Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

25.06.2009

Orzecznictwo podatkowe: Zaniedbanie sprzedawcy nie wpływa na odliczenie VAT

Z uzasadnienia: Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze spornych faktur, jeżeli odzwierciedlają one rzeczywistość, a jej kontrahent obiektywnie rzecz biorąc działał jako podatnik VAT. Brak jest wystarczających podstaw prawnych do tego, aby podatnikowi VAT odmawiać prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko z tej przyczyny, że jego kontrahent nie złożył stosownego zgłoszenia rejestracyjnego jako "podatnik VAT czynny". Jest to bowiem uchybienie formalne, które nie powinno mieć wpływu na zasadę neutralności VAT, o ile organy nie wykażą, że okoliczność ta ma znaczenie z innych przyczyn (zakaz wykorzystywania konstrukcji VAT w celu dokonywania nadużyć podatkowych).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Cisowska - Sakrajda Sędziowie Sędzia NSA Arkadiusz Cudak Sędzia WSA Paweł Kowalski (spr.) Protokolant Alina Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2009 roku sprawy ze skargi M. P.H.U. S.L., R. F. spółka jawna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz M. P.H.U. S.L., R. F. spółka jawna kwotę 754 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł-G określił Spółce jawnej "A" - S. L., R. F. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2007 r. w kwocie 32.094,00 zł.

Organ podatkowy pierwszej instancji ustalił w trakcie przeprowadzonej kontroli podatkowej, iż Spółka w deklaracji podatkowej VAT-7 za miesiąc styczeń 2007 r. zawyżyła podatek naliczony z dwóch faktur dokumentujących zakup złomu od firm PHU "B" - Z. B.

Powołując się na pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł-W z dnia 3 stycznia 2008 r. organ wykazał, iż Z. B. był zarejestrowanym, ale zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z tym nie był on podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT, a skarżąca Spółka - zgodnie z dyspozycją przepisu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), powoływanej dalej jako ustawa o VAT - nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup złomu.

W odwołaniu od powyższej decyzji podatnik wniósł o uchylenie tej decyzji w całości, zarzucając jej naruszenie przepisu art. 17 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U. UE.L. 347.1). W ocenie strony, wynikające z przepisu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony lub nieistniejący nie ma uzasadnienia w przepisach prawa wspólnotowego, które nie uzależniają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od dopełnienia przez wystawce faktury obowiązku rejestracji.

Decyzją z dnia [...]r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł-G.

Organ odwoławczy uznał, iż firma PHU "B" - Z. B. była podmiotem nieuprawnionym do wystawiania faktur VAT, gdyż była podatnikiem zarejestrowanym, ale zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nieskładającym deklaracji VAT-7. W ocenie organu, faktury wystawione przez podmiot zarejestrowany jako podmiot zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT nie mogą stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego o zawarty w nich podatek. Faktury takie nie spełniają wymogów formalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Organ podkreślił przy tym, że w myśl art. 96 ust. 13 ustawy o VAT na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, a zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. Zatem w przypadku posiadania jakichkolwiek wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta, strona miała możliwość potwierdzenia faktu zarejestrowania swojego kontrahenta dla potrzeb podatku od towarów i usług. Z prawa tego strona jednak nie skorzystała.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. nie zakwestionował faktu dokonywania dostawy złomu przez firmę "B". Wskazał na zeznania Z. B. złożone w dniu 18 marca 2008 r., w których kontrahent potwierdził dostawę złomu wyłącznie do firmy "A"; dowodami potwierdzającymi fakt dokonania tychże transakcji były wystawione przez niego faktury; współpraca ze skarżącą firmą trwała około pięciu lat; a należności za dostarczony towar były regulowane gotówką w dniu dostawy.

Odnosząc się do zarzutu wskazanego w odwołaniu, organ odwoławczy stwierdził, iż zgodnie z art. 17(6) VI Dyrektywy do czasu przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej przepisów określających kategorie wydatków nie kwalifikujących się do odliczenia podatku od wartości dodanej, państwa członkowskie mogą zachować wszelkie wyłączenia prawa do odliczenia przewidziane w prawie krajowym w momencie wejścia w życie Dyrektywy. Istnieje zatem możliwość ograniczeń w odliczeniu podatku naliczonego, pod warunkiem, że ograniczenia te istniały w prawie krajowym w momencie wejścia w życie VI Dyrektywy. W przypadku Polski VI Dyrektywa weszła w życie w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. 1 maja 2004 r. Przepisy implementujące VI Dyrektywę w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

W ocenie organu odwoławczego, przepis art. 88 ust. 3a pkt 1 lit a) ustawy o VAT nie pozostaje w sprzeczności z regulacjami unijnymi. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zaczęła obowiązywać od dnia 1 maja 2004 r., podobnie jak § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r., którego kontynuację stanowił obowiązujący z dniem 1 czerwca 2005 r. art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o podatku VAT; natomiast do 30 kwietnia 2004 r. obowiązywał w takim samym brzmieniu przepis § 48 ust. 4 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowy (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Z kolei zgodnie z art. 17(2) lit. a) VI Dyrektywy jeżeli towary i usługi są przeznaczone do transakcji opodatkowanych, podatnik jest uprawniony do odliczenia z podatku do zapłaty podatku od wartości dodanej do zapłacenia lub zapłaconego na terytorium kraju w odniesieniu do towarów i usług, które są lub mają być mu dostarczone przez innego podatnika. Realizacja tego prawa, jak wynika z art. 18(1) lit. a) VI Dyrektywy, warunkowana jest posiadaniem przez podatnika faktury wystawionej zgodnie z art. 22(3). Przepis ten wskazuje jakie elementy powinna zawierać faktura, m.in. numer identyfikacyjny dla celów podatku od wartości dodanej, pod którym podatnik zrealizował dostawę lub świadczenie usług. Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika, w świetle postanowień VI Dyrektywy, możliwa jest co do zasady, gdy podatnik dysponuje fakturą wystawioną zgodnie z postanowieniami art. 22(3)(b). W przypadku zatem transakcji zrealizowanej przez sprzedawcę, który tak jak w przedmiotowej sprawie jest podatnikiem zarejestrowanym (a więc również posiadaczem numeru identyfikacyjnego), ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »