Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

21.10.2009

Orzecznictwo podatkowe: Nawet jednorazowa czynność może spowodować uznanie podmiotu za podatnika VAT

Z uzasadnienia: Stanowisko, jakoby okoliczność wystawienia przez skarżącego na przestrzeni lata 2002-2008 ogółem jedynie 14 faktur z tytułu działalności w zakresie fotografii sama przez się nie świadczyła o wykonywaniu czynności z zamiarem ich realizacji w sposób częstotliwy jest wysoce chybione. Gdyby bowiem iść tokiem rozumowania organów podatkowych, to nasuwa się absurdalny wniosek, że to one mogłyby decydować, jaka ilość czynności powinna być wykonana, aby podatnik spełnił wymagania określone w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w zakresie "częstotliwości". Dla jednych zatem mogłaby być to ilość 5 czynności, dla innych - 20, a jeszcze dla innych np. 100. (...) Status podatnika VAT i łączące się z nim prawo do odliczenia podatku jest uzyskiwany niezależnie od celu i rezultatu działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Czajecka-Szpringer, Sędziowie WSA Halina Chitrosz (sprawozdawca), Wojciech Kręcisz, Protokolant Referent stażysta Julita Urbaś, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 października 2009 r. sprawy ze skargi B. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia ... nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2008 r.:

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia ..., nr ...;
II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości;
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz B. P. kwotę ... tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 10 kwietnia 2009 r., nr ... Dyrektor Izby Skarbowej, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania B. P. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego nr ... z dnia 25 września 2008 roku zmieniającej w podatku od towarów i usług rozliczenie podatkowe za miesiąc luty 2008 roku - utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

W jej uzasadnieniu wskazano, że zaskarżoną decyzją, Naczelnik Urzędu Skarbowego określił skarżącemu w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2008 roku kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w wysokości 479.074 zł.

Organ I instancji ustalił, iż podatnik w rejestrze zakupów VAT dotyczącym miesiąca lutego 2008 roku ujął faktury VAT dotyczące zakupu elementów do akwarium morskiego, a podatek z nich wynikający rozliczył w deklaracji podatkowej za miesiąc luty 2008 roku, obniżając podatek należny z tego tytułu o łączną kwotę 2.022,04 zł.

Dokonane zakupy, w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego nie były związane z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, z uzasadnienia, że działalność podatnika powinna charakteryzować się profesjonalizmem, być realizowana w warunkach cechujących się powtarzalnością i częstotliwością wykonywanych czynności, a w wypadku jednorazowej czynności wyróżniać się zamiarem jej kontynuowania. Dotychczasowe działania podatnika polegające na jednokrotnej sprzedaży zdjęć w skali odpowiednio całego roku 2006 oraz 2007 nie wypełniały - w ocenie organu - powyższych wymagań, a tym samym nie mogły stanowić w świetle art. 15 ustawy o VAT podstawy do uznania go za podatnika podatku od towarów i usług w opisanym zakresie działalności. Podkreślono nadto, że skarżący nie wykazał się dysponowaniem dla prowadzonej działalności gospodarczej pozostałym sprzętem do nurkowania i wykonywania zdjęć podwodnych oraz nie przedstawił dowodów świadczących o zaewidencjonowaniu akwarium morskiego do działalności gospodarczej. Organ I instancji ocenił również, że biorąc pod uwagę poniesione koszty oraz uzyskane przychody, prowadzona działalność w zakresie fotografii była niedochodowa.

Od powyższej decyzji wniesiono odwołanie, zarzucając naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwą interpretację przepisu art. 15 ustawy o VAT, nieprawidłową ocenę stanu faktycznego i zebranych w sprawie materiałów, a w konsekwencji błędne określenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc luty 2008 roku.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów, skarżący wskazał, że wbrew wyjaśnieniom podatnika, organ podatkowy przyjął, iż wydatki związane z dokonanymi zakupami usług oraz części do akwarium morskiego nie mogą być traktowane jako związane z jego działalnością gospodarczą. Za nieuzasadnione uznał stwierdzenie dotyczące nieprowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu i sprzedaży fotografii.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia usług związanych z pielęgnacją akwarium morskiego wskazał, że mieści się ono w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. W jego ocenie okoliczność, iż pokrywa się to z jego miejscem zamieszkania pozostaje bez znaczenia, podobnie zresztą, jak i fakt ponoszenia kosztów działalności fotograficznej większych od osiąganych przychodów, które są dokonywane z zamiarem osiągnięcia przychodów w przyszłości.

Dyrektor Izby Skarbowej, w ustosunkowaniu się do tych zarzutów, w pierwszej kolejności powołując się na zasadę dwuinstancyjności postępowania, wyrażoną w przepisie art. 127 ustawy Ordynacja podatkowa, zauważył, iż postanowieniem nr ... z dnia 7 stycznia 2009 roku, zlecił organowi pierwszej instancji w trybie art. 229 Ordynacji podatkowej przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia materiałów i dowodów w sprawie zakończonej zaskarżoną decyzją, podkreślając, iż zgromadzone w trakcie zleconego dodatkowego postępowania podatkowego materiały i dowody nie zmieniły oceny materiału dowodowego dokonanej przez organ pierwszej instancji.

W ocenie organu odwoławczego, zmiana rozliczenia dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego była prawidłowa, a wynikała z faktu wyłączenia z rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2008 roku kwot podatku zawartych w fakturach VAT:

1) nr 44/01/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku wystawionej przez A. dokumentującej nabycie elementów akwarium morskiego tj. odpieniacza, żarnika, świetlówki, pompy, czujnika i czyścika - wartość netto 2.781,15 zł, podatek VAT 611,85 zł,

2) nr 45/01/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku dokumentującej nabycie elementów akwarium morskiego tj. zbiornika filtracyjnego, pompy cyrkulacyjnej, spustu, zaworu, soli, termoregulatora, rośliny ozdobnej, preparatów, czujnika poziomu wody i serwisowania z opieką nad akwarium - o wartości netto 7.018, 91 i podatek VAT- 1.410,19 zł. Wymienione kwoty podatku zostały wykazane przez podatnika w rozliczeniu podatkowym za miesiąc luty 2008 roku.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, zasadnie przyjęto w zaskarżonej decyzji, iż powyższe zakupy nie są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji również prawidłowo uznano, że na podstawie art. 86 ust. 1 tej ustawy kwota podatku naliczonego do odliczenia zadeklarowanego przez stronę w rozliczeniu za miesiąc luty 2008 roku powinna ulec zmniejszeniu, w sytuacji, gdy B. P. nie prowadził w zakresie fotografowania działalności o charakterze gospodarczym.

Powołując się na przepis art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, organ ten stwierdził, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, zaś działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Obejmuje ona nadto czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Uzasadniając swój pogląd, że w rozpatrywanym przypadku nie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące uznanie B. P. za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie fotografowania w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, organ odwoławczy stwierdził, iż:

- warunkiem niezbędnym dla przypisania danemu podmiotowi statusu podatnika podatku od towarów i usług, jest ustalenie, że prowadzi on działalność gospodarczą, tzn. działa niezależnie jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik czy wykonuje wolny zawód, w sposób profesjonalny;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą to podmioty, które mają zamiar stałego prowadzenia określonej działalności, działają w sposób powtarzalny, wielokrotny czyli częstotliwy, co oznacza, że podatnikiem podatku od towarów i usług jest ten kto dokonuje czynności w zakresie handlu, produkcji, świadczenia usług, podmiot nabywający towary czy usługi z zamiarem ich dalszej odsprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej zaakceptował stanowisko zaprezentowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w zaskarżonej decyzji, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług osoba fizyczna zaangażowana sporadycznie w dostawę towarów, z podkreśleniem, iż poza sporem pozostaje, iż w opisanym okresie rozliczeniowym, podatnik tylko dwukrotnie dokonał dostawy zdjęć, na podstawie dwóch faktur VAT czynności te dokumentujących:

1) nr FS 569/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. wystawionej na rzecz B. w G., w której określono, że dotyczy to wynagrodzenia zgodnie z umową sprzedaży nr ... z dnia 22 listopada 2006 r. (VAT w kwocie 440 zł, kwota netto 2.000 zł);

2) nr FS 705/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. wystawionej na rzecz C. w M.

Odnosząc się do zarzutów skarżącego, iż nie uznanie go za podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w zakresie fotografii jest absurdalne, w sytuacji, gdy od sześciu lat osiąga on przychody ze sprzedaży zdjęć m.in. z publikacji w magazynie ..., czy też z praw do ich publikacji, organ II instancji podniósł, iż ze zgromadzonych materiałów wynika, iż częstotliwość dostaw związanych z fotografią nie potwierdziła, że ten zakres aktywności podatnika można uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Wskazując na faktury wystawione przez skarżącego na przestrzeni lat 2002-2004 dokumentujące d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »