Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.05.2009

Orzecznictwo podatkowe: Doradcy prawni bez zwolnienia z VAT

Doradcy prawni, jako wykonujący usługi prawnicze, są objęci wyłączeniem ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do treści art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przepisu tego wynika bowiem, że wolą ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług podatników świadczących wszystkie usługi prawnicze, a nie tylko niektóre z nich. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia tylko niektóre usługi prawnicze, to wyraźnie musiałby to określić w ustawie.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Grażyna Jarmasz, Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka - Medek, Protokolant Iwona Wtulich, po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 września 2007 r. sygn. akt III SA/Gl 1606/06 w sprawie ze skargi M.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 18 września 2006 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług:

1. oddala skargę kasacyjną,
2. zasądza od M.S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 240 zł /słownie: dwieście czterdzieści złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 14 września 2007 r., sygn. akt III SA/GL 1606/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 18 września 2006 r. nr ... w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że wnioskiem z 6 stycznia 2006 r. skarżący wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w C. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: od 2003 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego, nie mając uprawnień adwokata, radcy prawnego ani notariusza; dotychczas nie osiągnął obrotu przewyższającego 10.000 euro i nie złożył pisemnej rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej u.p.t.u.). Skarżący postawił pytanie, czy w związku z treścią art. 113 ust. 1 u.p.t.u. jest zwolniony od podatku od towarów i usług, czy też okoliczność, że wcześniej płacił ten podatek można uznać za pisemną rezygnację z tego zwolnienia oraz zapytał, czy jest zwolniony od podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 113 ust. 13 pkt 2 u.p.t.u. w związku z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów "z 27 kwietnia 2004 r."

W opinii skarżącego z art. 113 ust. 1 u.p.t.u. wynika, że podatnicy, którzy nie osiągają obrotu przekraczającego 10.000 euro są zwolnieni od podatku od towarów i usług, chyba że świadczą usługi wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r., czyli adwokaci, radcowie prawni i notariusze. On zaś jako świadczący usługi prawnicze innego rodzaju, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Fakt, że dotychczas płacił ten podatek nie może być traktowany jako pisemna rezygnacja z tego zwolnienia.

Postanowieniem z 10 kwietnia 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe wskazując, że wprawdzie zgodnie z art. 113 ust. 1 u.p.t.u. zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro, ale w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 u.p.t.u. zwolnienia tego nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa. Zgodnie zaś z delegacją zamieszczoną w art. 113 ust. 14 pkt 2 u.p.t.u. Minister Finansów określił w załączniku do rozporządzenia z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) listę usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - w poz. 38 załącznika wymieniono usługi prawnicze świadczone przez adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a w poz. 37 usługi rzeczoznawstwa. Doradztwo prawne należało zdaniem organu umiejscowić w grupie usług rzeczoznawstwa, które nie są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

W wyniku złożonego odwołania Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z 18 września 2006 r. odmówił uchylenia orzeczenia organu pierwszej instancji. Uznał bowiem, że w zakresie pojęcia "rzeczoznawstwo" mieszczą się usługi doradcze. Sam skarżący określił świadczone przez siebie usługi jako doradztwo prawne objęte numerem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 74.11.12. Zgodnie z § 2 w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU - Dz. U. Nr 89, poz. 844) do celów podatku od towarów i usług do 31 grudnia 2006 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) Klasyfikacja ta nie przewidywała usług "rzeczoznawstwa", dlatego dla wyjaśnienia tego pojęcia użytego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 25 maja 2005 r. należało sięgnąć do jeszcze wcześniejszej klasyfikacji - Klasyfikacji Usług (KU), która w gałęzi 89 wyróżniała podbranże "rzeczoznawstwo" (89302), w ramach której wymienione było "doradztwo", a to oznacza, że dla celów podatkowych "rzeczoznawstwo" jest pojęciem szerszym niż "doradztwo", ale mieszczącym się w tej samej gałęzi klasyfikacyjnej.

W skardze na tę decyzję skarżący zarzucił jej naruszenie art. 113 ust. 1 oraz art. 113 § 14 pkt 2 u.p.t.u. w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrot podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.) oraz art. 210 § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.). W ocenie skarżącego uznanie jego działalności za usługi "doradcze" nie ma uzasadnienia, a organy podatkowe dokonały tego w oparciu o postanowienia nieobowiązującego aktu prawnego.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. Uznał, że skoro przepis ustawowy wyraźnie określa, że podatnicy świadczący usługi pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »