Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

31.07.2009

Orzecznictwo podatkowe: Uprawnienie do wystawiania korekt faktur wewnętrznych nie jest ograniczone terminem

Z uzasadnienia: Ani ustawa o VAT, ani rozporządzenia wykonawcze do niej nie normują terminów wystawiania faktur korygujących. Prawidłowe było również powołanie się przez Ministra Finansów na treść art. 112 ustawy o VAT, z którego wynika termin przechowywania ewidencji i dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT - do czasu upływu terminu przedawnienia. W ocenie Sądu ostatni z przepisów nie daje jednak podstaw do twierdzenia, że w stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę wystawianie faktur korygujących zostało ograniczone przez ustawodawcę terminem wynikającym z art. 70 § 1 O.p. Takie wnioski nie płyną również wprost z treści art. 70 § 1 O.p.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko, Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Góraj, Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca), Protokolant Robert Powojski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2009 r. sprawy ze skargi F. sp. z o. o. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżoną interpretację,
2) stwierdza, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz F. sp. z o. o. z siedzibą w G. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

F. sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej zwana "Spółką") we wniosku o interpretację indywidualną z 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu do organu podatkowego 14 kwietnia 2008 r.) zapytała czy jej uprawnienie do wystawiania faktur wewnętrznych jest ograniczone terminem?

W stanie faktycznym wyjaśniła, że zamierza w przyszłych okresach rozliczeniowych wystawić faktury korygujące do faktur wewnętrznych, w związku z wykazaniem nienależnego, bądź zawyżonego podatku należnego. Celem korekty jest przywrócenie stanu faktycznego zgodnego z prawem. Niezasadnie i bez podstawy prawnej uznała bowiem, że czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Faktury korygujące do faktur wewnętrznych będą ujęte w bieżącym rozliczeniu podatku VAT i w pełnym zakresie podlegać będą ocenie właściwego organu podatkowego.

Zdaniem Spółki korygowanie faktur wewnętrznych nie jest ograniczone terminem. Spółce nie jest znany przepis, który ustanawiałby termin, po upływie którego dokonanie korekty byłoby wyłączone. Dopuszczalnym sposobem modyfikacji faktury wewnętrznej (ceny, podatku) jest ponadto faktura korygująca. Uprawnienie do jej wystawiania przewiduje § 17 ust. 1 w związku z § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95. poz. 798 ze zm., dalej zwane "rozporządzeniem"). Przepis § 25 ust. 1 rozporządzenia, dotyczący faktur wewnętrznych i odsyła do § 17 ust. 1 rozporządzenia, który stanowi, że w przypadku stwierdzenia pomyłki, m.in. w cenie stawce, lub kwocie podatku, podatnik jest uprawniony do wystawiania faktury korygującej. Odmowa Spółce uprawnienia do skorygowania faktur sprawi, że w mocy pozostanie rozliczenie uwzględniające niezasadnie wykazany podatek należny.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z [...] maja 2008 r. uznał stanowisko Spółki na nieprawidłowe, w podstawie prawnej wskazał m.in. art. 14b § 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej zwana "O.p."). W uzasadnieniu wyjaśnił, że zgodnie z § 16 i § 17 rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się m.in., gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustawą o VAT"), gdy zwrócono: sprzedawcy towar, nabywcy zaliczki, przedpłaty, kwoty nienależne, o których mowa w art. 29 ust. 4 tej ustawy, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, a korekty wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Paragrafy 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, z tym że w przypadku czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 tej ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności (§ 25 ust. 1 rozporządzenia).

Podatnicy, stosownie do art. 112 ustawy o VAT, obowiązani są do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przechowywać ewidencje i dokumenty związane z rozliczaniem podatku VAT. Zgodnie zaś z art. 70 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku należnego. Ani ustawa o VAT, ani rozporządzenia wykonawcze do niej nie regulują terminów wystawienia faktur korygujących. Należy mieć zatem na uwadze termin wynikający z art. 70 § 1 O.p.

Powyższe doprowadziło Ministra Finansów do konkluzji, że z literalnego brzmienia ww. przepisów wynika, że podatnik ma prawo wystawić fakturę korygującą - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Do momentu, w którym przedawnieniu nie ulegnie zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy, podatnik może też dokonywać wszelkich zmian dotyczących rozliczeń podatku VAT.

Spółka w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa z 30 czerwca 2008 r. zwróciła się zmianę ww. interpretacji, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Minister Finansów w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z 29 lipca 2008 r. podtrzymał w całości stanowisko zajęte w interpretacji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2008 r. Spółka wniosła uchylenie zaskarżonej interpretacji oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania sądowego, z uwagi na naruszenie § 17 ust. 1 w związku z § 25 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia, w związku z art. 70 § 1 O.p., przez uznanie, że uprawnienie do wystawiania faktur korygujących do faktur wewnętrznych ograniczone jest terminem - można je wystawiać wyłącznie do chwili upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w rozliczeniu za miesiąc, za który pierwotnie ujęto podatek należny wynikający z danej faktury.

Zdaniem skarżącej możliwe jest korygowanie faktur wewnętrznych, z których podatek należny ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »