansowane i sterowanie których opiera się na układach mikroprocesorowych. Urządzenia takie, zazwyczaj, posiadają wyświetlacze TFT LCD (tzn. ciekłokrystaliczne, zawierające cienkowarstwowe tranzystory), a zastosowane podzespoły elektroniczne, oprogramowanie, technologie (jak np. fine foam technology thermoblock) czy inteligentne systemy ogrzewania wody, pozwalają na zaprogramowanie sposobu parzenia, a w części również mielenia kawy. Dodatkowo urządzenia wyposażone są w nowoczesne technologie pozwalające na optymalizację wykorzystania i oszczędzanie energii (np. Energy Saving Mode, Zero Energy Switch), a część również w technologie optymalizujące czas ekstrakcji.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka zawiera umowy o współpracy z podmiotami zajmującymi się sprzedażą detaliczną, na podstawie których w tego rodzaju obiektach (głównie sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy alokowane w centrach handlowych) organizowane są stoiska, za pomocą których przeszkolone przez Spółkę osoby prezentują (promują) urządzenia dystrybuowane przez Spółkę - tzw. Punkty Obsługi Sprzedaży (POS). Na potrzeby organizacji stoisk Spółka udostępnia specjalnie przygotowane do eksponowania ekspresów meble ekspozycyjne, automatyczne ekspresy do kawy, akcesoria. Na tego rodzaju stoiskach prezentowane są urządzenia, wyjaśniane są zasady korzystania z ekspresów, sposoby obsługi, programowania etc. a także organizowane są degustacje kawy. Tak meble jak i automatyczne ekspresy do kawy klasyfikowane są na potrzeby podatku dochodowego jako środki trwałe. Przy czym, meble są środkami trwałymi o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł, natomiast automatyczne ekspresy do kawy mają wartość początkową przewyższającą powyższą kwotę. Zarówno dla mebli jak i ekspresów roczna stawka amortyzacji identyfikowana na podstawie wykazu zamieszczonego w załączniku nr 1 do ustawy o CIT wynosi 20%, przy czym, ze względu na wartość początkową meble mogą być zamortyzowane jednorazowo lub cena ich nabycia może być uwzględniona w rachunku podatkowym jednorazowo, w trybie art. 16d ust. 1 ustawy o CIT. Przewidywany przez Spółkę okres używania ekspresów oraz mebli, zdefiniowany zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w Spółce (i w innych podmiotach z grupy, w której Spółka funkcjonuje), a te ustalone z uwzględnieniem trwałości urządzeń, postępu technologicznego spodziewanej aktualności technologii, wynosi cztery lata. Stąd właśnie Spółka zamierza amortyzować zarówno ekspresy jak i meble przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacji 25%. Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną przez Spółkę a spójną z zasadami grupy, w ramach której Spółka funkcjonuje i konsolidowane jest sprawozdanie finansowe Spółki, zarówno meble jak i automatyczne ekspresy do kawy wykorzystywane (używane aktywnie) w POS, klasyfikowane są jako towary handlowe. W pewnym uproszczeniu należy wskazać, że taki sposób klasyfikacji determinowany jest tym, że chociaż używane, tak jedne jak i drugie finalnie będą zbyte przez Spółkę jak również w okresie używania, na wyraźne żądanie klienta lub przy braku stanów magazynowych, mogą w każdej chwili być sprzedane finalnemu użytkownikowi. Jednocześnie podkreślić należy, że tak od mebli jak i od ekspresów dokonywane są bilansowe odpisy aktualizujące w wysokości 25%, które materializują bilansowo zużywanie się takich składników majątku i urealniają ich aktualną wartość. Oczywiście odpisy takie, zgodnie z zasadami prawa podatkowego, nie stanowią podatkowego kosztu uzyskania przychodu ani w żaden inny sposób nie oddziałują na wynik podatkowy Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Spółka ma prawo stosować przy amortyzacji automatycznych ekspresów do kawy, które są technologicznie zaawansowane, i sterowanie których opiera się na układach mikroprocesorowych, stawki amortyzacji podwyższonej do 25% w oparciu o przepisy uprawniające do podwyższenia stawki amortyzacji przy zastosowaniu maksymalnego współczynnika 2, który może mieć zastosowanie przy identyfikacji stawki amortyzacji dla urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu?
 2. Czy Spółka ma prawo stosować przy amortyzacji środków trwałych - mebli, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł i mogłyby być jednorazowo zamortyzowane, stawkę roczną 25%?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1

Spółka ma prawo stosować przy amortyzacji automatycznych ekspresów do kawy, które są technologicznie zaawansowane, i sterowanie których opiera się na układach mikroprocesorowych, stawki amortyzacji podwyższonej do 25%, w oparciu o przepisy uprawniające do podwyższenia stawki amortyzacji przy zastosowaniu maksymalnego współczynnika 2, który może mieć zastosowanie przy identyfikacji stawki amortyzacji dla urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.

W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zaznaczyć należy, że na płaszczyźnie prawa podatkowego obowiązuje powyższa definicja środka trwałego. Zgodnie z taką zarówno meble jak i ekspresy do kawy wykorzystywane do wykonywania działań promocyjnych w POS klasyfikowane są jako środki trwałe Spółki. Zgodnie z przyjętą polityką uwzględniającą przesłanki obiektywne przywołane w części Stan faktyczny, planowane wykorzystywane przez okres czterech lat od dnia przyjęcia do używania. Uzasadniając odpowiedź na pytanie nr 1, w myśl której Spółka ma prawo do podwyższenia rocznej stawki amortyzacji do 25%, wskazać należy, że stosownie do przepisu art. 16i ust. 2 pkt 3 w związku z objaśnieniami do załącznika nr 1 stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych mogą być podwyższane o współczynnik nie wyższy niż 2. Według takich regulacji podwyższenie może mieć zastosowanie przy amortyzacji maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. Przy czym (jak wynika z objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy o CIT), przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, dla których możliwe jest podwyższenie rocznej stawki amortyzacji, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ekspresy do kawy wykorzystywane przez Spółkę w celu degustacji i prezentacji produktu w POS zaliczane są do grupy 8 KŚT, co pozwala na stwierdzenie, iż spełniona jest pierwsza przesłanka zapisana w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT. Jednakowoż kluczowe znaczenie ma to, że wbrew temu co mogłoby się wydawać osobie korzystającej z prostych ekspresów do kawy, urządzenia takie są dalece zautomatyzowanymi maszynami opierającymi swoje działanie na układach mikroprocesorowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia techniki, elektroniki. Są to technologicznie zaawansowane urządzenia, sterowanie którymi opiera się na układach mikroprocesorowych. Urządzenia takie, zazwyczaj posiadają wyświetlacze TFT LCD (tzn. ciekłokrystaliczne, zawierające cienkowarstwowe tranzystory), a zastosowane podzespoły elektroniczne, oprogramowanie, technologie (jak np. fine foam technology thermoblock, Intelligent Pre-Brew Aroma System - I.P.B.A.S.©) czy inteligentne systemy ogrzewania przewodów, pozwalają na zaprogramowanie sposobu parzenia, a w części również mielenia, kawy. Dodatkowo urządzenia wyposażone są w nowoczesne technologie pozwalające na optymalizację wykorzystania i oszczędzanie energii (np. Energy Saving Mode, Zero Energy Switch), a część również w technologie optymalizujące czas ekstrakcji.

To właśnie zastosowane zdobycze techniki p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »