Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.06.2012

Alkohol w kosztach uzyskania przychodów

Z uzasadnienia: Wydatki na napoje alkoholowe dla kontrahentów podatnika nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ są wydatkami na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), wyłączonymi z kosztów uzyskania przychodów. Także wydatki na alkohol podawany podczas szkoleń pracowników nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ ze względu na brak związku z celem, dla którego szkolenia są organizowane, nie mogą być uznane za wydatki poniesione w celach określonych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Mirosław Surma, Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 2120/09 w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od P. S.A. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. S.A. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Sąd przedstawił następująco stan sprawy:

We wniosku z dnia 6 lipca 2009 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca Spółka podała, że w ramach prowadzonej działalności organizuje konferencje i szkolenia dla pracowników lub kontrahentów, w trakcie których serwowane są m.in. napoje alkoholowe. W oparciu o wskazaną okoliczność faktyczną, skarżąca sformułowała następujące zagadnienie interpretacyjne: czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (obecnie: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.) wydatki na napoje alkoholowe, których podawanie jest powszechnie przyjęte w konkretnych stosunkach społecznych (np. poczęstunek w postaci piwa, wina) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, zajmując stanowisko, że językowa wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, że wydatki na alkohol (usługi gastronomiczne) mogą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu jedynie wówczas, gdy mieszczą się w pojęciu reprezentacji. Najistotniejszymi elementami reprezentacji, zgodnie z definicją słownikową tego pojęcia, są okazałość i wystawność, kształtowanie pozytywnego wizerunku "na zewnątrz" wobec klienta. W celu rozstrzygnięcia, czy wydatek na określony rodzaj napoju alkoholowego jest wydatkiem na reprezentację, istotne jest zatem ustalenie stopnia wystawności i okazałości tego napoju w danym kontekście sytuacyjnym. W konsekwencji, jeżeli poczęstunek nie ma charakteru wystawnego i okazałego, wydatki na alkohol mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2009 r. Minister Finansów uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. Wskazał, że kosztami podatkowymi mogą być wydatki związane z organizacją konferencji i szkoleń dla pracowników, pod warunkiem wykazania przez podatnika związku tych wydatków z prowadzoną działalnością. Wydatki na zakup napojów alkoholowych nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła, a zatem nie można ich uznać za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Kosztu uzyskania przychodów nie stanowią również wydatki na alkohol przeznaczony na szkolenia produktowe lub spotkania okolicznościowe dla klientów strategicznych. Wydatki te mieszczą się w ramach działalności reprezentacyjnej spółki, w konsekwencji, z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., wyłączone są z katalogu kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji, podtrzymując wyrażone w niej stanowisko.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżąca postawiła zarzut naruszenia art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. przez odmowę prawa do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a także art. 7 Konstytucji RP i art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: O.p.) przez uzupełnienie treści art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. o warunek nie wynikający z przepisów prawa. W ocenie skarżącej opisane we wniosku wydatki na alkohol spełniają określone w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. warunki zakwalifikowania ich do kosztów uzyskania przychodów, bowiem zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania (zabezpieczenia) źródła przychodów, a także nie mieszczą się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych z mocy prawa.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację przedstawioną w zaskarżonym akcie.

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że ustalając znaczenie pojęcia "reprezentacja" nie jest zasadne odwoływanie się do wykładni językowej, zwłaszcza do potocznego, słownikowego rozumienia spornego terminu. Posiłkując się natomiast wykładnią funkcjonalną należy przyjąć, że "reprezentacja" to wszelkie działania związane z tworzeniem wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla osiągania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, ale sprzyjają temu celowi, są z nim w sposób pośredni powiązane. Wydatki na alkohol podawany w trakcie spotkań z kontrahentami nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, gdyż ustawodawca zaliczył je do wydatków na reprezentację i mocą art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. wprost wyłączył z katalogu kosztów. Do kosztów uzyskania przychodów nie mogą być także zaliczone wydatki na alkohol serwowany w toku spotkań lub konferencji dla pracowników, ponieważ nie występuje związek przyczynowy pomiędzy organizacją poczęstunku alkoholowego dla pracowników a przychodami osiąganymi przez podatnika.

Od powyższego wyroku skarżąca Spółka wywiodła skargę kasacyjną, wnosząc o jego uchylenie i rozpoznanie skargi oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. zarzuciła naruszenie prawa materialnego, polegające na:

1) błędnej wykładni art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. przez uznanie, że wydatki poniesione przez spółkę na napoje alkoholowe, stanowiące poczęstunek podczas szkoleń, konferencji, spotkań okolicznościowych, stanowią koszty reprezentacyjne w rozumieniu tego przepisu,

2) niewłaściwe zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., konsekwentnie niezastosowanie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. przez przyjęcie, że wydatki poniesione przez spółkę na napoje alkoholowe, stanowiące poczęstunek podczas szkoleń, konferencji, spotkań okolicznościowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zarówno wtedy, gdy wydatki te skierowane są do kontrahentów spółki, jak i w przypadku, gdy beneficjentami poczęstunku są pracownicy spółki,

3) błędną wykładnię art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. przez uznanie, że wydatki poniesione przez spół...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »