Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

09.06.2009

Płatność w ratach nie pozbawia zwrotu VAT

Przepis art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.), nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 tej ustawy, o stosowną część zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Tomasz Kolanowski, Protokolant Dariusz Rosiak, po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. E.-T. w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 września 2007 r. sygn. akt I SA/Lu 25/07 w sprawie ze skargi S. E.-T. w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 21 listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie,
2) zasadza od Dyrektora Izby Skarbowej w L. na rzecz S. E.-T. w R. kwotę 380 (słownie: trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z dnia 25 września 2007 r., sygn. akt I SA/Lu 25/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Spółdzielni E. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 21 listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego.

1.2. Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe w niniejszej sprawie.

1.3. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w L. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia 4 września 2006 r.

Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. Spółdzielnia E. z siedzibą w R. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie odnośnie terminu zwiększania kwoty podatku naliczonego w podatku od towarów i usług o zryczałtowany zwrot podatku u nabywcy produktów rolnych.

Przedstawiając stan faktyczny Spółdzielnia E. wskazała, że w ramach prowadzonej działalności zawiera umowy na dostawę zwierząt rzeźnych z ich producentami. Zgodnie z umową całkowita zapłata następuje w ciągu 90 dni od daty dostawy zwierząt. Spółdzielnia wskazała, że realizuje należności wynikające z jednej faktury VAT-RR na przełomie kilku miesięcy (3 miesięcy), oraz że ostatnia częściowa zapłata mieści się w terminie zapłaty określonym w umowie. Dokonanie rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku (5%) następuje odpowiednio w proporcji do dokonanej wpłaty w danym okresie (miesiącu), a nie w momencie ostatniej wpłaty dokonanej z zachowaniem terminu określonego w umowie.

Uzasadniają swoje stanowisko Spółdzielnia podniosła, że skoro dokonując częściowego odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku nie narusza postanowień art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze. zm., powołana dalej jako "u.p.t.u."), to jest uprawniona do powiększania kwoty podatku naliczonego w podatku od towarów i usług o dokonany częściowo zwrot podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. postanowieniem z dnia 4 września 2006 r. uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Powołując się na treść przepisu art. 86 ust. 2 pkt 3 oraz art. 116 ust. 6 i ust. 7 u.p.t.u. wyjaśnił, że sformułowanie "zapłata należności" należy traktować jako zwolnienie się z długu, w związku z czym częściowa zapłata nie jest wystarczająca dla dokonania odliczenia. Jeżeli więc Spółdzielnia dokonuje zapłaty w ratach należy przyjąć, że miesiącem, w którym nabywa ona prawo do powiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku jest miesiąc, w którym nastąpiła płatność ostatniej raty.

Na powyższe postanowienie pełnomocnik Spółdzielni złożył zażalenie, w którym wniósł o zmianę postanowienia zarzucając mu błędną i dowolną wykładnię art. 116 ust 6 u.p.t.u., która ogranicza w sposób nieuprawniony prawo podatnika VAT do odliczenia podatku, nie uwzględnia dotychczasowej praktyki organów oraz orzecznictwa sądów. Wskazał również na dowolne zdefiniowanie użytego w interpretowanym przepisie pojęcia "zapłata".

1.5. Organ odwoławczy nie uznał zasadności zarzutów podniesionych w zażaleniu stwierdzając, że udzielona postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego interpretacja jest zgodna z przepisami u.p.t.u. Uzasadniając przedmiotowe rozstrzygnięcie Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał stanowisko zaprezentowane przez organ I instancji. Wskazał, że biorąc pod uwagę użycie przez ustawodawcę w art. 116 ust. 6 pkt 2 u.p.t.u. sformułowania "zapłata należności", należy przyjąć, iż chodzi o zapłatę całej należności (a nie jej części), która stanowi kwotę wynikająca z faktury VAT-RR, a którą nabywca produktów rolnych winien zapłacić rolnikowi ryczałtowemu. Stąd częściowa zapłata nie jest wystarczająca dla dokonania odliczenia.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. Na powyższe rozstrzygnięcie strona reprezentowana przez pełnomocnika złożyła skargę do WSA, wnosząc w niej o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją postanowienia, zarzucając im - błędną i dowolną wykładnię art. 116 ust. 6 i 7 u.p.t.u., która w sposób nieuprawniony ogranicza w czasie prawa podatnika VAT do odliczenia podatku, a tym samym prowadzi do naruszenia zasady neutralności tego podatku.

W szczególności podniosła, że organy podatkowe dowolnie zdefiniowały pojęcie "zapłaty", bowiem przyjęły, iż oznacza ono jedynie całkowitą zapłatę należności, podczas gdy wykładnia językowa art. 116 ust. 7 u.p.t.u. stanowi legalną definicję momentu zapłaty. Wskazując na prymat reguł wykładni językowej, skarżąca Spółdzielnia uznała za nieuprawniony zabieg organów podatkowych sprowadzający się do przyjęcia koncepcji, że moment odliczenia wypadał na moment zapłaty ostatniej raty.

2.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. Sąd pierwszej instancji nie uznał zasadności skargi.

3.2. W pisemnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wyjaśnił, iż podstawę prawną rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowił art. 116 ust. 6 u.p.t.u. oraz że kwestią sporną było ustalenie znaczenia użytego w tym przepisie terminu "zapłata należności".

Odnosząc się do tej kwestii Sąd stwierdził, iż ustawa wskazuje jedynie, że za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana (art. 116 ust. 7 u.p.t.u.), przy czym ustawa nie odnosi się wprost do sytuacji przedstawionej we wniosku o udzielenie interpretacji - gdy zapłata następuje we wskazanym w umowie terminie, ale dokonywana jest w częściach.

Sąd uznał w tym zakresie za prawidłowe stanowisko przyjęte przez organy podatkowe, iż momentem zapłaty należności uprawniającym do dokonania odliczenia jest moment uiszczenia całej należności tj. zapłaty kwoty wynikającej z faktury VAT-RR, którą nabywca wystawia rolnikowi ryczałtowemu. Jednocześnie WSA wskazał, że za taką interpretacją pojęcia "zapłata" przemawia również wykładania systemowa wspomnianego przepisu. Bowiem gdyby ustawodawca chciał zapewnić nabywcy produktów od rolnika ryczałtowego uprawnienie do powiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego podatku, jaka odpowiada procentowi całej należności, to wskazałby wyraźnie na taką możliwość, tak jak to zresztą uczynił w wypadku "małych podatników".

3.3. Sąd pierwszej instancji podniósł także niezasadność zarzutu dotyczącego naruszenia zasady neutralności podatkowej. WSA uznał bowiem, że zasada neutralności dla podatnika tego podatku wyraża się poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego, zatem poprzez nie ponoszenie faktyczne ciężaru tego podatku, a w rozpatrywanej sprawie prawo takie przysługujące Spółdzielni nie było kwestionowane.

4. Skarga kasacyjna.

4.1. Strona reprezentowana przez pełnomocnika zaskarżyła powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie w całości, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Skargę kasacyjną na podstawie art. 173 § 1 i § 2 oraz art. 174 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, cyt. dalej jako ".P.p.s.a") oparto na następujących podstawach:

I. art. 174 pkt 1 P.p.s.a - tj. naruszeniu przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 116 ust. 6 i 7 u.p.t.u. dokonaną przez Sąd, która:

ogranicza w czasie, w sposób nieuprawniony prawo podatnika VAT do odliczenia podatku, a tym samym narusza zasadę neutralności wyrażoną w art. 86 ust. 1 w zw. z art. 17(1) VI Dyrektywy Rady (77/388/EWG) z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych-wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U.UE L 145 ze zm., cyt. dalej jako "VI Dyrektywa"), która zakłada niezwłoczność prawa do zwrotu podatku naliczonego,

polega na dowolnym zdefiniowaniu pojęcia "zapłata", którym posługuje się ustawodawca wskazując na warunki uprawniające do odliczenia podatku, uznając, iż zapłata, o której mowa w art. 116 ust. 6 u.p.t.u. oznacza jedynie całkowitą zapłatę należności, która przy płatnościach częściowych w ocenie Sądu następuje w dacie ostatniej raty,

polega na dowolnym zdefiniowaniu momentu zapłaty ryczałtowego zwrotu podatku i tym samym dowolnym ustaleniu momentu, w którym podatnik nabywa prawo do podwyższenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu, w którym w ocenie Sądu wbrew treści ustawy podatkowej następuje w momencie zapłaty ostatniej raty a nie w miesiącach zło...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »