Umowa zlecenia a podatek od towarów i usług

Umowa zlecenia to jedna z najpopularniejszych obok umowy sprzedaży umów występujących w obrocie. W szczególności spotkać się z nią możemy na rynku pracy, gdzie coraz częściej zastępuje ona umowę o pracę.

Pojęcie zlecenia
W świetle przepisów Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia należy rozumieć umowę, której treścią jest zobowiązanie się przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie1). Umowa ta jest umową zobowiązującą, mającą swoje źródło w porozumieniu stron (złożeniu przez strony oświadczeń woli). Może być umową odpłatną, jednakże przepisy nie wymagają, aby wykonaniu umowy zlecenia towarzyszyło zobowiązanie wzajemne zleceniodawcy. Należy pamiętać, że stosunek zlecenia oparty jest na zaufaniu stron, a zleceniobiorca jest zobowiązany jedynie do starannego działania. W przypadku, gdy strony zainteresowane są osiągnięciem określonego rezultatu mamy do czynienia z umową o dzieło2).

Umowa zlecenia a podatek od towarów i usług – rys historyczny

Stan prawny do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym3) zwalniały z opodatkowania tymi podatkami przychody osiągane z pracy wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Art. 7 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy stanowił, że zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego działalność, o której mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych4). Dyspozycja tego zwolnienia obejmowała swoim zakresem m.in. czynności, których przedmiotem było osobiste wykonywania usług, na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia zawartej wyłącznie z:

- osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, podmiotem gospodarczym dla potrzeb tego podmiotu lub
- właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, albo działającym w jego imieniu zarządcą lub administratorem dla potrzeb związanych z nieruchomością.

Zleceniobiorca, o którym mowa powyżej, był zwolniony od podatku od towarów i usług pod warunkiem:

- że świadczone przez niego usługi były wykonywane wyłącznie na potrzeby tych podmiotów oraz
- pod warunkiem niewykonywania tego samego rodzaju usług dla ludności5).

Zatem świadczenie usług tego samego rodzaju na rzecz podmiotów gospodarczych i konsumentów oznacza, iż takich przychodów nie można było kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, lecz do przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej6). Podobnie rzecz się miała do usług, które były świadczone przy udziale osób trzecich7).

Stan prawny w okresie 1 maja 2004 r. - 31 maja 2005 r.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług8), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności9). Za działalność gospodarczą dla potrzeb podatku uznaje się m.in. wszelką działalność usługodawców, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy10).

Ustawa przewidziała od zasady, o której mowa, szereg wyjątków zgodnie z którymi niektórych czynności nie uważa się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą. Do katalogu czynności niepodlegających opodatkowaniu zalicza się m.in.:

- wykonywanych przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy11),
- osobiste wykonywania usług, na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia zawartej wyłącznie z:

a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i jej jednostką organizacyjną oraz jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
b) właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającym w jego imieniu zarządcą albo administratorem - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

pod warunkiem, że:

a) czynności te nie są wykonywane na podstawie umów:

- zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
- umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

b) a przy wykonaniu tych czynności strony (tj. węzeł prawny łączący zlecającego wykonanie czynności i wykonującego zlecane umowy) związane są więzami prawnymi, więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy czynnościami co do:

- warunków wykonywania tych czynności,
- wynagrodzenia,
- odpowiedzialności za wykonanie tych czynności12).

Wobec powyższego, na to czy dane usłu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »