Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.09.2014

Adres biura jako przesłanka odmowy nadania NIP

Z uzasadnienia: Żaden przepis nie nakłada na podmiot ubiegający się o rejestrację obowiązku wykazania, że znajdujący się pod wskazanym adresem lokal spełnia warunki do prowadzenia zgłoszonej działalności gospodarczej. Organ uprawniony do reprezentacji spółki nie ma też obowiązku ciągłego przebywania pod adresem siedziby. Również okoliczność, że pod wskazanym adresem mają siedzibę także inne spółki nie może mieć wpływu na kwestię nadania numeru NIP.

SENTENCJA

Dnia 12 sierpnia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Cezary Koziński Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Protokolant: Starszy asystent sędziego Joanna Skrzypczak-Zajger po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2014 roku sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowa nadania NIP:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej: O.p.) w związku z art. 8c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.; dalej: u.z.e.i.p.), uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z [...] r. odmawiającą A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. wydania potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej i odmówił nadania NIP dla tej spółki.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2, złożonym 24 maja 2013 r., skarżąca spółka wskazała następujący adres siedziby: ul. A. 46, [...] Ł.. Spółka wskazała ponadto, że drogą elektroniczną złożyła wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i 16 maja 2013 r. uzyskała rejestrację (nr KRS [...]). Na potwierdzenie tego faktu złożono wydruk z Centralnej Informacji KRS według stanu na 26 lipca 2013 r. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia spółka udzieliła informacji, że nie posiada jeszcze rachunku bankowego, podała nr REGON i poprawiła kod PKD. Wskazała ponadto, że dokumentacja księgowa spółki będzie przechowywana we własnym zakresie. Do kolejnego pisma spółka załączyła: (a) uzupełnione zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 (poprawiono nazwę rejestru na Rejestr Przedsiębiorców, wpisano adres prowadzenia działalności gospodarczej: 99-400 Ł., ul. A. 46 oraz ponownie zaznaczono, że dokumnetacja rachunkowa będzie prowadzona we własnym zakresie); (b) dane z wypisu w rejestrze REGON aktualne na 12 czerwca 2013 r.; (c) umowę spółki; (d) umowę najmu lokalu, stanowiącego siedzibę spółki, zawartą 17 maja 2013 r. z x-serwis SA z siedzibą w L.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. decyzją z [...]r. Nr [...] odmówił spółce A wydania potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej. W uzasadnieniu wskazał, że istnieją wątpliwości co do istnienia tego podmiotu oraz prowadzenia przezeń działalności gospodarczej. W wyniku bowiem oględzin siedziby spółki stwierdzono, że pod wskazanym adresem nie było oznak prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę (brak oznaczeń, szyldów spółki, przedmiotów i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności; nie zastano prezesa spółki).

Od tej decyzji spółka złożyła odwołanie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., uchylając decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł., przyjął przede wszystkim, że organy podatkowe są uprawnione do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego weryfikującego zgodność danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym ze stanem rzeczywistym. Za wadliwą uznał jednak konstatację organu pierwszej instancji, że brak pod wskazanym adresem spółki znamion prowadzenia działalności gospodarczej, przesądzał o braku możliwości nadania NIP, w oparciu o art. 8c ust. 1 pkt 1 u.z.e.i.p. W ocenie organu odwoławczego odmowa nadania NIP była uprawniona, ale z innej przyczyny. Złożone przez podatnika zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 nie zawierało bowiem obligatoryjnych elementów, o których mowa w art. 5 u.z.e.i.p., jakimi są: adres siedziby i adres miejsca prowadzenia działalności. Spółka nie wykazała również prawa do korzystania z lokalu, w którym miała się znajdować jej siedziba. Wystąpiła zatem przesłanka odmowy nadania NIP określona w art. 8c ust. 1 pkt 2 u.z.e.i.p.

Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji zrelacjonował poczynione w sprawie ustalenia faktyczne. Wskazał, że 4, 5 i 18 czerwca 2013 r. pracownicy organu podatkowego pierwszej instancji, w ramach czynności sprawdzających, udali się pod wskazany w zgłoszeniu adres. Ze sporządzonej po przeprowadzeniu tych czynności notatki służbowej wynikało, że na miejscu nie stwierdzono oznak prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. Z rozmowy przeprowadzonej z pracownikami sklepu znajdującego się w pobliżu wynikało, że na miejsce przyjeżdża jedynie właściciel nieruchomości (w godzinach porannych) i odbiera korespondencję. Na terenie wspomnianej nieruchomości, mającej charakter użytkowy, znajdował się szereg pomieszczeń biurowych; nigdzie jednak nie odnaleziono śladów prowadzenia działalności przez spółkę A. Organ pierwszej instancji ustalił ponadto, że pod adresem wskazanym przez podatnika, występuje jeszcze jedna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która również wynajęła od x-serwis SA część lokalu o powierzchni 8 m2 wraz z dostępem do pomieszczeń socjalnych, z przeznaczeniem na cele biurowe, w tym na siedzibę spółki. Ustalenia podjęte wobec tej drugiej spółki w ramach czynności sprawdzających były analogiczne, jak w przypadku spółki A.

Organ odwoławczy wskazał dalej, że w umowie najmu zawartej z x-serwis SA, jak i w zgłoszeniu identyfikacyjnym, wskazany został adres siedziby spółki bez skonkretyzowania numeru lokalu, w którym siedziba ta się znajduje: Ł., ul. A. 46. Takie oznaczenie uniemożliwia ustalenie lokalu, w którym podatnik ma swoją siedzibę. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł., posługiwanie się wspomnianym adresem, byłoby właściwe, gdyby podatnik posiadał umowę dotyczącą najmu nieruchomości, a nie tylko pojedynczego lokalu znajdującego się na terenie tej nieruchomości. W tej zaś sytuacji niemożliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie lokalu siedzib...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100